Nyheder

Ordregiver skal følge retningslinjer og regler for brug af offentlige rammeaftaler

Klagenævnet for Udbud fastslår i en afgørelse den 19. august 2020, at ordregivere strengt skal følge retningslinjerne og reglerne for brug af offentlige rammeaftaler. I sagen mellem EG A/S og Egedal Kommune fastslår Klagenævnet, at Egedal Kommune har handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i forbindelse med direkte tildeling af en it-kontrakt. DAHL har ført sagen på vegne af EG A/S.

Den 19. august 2020 har Klagenævnet for Udbud afsagt kendelse i en sag mellem EG A/S og Egedal Kommune. Kendelsen fastslår, at Egedal Kommune har handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed ved at have foretage en direkte tildeling på SKI-rammeaftale 02.19 til KMD A/S vedrørende indkøb af et nyt løn- og personalesystem i strid med rammeaftalens bestemmelser. Klagenævnet tillagde den indgåede kontrakt for ”uden virkning” fra den 1. januar 2021 og pålagde derudover Egedal Kommune at betale en økonomisk sanktion på 90.000 kr. DAHL har bistået EG A/S i forbindelse med sagen ved Klagenævnet for Udbud.

Sagens nærmere omstændigheder

Sagen vedrører spørgsmålet, om KMD A/S, i forbindelse med kommunens ”direkte tildeling” af kontrakt til KMD A/S om levering af et nyt løn- og personalesystem til kommunen, var berettiget til at tilbyde Egedal Kommune en større rabat (opgjort til 75 %) i forhold til de priser, som KMD A/S ellers havde budt ind med på SKI-rammeaftale 02.19, som vedrører levering af Cloud Services, herunder løn- og personalesystemer.

Udgangspunktet ved brug af SKI-rammeaftalen er, at hvis en ordregiver ønsker lavere priser for en tilbudt service end de priser, som en leverandør har budt ind med på selve rammeaftalen, så skal kommunen anvende proceduren ”mini-udbud”, og ikke direkte tildeling. Dette fremgår både af retningslinjerne for brug af SKI-rammeaftalen samt af udbudsloven §§ 98-100.

Under sagen påstod EG A/S, at idet KMD A/S tilbød en rabat på 75 % i forbindelse med indgåelse af kontrakten med kommunen, oveni købet samme dag som kontrakten blev indgået, så havde det aldrig været hensigten, at kommunen skulle betale den pris, som KMD A/S ellers havde tilbudt på selve rammeaftalen, og derfor havde kommunen ført prisforhandling med KMD A/S i strid med ligebehandlingsprincippet i udbudsloven § 2.

I kontrakten var der opgjort et vederlag på i alt 4.754.779,22 kr. pr. år og en samlet kontraktsum på 37.082.235,34 kr. Allerede samme dag som kontrakten blev indgået, indgik kommunen og KMD A/S imidlertid et ændringstillæg, hvorved den samlede kontraktsum blev nedsat fra 37.082.235,34 kr. til 9.324.499,84 kr.

Spørgsmålet i sagen var således, om den af Egedal Kommune direkte tildeling og prisnedsættelse havde karakter af en lovlig anvendelse af eller afvigelse fra bestemmelserne i rammeaftalen om bl.a. forhandling og prisfastsættelse, eller om rammeaftalens bestemmelser og de udbudsretlige regler om ændring af grundlæggende elementer blev tilsidesat i forbindelse med den direkte tildeling.

Klagenævnet for Udbuds kendelse i sagen mellem EG A/S og Egedal Kommune

Klagenævnet for Udbud gav EG A/S medhold i, at Egedal Kommune havde handlet i strid med rammeaftalens bestemmelser ved at foretage en direkte tildeling til KMD A/S.

Klagenævnet for Udbud fastslog i kendelsen, at det ikke i forbindelse med tildeling af kontrakten og nedsættelse af prisen kunne konstateres på objektivt grundlag, om andre potentielle leverandører kunne have tilbudt en mere konkurrencedygtig pris.

Ifølge rammeaftalen skulle kundens indkøbsbehov ske på et sagligt og objektivt grundlag. Kunden måtte således ikke opgøre sit behov med henblik på at tildele leveringsaftalen til én bestemt leverandør, eller i øvrigt på en måde, der var egnet til at hindre, begrænse eller fordreje konkurrencen mellem leverandørerne.

Klagenævnet for Udbud fastslog endvidere, at den direkte tildeling var sket efter forhandling med KMD A/S, herunder navnlig om pris.

Sagsforløbet viste, at kommunen ikke havde haft til hensigt at betale den pris, som KMD A/S havde budt ind med på rammeaftalen, hvilket der i første omgang blev tildelt kontrakt efter. Ifølge rammeaftalen var der mulighed for, at der mellem kunden og leverandøren kunne gennemføres en ”teknisk dialog”. Formålet med denne var imidlertid, at leverandøren på baggrund af en af kunden fremsendt beskrivelse af indkøbsbehovet, kunne svare på, om leverandøren kunne leve op til kundens behov eller om kunden evt. havde behov for tillægsydelser. Den tekniske dialog med leverandøren måtte imidlertid ikke indeholde elementer, der ikke fremgik af rammeaftalen, ligesom dialogen ikke måtte have karakter af forhandling. Da kommunen havde forhandlet med KMD A/S var den direkte tildeling således sket i strid med rammeaftalens vilkår.

Da kontrakttillægget tillige blev indgået samme dag som kontrakten, fastslog Klagenævnet, at der havde foregået drøftelser og forhandlinger om priser og vilkår mellem parterne forud for tildelingen af kontrakten og indgåelsen af denne. Selvom rammeaftalen gav mulighed for, at en leverandør kunne nedsætte sine priser generelt, herunder ved kampagnepriser til alle kunder, gav rammeaftalen ikke mulighed for individuelle prisnedsættelser. Såfremt en leverandør vil give en individuel prisnedsættelse, kan dette alene ske i forbindelse med gennemførelse af et ”mini-udbud” på rammeaftalen. 

På baggrund af ovenstående gav Klagenævnet for Udbud EG A/S medhold i sin klage i, at Egedal Kommune havde handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed ved i forbindelse med direkte tildeling på SKI-rammeaftale 02.19 til KMD A/S at have ført prisforhandlinger inden kontrakten indgåelse, i strid med rammeaftalens bestemmelser.

Klagenævnet meddelte den indgåede kontrakt for ugyldig med virkning fra den 1. januar 2021 og pålagde derudover Egedal Kommune at betale en økonomisk sanktion på 90.000 kr.

Ønsker du at læse kendelsen, kan du finde den ved at klikke her.

Bemærkninger til kendelsen

Kendelsen viser, at hvis en ordregiver ønsker at anvende en rammeaftale, så skal ordregiveren følge retningslinjerne og reglerne for brug af rammeaftalen, og ikke som i sagen forsøge at omgå udbudsreglerne ved reelt at gennemføre prisforhandlinger alene med en leverandør, ved brug af tildelingsformen ”direkte tildeling”, hvorved andre konkurrenter ekskluderes fra at afgive pris på opgaven. Dette hindrer klart en effektiv konkurrence af offentlige opgaver.

Hvis der ønskes lavere priser end de priser, som er indmeldt på en rammeaftale, skal dette således ske enten ved et selvstændigt EU-udbud eller ved brug af mini-udbud på rammeaftalen.

Kompetent juridisk bistand inden for udbud

Hos DAHL er vi specialiseret i udbudsret. Vi bistår løbende både tilbudsgiver og ordregiver i udbudsprocesser. Vi følger naturligvis udviklingen i lovgivning og praksis tæt og orienterer løbende herom. Har du konkrete spørgsmål til direkte tildeling eller i øvrigt behov for hjælp i forbindelse med et konkret udbud, er du altid velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne