Nyheder

Udlandsdanskers brug af sommerhus i Danmark

Helle Thornings skattesag vakte stor debat, og praksis er blevet strammet med dom i Højesteret.

De, der betaler skat til Danmark, er som udgangspunkt personer, der har bopæl i Danmark. Denne persongruppe betegnes som fuldt skattepligtige skatteydere. Persongruppen skal betale skat til Danmark af en hvilken som helst indkomst, de oppebærer, uanset hvorfra i verden den stammer.

Ved siden af findes begrebet ”begrænset skattepligtig”. Begrænset skattepligtige er personer, der på den ene side ikke er fuldt skattepligtige til Danmark, men på den anden side har en eller anden form for relation til Danmark, typisk fordi de f.eks. ejer fast ejendom eller andet i Danmark.

Hvornår bliver man fuldt skattepligtig til Danmark?

Besvarelse af dette spørgsmål har i de senere år fyldt rigtig meget i mediebilledet i Danmark. Baggrunden herfor er navnlig Helle Thornings skattesag. Kernen i denne sag gik på, hvorvidt Helle Thornings mand, Stephen Kinnock, havde en sådan tilknytning til Danmark, at han blev fuldt skattepligtig til Danmark.

Har man bopæl i Danmark, bliver man fuldt skattepligtig til Danmark. Det fandt man ikke, at Stephen Kinnock havde. En bolig er en nødvendig forudsætning for en bopæl. Har man en bolig til rådighed, kan der derfor være risiko for, at der indtræder fuld skattepligt til Danmark. Boligen er ikke nok alene. Man skal imidlertid også tage ophold i Danmark, der ikke er kortvarigt på grund af ferie eller lignende, før den fulde skattepligt indtræder. I administrativ praksis er dette fortolket på den måde, at et kortvarigt ophold er under 3 måneder i uafbrudt forløb og under 180 dage i løbet af 1 år. Endvidere skal opholdets karakter være på grund af ferie eller lignende. 

Ved en konkret vurdering fandt man, at Stephen Kinnock holdt sig under disse antal dage, og at opholdene i Danmark var på grund af ferie eller lignende og altså uden arbejdsmæssig relation.

Bolig nødvendig for bopæl

For at der indtræder fuld skattepligt til Danmark, skal skatteyderne altså have bopæl i Danmark. En bolig er typisk en nødvendig forudsætning for, at der foreligger bopæl.

Det har en i en lang periode været anerkendt, at udlandskdanskere godt kunne have et sommerhus i Danmark, uden at dette var en bolig. Sommerhus erhverves jo med henblik på ferie m.v. I det omfang man derfor kun var i Danmark kortvarigt på grund af ferie eller lignende inden for ovenstående tidsmæssige dimensioner, ville erhvervelsen af et sommerhus ikke medføre fuld skattepligt til Danmark. Ved den vurdering er det naturligvis en forudsætning, at sommerhuset også alene reelt anvendes som sommerhus.

Højesterets dom af 15. december 2015

Højesteret har imidlertid i en ny dom sat spørgsmål ved, hvorvidt denne praksis kan opretholdes. I den pågældende sag var der tale om en skatteyder, der havde erhvervet et sommerhus. Højesteret anfører imidlertid følgende:

”A erhvervede den 5. juli 2006 med overtagelse to dage senere et sommerhus, som lå ca. 9 km fra hans arbejdsgivers hovedsæde. Sommerhuset var forsynet med telefon, internet og kabel-tv og har efter oplysningerne om opførelsesår, stand og størrelse været egnet som helårsbolig.”

Højesterets præmisser kan læses derhen, at det forhold, at sommerhuset ”er egnet som helårsbolig” medfører, at det pågældende sommerhus i sig selv opfylder førnævnte boligbegreb.

Der er stor forskel på, hvordan sommerhuse ser ud. Mange sommerhuse er rigtig flotte huse og er opført i samme bygningsmaterialer som helårsbeboelser. Navnlig for denne kategori af sommerhus skal man derfor være agtpågivende i forhold til, hvorvidt disse er tilstrækkelige til, at de betragtes som helårsboliger.

I den konkrete sag fandt Højesteret også, at skatteyderen ikke blot havde været i Danmark på grund af ferie eller lignende i kortere perioder. Efter en samlet konkret vurdering havde man fundet, at han havde opholdt sig mere i Danmark, end vedkommende havde oplyst, og at han allerede fra erhvervelsen af sommerhuset har benyttet det til varetagelse af arbejde i Danmark i ikke uvæsentligt omfang. Skattepligten var derfor indtrådt, da man erhvervede sommerhuset.

Den pågældende dom er i relation til erhvervelse af et sommerhus en stramning af den praksis, der hidtil har været anvendt.  

Tilmeld dig nyt fra DAHL

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information