Nyheder

Udlandsdanskers brug af sommerhus i Danmark

Helle Thornings skattesag vakte stor debat, og praksis er blevet strammet med dom i Højesteret.

De, der betaler skat til Danmark, er som udgangspunkt personer, der har bopæl i Danmark. Denne persongruppe betegnes som fuldt skattepligtige skatteydere. Persongruppen skal betale skat til Danmark af en hvilken som helst indkomst, de oppebærer, uanset hvorfra i verden den stammer.

Ved siden af findes begrebet ”begrænset skattepligtig”. Begrænset skattepligtige er personer, der på den ene side ikke er fuldt skattepligtige til Danmark, men på den anden side har en eller anden form for relation til Danmark, typisk fordi de f.eks. ejer fast ejendom eller andet i Danmark.

Hvornår bliver man fuldt skattepligtig til Danmark?

Besvarelse af dette spørgsmål har i de senere år fyldt rigtig meget i mediebilledet i Danmark. Baggrunden herfor er navnlig Helle Thornings skattesag. Kernen i denne sag gik på, hvorvidt Helle Thornings mand, Stephen Kinnock, havde en sådan tilknytning til Danmark, at han blev fuldt skattepligtig til Danmark.

Har man bopæl i Danmark, bliver man fuldt skattepligtig til Danmark. Det fandt man ikke, at Stephen Kinnock havde. En bolig er en nødvendig forudsætning for en bopæl. Har man en bolig til rådighed, kan der derfor være risiko for, at der indtræder fuld skattepligt til Danmark. Boligen er ikke nok alene. Man skal imidlertid også tage ophold i Danmark, der ikke er kortvarigt på grund af ferie eller lignende, før den fulde skattepligt indtræder. I administrativ praksis er dette fortolket på den måde, at et kortvarigt ophold er under 3 måneder i uafbrudt forløb og under 180 dage i løbet af 1 år. Endvidere skal opholdets karakter være på grund af ferie eller lignende. 

Ved en konkret vurdering fandt man, at Stephen Kinnock holdt sig under disse antal dage, og at opholdene i Danmark var på grund af ferie eller lignende og altså uden arbejdsmæssig relation.

Bolig nødvendig for bopæl

For at der indtræder fuld skattepligt til Danmark, skal skatteyderne altså have bopæl i Danmark. En bolig er typisk en nødvendig forudsætning for, at der foreligger bopæl.

Det har en i en lang periode været anerkendt, at udlandskdanskere godt kunne have et sommerhus i Danmark, uden at dette var en bolig. Sommerhus erhverves jo med henblik på ferie m.v. I det omfang man derfor kun var i Danmark kortvarigt på grund af ferie eller lignende inden for ovenstående tidsmæssige dimensioner, ville erhvervelsen af et sommerhus ikke medføre fuld skattepligt til Danmark. Ved den vurdering er det naturligvis en forudsætning, at sommerhuset også alene reelt anvendes som sommerhus.

Højesterets dom af 15. december 2015

Højesteret har imidlertid i en ny dom sat spørgsmål ved, hvorvidt denne praksis kan opretholdes. I den pågældende sag var der tale om en skatteyder, der havde erhvervet et sommerhus. Højesteret anfører imidlertid følgende:

”A erhvervede den 5. juli 2006 med overtagelse to dage senere et sommerhus, som lå ca. 9 km fra hans arbejdsgivers hovedsæde. Sommerhuset var forsynet med telefon, internet og kabel-tv og har efter oplysningerne om opførelsesår, stand og størrelse været egnet som helårsbolig.”

Højesterets præmisser kan læses derhen, at det forhold, at sommerhuset ”er egnet som helårsbolig” medfører, at det pågældende sommerhus i sig selv opfylder førnævnte boligbegreb.

Der er stor forskel på, hvordan sommerhuse ser ud. Mange sommerhuse er rigtig flotte huse og er opført i samme bygningsmaterialer som helårsbeboelser. Navnlig for denne kategori af sommerhus skal man derfor være agtpågivende i forhold til, hvorvidt disse er tilstrækkelige til, at de betragtes som helårsboliger.

I den konkrete sag fandt Højesteret også, at skatteyderen ikke blot havde været i Danmark på grund af ferie eller lignende i kortere perioder. Efter en samlet konkret vurdering havde man fundet, at han havde opholdt sig mere i Danmark, end vedkommende havde oplyst, og at han allerede fra erhvervelsen af sommerhuset har benyttet det til varetagelse af arbejde i Danmark i ikke uvæsentligt omfang. Skattepligten var derfor indtrådt, da man erhvervede sommerhuset.

Den pågældende dom er i relation til erhvervelse af et sommerhus en stramning af den praksis, der hidtil har været anvendt.  

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af DAHL Advokatfirmas nyhedsbrev DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Virksomheds- og kontaktoplysninger: 

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr. 37 31 00 85

Vi kan kontaktes via e-mail: mail@dahllaw.dk eller telefon: 88 91 91 91 indenfor vores åbningstider, som er:

mandag – torsdag kl. 08:00 – 16:00
fredag kl. 08.00 – 15.00

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler som udgangspunkt alene dit oplyste navn og din oplyste e-mailadresse – dette er for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen/nyhedsbrevet er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies. Læs om cookies her 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve med artikler, kurser, ledige stillinger og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring vores forretning eller om vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Du skal dog være opmærksom på, at vi i anden sammenhæng kan have indsamlet din e-mail adresse, og at vi i sådanne tilfælde kan anvende den til de formål, som den er indsamlet til.

De oplysninger, vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet, bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger underleverandører (databehandlere) til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbydere er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender et system, som er udarbejdet af Konform A/S, til udsendelse af nyhedsbreve, Konform A/S hoster herudover vores hjemmeside. IT Relation A/S drifter i øvrigt vores IT.  

Konform A/S og IT Relation A/S opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve mv. fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke, og generelt kan du forvente at modtage materiale fra os ca. en gang om måneden.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og derefter tilmelde dig igen – f.eks. hvis du har ændret din e-mailadresse.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse og navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev, du modtager fra os. 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse og navn.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kan have dine oplysninger fra anden sammenhæng også. Hvis vi har det, kan vi fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden behandlingshjemmel, som vi har, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

Du har ret til indsigt og til at modsætte dig videre behandling af dine oplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi behandler oplysninger om dig, som er urigtige eller vildledende, har du også ret til at kræve oplysningerne berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for videre behandling.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du mener, at vi behandler dine oplysninger forkert eller i strid med lovgivningen, kan du klage over behandlingen til Datatilsynet.

Du kan læse mere om persondata og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, som du finder her

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne