Nyheder

Det foreløbigt sidste ord i Anne Black-sagen

Den 11. juni 2020 afsagde Østre Landsret dom i sagen om Roland A/S og Salling Group A/S’ salg af keramikprodukter, som udgjorde retsstridige kopier af Anne Blacks tilsvarende keramikprodukter. Dommen illustrerer, at det er særdeles vanskeligt at løfte bevisbyrden for, at salg af kopiprodukter har medført en 1:1 omsætningsnedgang - og en indikation af årsagssammenhæng er ikke nødvendigvis tilstrækkelig bevisbyrde.

Den såkaldte Anne Black-sag handlede om, hvorvidt en hængepotte, en vase og en lågkrukke fra Anne Black ApS nød beskyttelse efter ophavsretsloven og markedsføringsloven - og i bekræftende fald hvorvidt Ronald A/S og Salling Group A/S’ salg af en hængepotte, en vase og en lågkrukke havde krænket Anne Black ApS’ rettigheder.

Landsretten fandt ligesom Sø- og Handelsretten, at Roland A/S og Salling Group A/S havde krænket Anne Black ApS’ rettigheder efter ophavsretsloven og markedsføringsloven. Landsretten nedsatte dog det tilkendte erstatnings- og vederlagsbeløb til 300.000 kr. - en væsentlig reduktion i forhold til de 1,5 mio. kr., Sø- og Handelsretten havde tilkendt i 1. instans.

Om krænkelsesspørgsmålet

Landsretten fandt, at de krænkende produkter i al væsentlighed havde de samme designmæssige udtryk som Anne Black ApS’ produkter. Dermed fremstod de krænkende produkter som nærgående efterligninger af Anne Black ApS’ håndlavede keramik, som ikke kunne være udformet uden forudgående kendskab til Anne Blacks produkter. Landsretten fandt, at produkterne var beskyttet efter markedsføringsloven og for hængepottens vedkommende også efter ophavsretsloven. Roland A/S og Salling Group A/S skulle derfor betale vederlag og erstatning til Anne Black ApS.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Sø- og Handelsretten var skønsmæssigt kommet frem til et samlet vederlag og erstatningsbeløb på 1,5 mio. kr., som var et hidtil sjældent set kompensationsniveau i sager om produktkrænkelser.  

Anne Black ApS oplyste under Sø- og Handelsretssagen at have lidt et direkte tab på ca. 1,8 mio. kr. grundet salget af de krænkende produkter. Ronald A/S og Salling Group A/S oplyste, at deres samlede omsætning på de krænkende produkter var på ca. 640.000 kr – heraf udgjorde Ronald A/S’ salg til Salling Group A/S ca. 280.000 kr.

Sø- og Handelsretten vurderede, at der var en høj grad af substituerbarhed mellem produkterne, og at den betydelige omsætningsnedgang for Anne Black ApS indikerede en meget betydelig markedsforstyrrelse. Retten konkluderede herefter, at ikke blot salget af de berørte produkter, men også Anne Black-brandet som helhed var blevet berørt af salget af kopiprodukterne.

Sø- og Handelsretten slog dog også fast, at andre ydre faktorer såsom øget konkurrence på markedet og ændringer i trends inden for keramiske produkter måtte antages at have haft en indflydelse på Anne Black ApS’ omsætning, hvorefter hele Anne Black ApS’ opgjorte tab på kr. 1,8 mio. kr. ikke kunne tilregnes salget af kopiprodukter.

DAHLs kommentar til dommen fra Sø- og Handelsretten kan læses her.

Landsrettens afgørelse

Under sagen i landsretten blev det oplyst, at Salling Group A/S’ omsætning af kopiprodukterne var på ca. 360.000 kr., og at udbyttet heraf var ca. 215.000 kr.

Dertil blev der fremlagt oplysninger, som angav, at Anne Black ApS’ bruttofortjeneste havde været støt nedadgående i årene 2012-2018. De krænkende produkter var markedsført og solgt i en periode fra marts 2016 til maj 2016. Anne Black ApS’ bruttofortjeneste havde altså været nedadgående i et tidsrum, som lå uden for perioden, hvor kopiprodukterne var solgt.

Der blev ikke fremlagt oplysninger om, hvilken omsætning Anne Black ApS realistisk kunne have opnået uden salget af kopiprodukter. Landsretten anerkendte - bl.a. på baggrund af en syn- og skønserklæring - at Anne Black ApS’ brand value var beskadiget, men at omfanget af skaden var særdeles usikkert.

Henset til disse momenter og til den opnåede omsætning og udbytte ved salget af kopiprodukterne samt den betydelige usikkerhed vedrørende størrelsen af det tab, som Anne Black ApS havde lidt, herunder omfanget af den stedfundne markedsforstyrrelse, kom landsretten frem til, at et samlet vederlag og erstatning skulle fastsættes til 300.000 kr.

DAHLs kommentar til landsrettens afgørelse

Det fremgår af ophavsretslovens § 83, stk. 2, at der ved erstatningsudmålinger i krænkelsessager bl.a. skal tages hensyn til den forurettedes tabte fortjeneste og krænkerens uberettigede fortjeneste.

Anne Black ApS oplyste i Sø- og Handelsretten at have lidt et direkte tab på 1,8 mio. kr. i form af mistet omsætning på varer, der ville være solgt, hvis ikke kopiprodukterne var bragt på markedet. Beløbet blev opgjort ved at gange antallet af solgte kopier med Anne Black ApS’ sædvanlige avance på originalprodukterne.

En sådan beregning forudsætter imidlertid, at alle de kunder, som købte et kopiprodukt, under alle omstændigheder ville have købt et originalt Anne Black-produkt, hvis kopierne ikke var solgt.

Det lykkedes ikke Anne Black ApS i sagen for landsretten at påvise årsagssammenhængen mellem salget af kopiprodukter og nedgangen i omsætning. Derfor fik Anne Black ApS ikke tilkendt erstatning i samme størrelsesorden, som påstået under sagen – og som tilkendt oprindeligt i Sø- og Handelsretten.

Det er derfor heller ikke overraskende, at landsretten valgte at nedsætte vederlaget og erstatningsbeløbet fra 1,5 mio. kr. til 300.000 kr.

Dommen illustrerer, at det i praksis er ekstremt vanskeligt at løfte bevisbyrden for, at salget af kopiprodukter har medført en 1:1 omsætningsnedgang, og at en indikation af årsagssammenhæng ikke er tilstrækkeligt til at løfte denne byrde.

Spørgsmålet om erstatningsudmålingen søges muligvis indbragt for Højesteret.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til den omtalte dom eller til registrering eller håndhævelse af dine enerettigheder, er du meget velkommen til at kontakte DAHLs specialister i immaterialret.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne