Nyheder

Klimaaftalen og klimalovens betydning på afgiftsområdet

Klimaloven med fastsættelse af juridisk bindende klimamål kom på plads kort inden sommerferien. Når de danske klimamål skal realiseres, forventes der en markant stigning af tiltag på afgiftsområdet, som de danske virksomheder med aktiviteter inden for energi og forsyning skal forholde sig til. Bliv klogere på den nye klimalov og de kommende afgiftsmæssige tiltag.

Den 6. december 2019 indgik størstedelen af Folketingets partier ”Aftale om klimalov”. Aftaleparterne var enige om, at Danmark skulle have en bindende klimalov med et mål om 70 pct. reduktion af drivhusgasudledningerne frem til 2030 ift. 1990 samt et langsigtet mål om klimaneutralitet i senest 2050 og med en målsætning om maksimal global temperaturstigning på 1,5 grader for øje.

Som resultat af klimaftalen fra 2019 blev klimaloven vedtaget af Folketinget den 18. juni 2020. Den hidtil gældende klimalov (fra 2014) havde udelukkende til hensigt at etablere en overordnet strategisk ramme for Danmarks klimapolitik. Den nye klimalov er derimod en lovfastsættelse af Danmarks klimamålsætninger fremsat i aftalen om klimalov fra 2019. Dermed har Danmark fået juridisk bindende klimamål. De overordnede lovfastsatte klimamål i klimaloven er i overensstemmelse med klimamålene fremsat i aftalen om klimalov fra 2019.

Klimarådet og klimalovens årshjul

Som følge af klimaloven skal der hvert femte år fastsættes delmål med et tiårigt perspektiv. Delmålene skal fastsættes efter inddragelse af Klimarådet, der er et rådgivende ekspertorgan, som blandt andet skal yde rådgivning på området til Klima-, energi- og forsyningsministeren. Disse klimadelmål skal være med til at sikre handling frem mod 2050. Det er i klimaloven fastsat, at klimadelmålene ikke må være mindre ambitiøse end de senest fastsætte klimamålsætninger.

For at fremme uvildig rådgivning om klimaindsatsen, skal Klimarådet årligt afgive anbefalinger og vurdere den danske klimaindsats. Der er lagt op til, at Klimarådet hvert år skal vurdere, hvorvidt regeringen er på rette kurs med deres klimaindsats samt komme med anbefalinger til den fremadrettede indsats. Udover de årlige anbefalinger skal Klimarådet i løbet af året kommentere generelt på regeringens klimaprogram.

Klima-, energi- og forsyningsministeren skal hvert år at udarbejde dels et årligt klimaprogram til Folketinget og dels en redegørelse til Folketinget om effekterne af den samlede klimapolitik.

Klimaaftale for energi og industri mv. af den 22. juni 2020

Efter vedtagelsen af klimaloven er aftalepartierne den 22. juni 2020 blevet enige om en klimaaftale med henblik på at udvikle, udbygge og integrere grønne teknologier i energisektoren og industrien, der skal sikre en væsentlig nedsættelse i udledningen af drivhusgasser. Med klimaaftalen for energi og industri konkretiseres nogle af de tiltag, der skal være med til at opnå klimamålene i klimaloven. For at bidrage til den grønne omstilling, er partierne blandt andet blevet enige om, at der skal afsættes flere økonomiske midler til:

  • biogas og andre grønne gasser,
  • en målrettet indsats med henblik på et mere effektivt energiforbrug,
  • en grøn omstilling af industrien,
  • udvikling af fremtidens grønne teknologier herunder fangst og lagring af CO2

Tiltag på afgiftsområdet

Aftalen indeholder også flere konkrete tiltag på afgiftsområdet.

Det skal være dyrere at varme op med fossile kilder og billigere at varme op med grøn el. Afgiftssatsen for rumvarmeafgiften (fossile brændsler) forhøjes derfor fra 56,7 kr./GJ til 62,3 kr./GJ. Elvarmeafgiften nedsættes derimod fra 15,5 øre/kWh til henholdsvis 0,4 øre/kwH for erhverv og 0,8 øre/kWh for husholdninger. Disse ændringer træder i kraft pr. 1. januar 2021.

Derudover vil aftaleparterne fremme udnyttelse af overskudsvarme. Partierne er enige om at lempe elvarmeafgiften til EU’s minimumssatser, hvorved afgiften for elbaseret overskudsvarme bortfalder. Partierne er ligeledes enige om at fjerne overskudsvarmeafgiften, hvis overskudsvarmen er certificeret eller underlagt en tilsvarende aftaleordning, der sikrer energieffektiviseringer hos overskudsvarmeleverandøren.

Der er også bred enighed om, at CO2-afgifter skal spille en væsentlig rolle til at indfri den ambitiøse klimaplan om at nedsætte CO2-udslippet. Aftaleparterne er derfor enige om, at der skal gennemføres en grøn skattereform i overensstemmelse med hensynene i klimaloven, som skal blive en af hovedmotorerne for at nedbringe CO2-afgifterne uden at borgere og virksomheder samlet betaler mere i skat.

Kompetent rådgivning inden for energi og forsyning

En stor del af den grønne omstilling styres af afgiftsrelateret lovgivning på energi- og miljøområdet, som skal medvirke til, at det danske erhvervsliv bliver mere klimavenligt. Hos DAHL har vi stor erfaring med at rådgive virksomheder om, hvordan de skal forholde sig til de komplekse afgiftsretlige regelsæt.

Det er ikke nogen hemmelighed, at den afgiftsretlige lovregulering anvendes som et adfærdsregulerende redskab. Vi forudser, at der i forbindelse med forsøget på at realisere de klimamål, som er fastsat i den nye klimalov, vil fremkomme en markant stigning af tiltag på afgiftsområdet, som de danske virksomheder skal forholde sig til.

DAHL er specialister i at yde juridisk og forretningsorienteret rådgivning på afgiftsområdet. Kontakt os for kompetent rådgivning.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne