Nyheder

Hvornår er udenlandsk arbejdskraft omfattet af lønmodtagerreglerne?

I de fleste tilfælde er det ikke vanskeligt at afgøre, hvornår udenlandsk arbejdskraft skal kvalificeres som lønmodtager – men i nogle situationer kan der opstå tvivl om kvalifikationen. I denne anden artikel i vores serie om udenlandsk arbejdskraft kan du blive klogere på de forhold, der taler for, at den ansatte er lønmodtager, og hvad skattemyndighederne lægger vægt på i deres vurdering af kvalifikationen.

En lønmodtager er overordnet kendetegnet ved at modtage vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold. En lønmodtager skal afgrænses over for selvstændigt erhvervsdrivende, som er kendetegnet ved at udøve erhvervsmæssig virksomhed af økonomisk karakter, for egen regning og risiko, med det formål at opnå en økonomisk gevinst.

Hvornår er der tale om et lønmodtagerforhold?

I langt de fleste tilfælde er det ikke vanskeligt at afgøre, om der foreligger et lønmodtagerforhold, idet lønmodtageren udfører arbejdet efter hvervgivers anvisninger og for hvervgivers regning. I nogle situationer kan der imidlertid opstå tvivl om kvalifikationen, særligt når der er tale om udenlandsk arbejdskraft. I en sådan situation skal man foretage en samlet vurdering af de konkrete omstændigheder holdt op mod de kriterier, der fremgår af cirkulære 129 af 4. juli 1994 pkt. 3.1.1.

Følgende forhold taler særligt for, at der er tale om en lønmodtager:

  • Hvervgiver fastsætter generelle og konkrete instrukser for den ansattes arbejdes udførelse, herunder fører tilsyn og kontrol med arbejdet.
  • Den ansatte har udelukkende eller i overvejende grad kun arbejde hos den pågældende hvervgiver.
  • Den ansatte har ikke et selvstændigt, økonomisk ansvar for det udførte arbejde.
  • Den ansatte og hvervgiver har indgået aftale om løbende arbejdsydelse.
  • Hvervgiver fastsætter arbejdstiden.
  • Vederlaget er beregnet som almindeligt i tjenesteforhold (timeløn, ugeløn, månedsløn mv.).
  • Vederlaget udbetales periodisk.
  • Hvervgiver afholder alle den ansattes udgifter i forbindelse med arbejdets udførelse.

Hvis den ansatte er kvalificeret som lønmodtager, bliver den ansatte skattepligtig til Danmark af lønindkomsten. Den ansatte opnår de samme fradragsregler, som øvrige lønmodtagere har i Danmark, herunder befordringsfradrag, beskæftigelsesfradrag mv.

Hvervgiver skal samtidig ved lønudbetalingen indeholde A-skat og AM-bidrag, herunder indbetale det indeholdte beløb til skattemyndighederne. Hvervgiver hæfter for denne skat over for skattemyndighederne.

Hvad vægter skattemyndighederne?

De danske skattemyndigheder lægger vægt på realiteterne af samarbejdet. Tjenesteyderens kvalificering i hjemlandet som f.eks. selvstændigt erhvervsdrivende har som udgangspunkt ikke betydning for at fastsætte kvalificeringen af tjenesteyderen i Danmark. Den pågældende tjenesteyder kan fortsat kvalificeres som lønmodtager, hvis realiteterne er, at den pågældende opfylder kriterierne for at være en lønmodtager.  

Der er flere eksempler på, at hvervgiver ikke har anset de ansatte for at være lønmodtagere, men derimod selvstændigt erhvervsdrivende, fordi de f.eks. er momsregistrerede i deres hjemland, og hvervgiver derfor udbetalte bruttobeløbet uden at indeholde A-skat og AM-bidrag. I sådanne situationer kan skattemyndighederne efterfølgende indkræve A-skat og AM-bidrag ved hvervgiveren, medmindre man har handlet med den nødvendige omhu, og man kan godtgøre, at der ikke er udvist forsømmelighed.

Størrelsen af A-skatten og AM-bidraget afhænger af, om den udenlandske lønmodtager har et skattekort eller ej. Hvis lønmodtageren intet skattekort har – fordi man fejlagtigt havde kvalificeret sig som selvstændigt erhvervsdrivende – kan indeholdelsespligten blive 58,6 % af den udbetalte løn (8 % bruttoskat (AM-bidrag) og 55 % A-skat).

Det kan således være dyrt for hvervgiver ikke at kvalificere udenlandsk arbejdskraft korrekt. Hvervgiveren skal herefter rette et krav videre mod den udenlandske ansatte på skatten for at sikre, at betalingen af skatten ikke udgør et yderligere skattepligtigt gode, som den ansatte ligeledes bliver skattepligtig af. Det kan dog være vanskeligt at indkræve skatten, hvis den ansatte ikke opholder sig i Danmark. Af samme årsag er det vigtigt, at hvervgiver har styr på kvalifikationen af ydelsestageren, allerede inden et samarbejde påbegyndes, så skattereglerne overholdes - og man undgår utilsigtede skattemæssige konsekvenser.

DAHLs næste artikel om udenlandsk arbejdskraft

Den næste artikel i vores serie om udenlandsk arbejdskraft vil stille skarpt på, hvornår udenlandsk arbejdskraft er omfattet af reglerne om selvstændigt erhvervsdrivende. Du finder artiklen her.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til kvalifikationen af arbejdskraft – både udenlandsk og dansk – er du velkommen til at kontakte vores eksperter i international skatteret. Vi kan hjælpe dig med at håndtere kontraktuelle spørgsmål af enhver art.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne