Nyheder

Nye regler om screening af udenlandske direkte investeringer

EU har vedtaget ny forordning om screening af udenlandske direkte investeringer (FDI), der finder anvendelse fra den 11. oktober 2020. Lovgivningen giver de enkelte medlemsstater mulighed for at indføre nationale mekanismer til screening af udenlandske direkte investeringer, der vil kunne påvirke sikkerheden eller den offentlige orden i en medlemsstat eller EU som helhed.

EU har ved forordning om FDI-screening af 19. marts 2019 (2019/452/EU) styrket grundlaget for et europæisk samarbejde om kontrol af udenlandske direkte investeringer, dvs. investeringer, som giver en investor fra et tredjeland effektiv indflydelse på ledelsen eller kontrollen med en virksomhed i EU. Forordningen har til formål at imødegå medlemsstaternes bekymringer med hensyn til det stigende antal udenlandske direkte investeringer ved at fastsætte rammerne for nationale screeningsmekanismer og et fælles europæisk samarbejde.

Screening af udenlandske direkte investeringer

I EU anerkendes udenlandske investeringer som et nødvendigt gode, der er en medvirkende årsag til den økonomiske vækst. EU er derfor åbensindede over for investeringer fra tredjelande, men hensynet til beskyttelsen af EU’s legitime interesser vejer i visse situationer tungere og skal fra den 11. oktober 2020 berettige medlemsstaterne til at gribe ind over for udenlandske direkte investeringer, der udgør en trussel mod sikkerheden eller den offentlige orden. De nationale myndigheder får herved adgang til at indføre afhjælpende foranstaltninger ved eksempelvis at opstille betingelser for eller forbud mod investeringers gennemførelse.

I forlængelse af den internationale sundhedskrise forårsaget af COVID-19 er behovet for at bevare adgangen til aktiver inden for sundhedssektoren blevet særligt udtalt, men behovet er bredere end det. FDI-screeningen skal være med til at sikre, at vi i EU bevarer adgangen til kritiske aktiver som teknologi, infrastruktur og råvarer. Derfor vil de potentielle påvirkninger af sådanne aktiver samt forsyningssikkerheden være omdrejningspunktet i forbindelse med nationale screeninger. Opremsningen er ikke udtømmende og en screening bør ifølge retningslinjerne også tage hensyn til, om den udenlandske investor direkte eller indirekte kontrolleres af regeringen i et tredjeland, eller allerede har været involveret i aktiviteter, der påvirker sikkerheden eller den offentlige orden.

Den tilladte screening er heller ikke begrænset til at omfatte bestemte typer brancher eller aktiver. Nationale screeninger kan tilmed omfatte alle former for udenlandske direkte investeringer uanset transaktionens værdi, herunder udenlandske investorers forsøg på overtagelse af små- og mellemstore virksomheder.

Der er ikke med forordningen pålagt en pligt til at indføre en screeningsordning. Det er således op til den enkelte medlemsstat at afgøre, om der skal indføres en egentlig screeningsordning, eller om en specifik udenlandsk direkte investering skal undergå screening.

Selvom forordningen efterlader frihed til udformningen af nationale screeningsmekanismer, stilles der krav om, at alle screeningsordninger skal:

  • være gennemsigtige,
  • værne om fortrolige oplysninger og
  • gælde uden forskelsbehandling af udenlandske investorer.

Det er samtidig et krav, at der etableres et nationalt klagesystem, der giver den enkelte berørte virksomhed mulighed for at klage over myndighedens screeningsafgørelse.

Samarbejdet i EU

For at sikre, at nationale screeningsafgørelser træffes under hensyn til alle relevante faktorer, etableres der en samarbejdsordning til udveksling af oplysninger inden for EU.

Danmark underlægges som følge heraf en underretningspligt, hvorefter der hurtigst muligt skal gives oplysninger om enhver udenlandsk direkte investering, der undergår screening, til EU Kommissionen og de andre medlemsstater. Samarbejdet giver samtidig medlemsstaterne mulighed for at kommentere på udenlandske direkte investeringer, som foretages i andre medlemsstater uanset om investeringen undergår screening eller ej. EU Kommissionen har også ret til at afgive en udtalelse om sådanne investeringer.

Alle medlemsstaterne skal herudover indlevere en rapport til EU Kommissionen senest den 31. marts hvert år over alle udenlandske direkte investeringer, der har fundet sted inden for det forudgående kalenderår. Derved sikres det, at alle medlemsstater får mulighed for at reagere på udenlandske direkte investeringer i andre medlemsstater, selvom den ikke har undergået screening, og oplysninger om investeringen ikke er modtaget tidligere.

Konsekvenser af ingen screeningsordning

Det kan få alvorlige konsekvenser for de enkelte virksomheder, der har undergået en udenlandsk direkte investering, hvis medlemsstaterne ikke sørger for at implementere screeningsordninger, der omfatter relevante investeringer med mulig påvirkning af sikkerheden eller den offentlige orden.

Hvis en medlemsstat ikke indfører en screeningsordning eller foretager en screening af en udenlandsk direkte investering i en national virksomhed, har de øvrige medlemsstater og EU Kommissionen mulighed for at fremsætte udtalelser og bemærkninger til transaktionen indtil 15 måneder efter investeringen er gennemført.

Det kan for den udenlandske investor indebære ubehagelige overraskelser, hvis medlemsstaten, hvori investeringen har fundet sted, fastsætter betingelser for investeringen efter dens gennemførelse. Som investor fra et tredjeland skal man derfor være opmærksom på national og EU-regulering af udenlandske direkte investeringer.

Implementering i Danmark

I Danmark har vi på nuværende tidspunkt ikke en screeningsordning, der omfatter alle former for udenlandske direkte investeringer. Forarbejdet med henblik på implementering af en screeningsordning er imidlertid iværksat, idet regeringen har nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, der har til opgave at se nærmere på muligheden for dansk screening af udenlandske direkte investeringer og andre økonomiske aktiviteter.

Arbejdsgruppen har samtidig fået til opgave at fremsætte et lovforslag, som vil gøre det muligt for myndighederne at gribe ind over for udenlandske direkte investeringer, der indebærer en trussel mod sikkerheden eller den offentlige orden.

Et lovforslag om en dansk screeningsordning er endnu ikke fremsat.

Hos DAHL rådgiver vi både danske og udenlandske virksomheder om alle aspekter af investeringer, børsretlige og kapitalmæssige forhold. Har du spørgsmål til betydningen af forordningen for dig som investor eller andet relateret til screeningsordning og udenlandske direkte investeringer (FDI), er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne