Nyheder

Hvornår tillægger retten en ansvarsfraskrivelse vægtig betydning?

Den 23. juni 2020 afsagde Højesteret dom i en sag om arealmangler ved en beboelsesejendom, hvor et af temaerne var sælgers ansvarsfraskrivelse. Dommen demonstrerer, at jo mere generelt en ansvarsfraskrivelse er udformet, desto mindre vægt vil retten typisk tillægge den – og det gælder især ved handel af beboelsesejendomme. Dommen viser også, at man i forbindelse med ejendomshandel bør betragte oplysningerne i BBR-registret med varsomhed – læs mere om årsagen her.

Sagens omstændigheder

Sagen omhandlede en handel med en beboelsesejendom, som sælger i 2016 havde solgt til køber for 2 mio. kr. I salgsopstillingen, som var en del af købsaftalen, fremgik det, at boligarealet udgjorde 148 m2. Boligarealet på 148 m2 fremgik også af ejendommens BBR-meddelelse. Af tilstandsrapporten, der var udarbejdet i forbindelse med handlen, fremgik det, at der var tre bygninger: En beboelsesbygning på 148 m2, en garage på 24 m2 og et drivhus (som dog på BBR fremgik som en udestue) på 18 m2.

Det viste sig efterfølgende, at udestuen indgik i boligarealet med 20 m2. Ejendommens boligareal udgjorde dermed kun 128 m2.

Køber påstod, at det reducerede boligareal udgjorde en mangel ved ejendommen og krævede et forholdsmæssigt afslag i købesummen på 150.000 kr. Afslaget var beregnet ud fra, at en skønsmand havde vurderet ejendommens værdi med et areal på 128 m2 til 1,85 mio. kr. i stedet for 2 mio. kr.

Arealmangler og huseftersynsordningen

Køber og sælger havde anvendt huseftersynsordningen i handlen, og der var således udarbejdet tilstandsrapport, elinstallationsrapport og tegnet ejerskifteforsikring. Når huseftersynsordningen anvendes, skal køber som udgangspunkt anmelde sit krav ved ejerskifteforsikringen, såfremt der viser sig fysiske mangler ved ejendommen.

Højesteret fastslog dog i 2013, at arealmangler ikke er omfattet af huseftersynsordningen. Højesteret begrundede dette med, at det ikke er forudsat, at den bygningssagkyndige ved udarbejdelse af tilstandsrapporten skal kontrollere ejendommens boligareal, samt at en arealmangel ikke som sådan har relation til bygningens fysiske tilstand.

Krav, der knytter sig til arealmangler, skal derfor ikke rettes mod ejerskifteforsikringen, men rettes direkte mod sælger. Sælgeren kan herefter gøres ansvarlig, såfremt der foreligger et ansvarsgrundlag, eller hvis der er grundlag for et forholdsmæssigt afslag i købesummen, herunder at kravets størrelse er under mindstegrænsen/bagatelgrænsen.

Ansvarsfraskrivelser og købers undersøgelsespligt

I retten påstod sælger frifindelse bl.a. med henvisning til, at der i købsaftalens punkt 11 om individuelle vilkår fremgik følgende:

”Køber er bekendt med og accepterer, at ejendommens areal er hentet fra BBR-registret. Køber er blevet opfordret til at foretage egen opmåling af ejendommen. Eventuelle kvadratmeterafvigelser fra det i BBR-meddelelsen angivne er sælger og ejendomsmægler uvedkommende.”

Sælger mente, at ansvarsfraskrivelsen og opfordringen til køber om at foretage opmåling gjorde, at køber herefter bar risikoen for, at ejendommen var mindre end de i salgsopstillingen oplyste 148 m2.

Sælger gjorde i den forbindelse gældende, at ansvarsfraskrivelsen ikke var en generel ansvarsfraskrivelse, men en konkret opfordring til køber om at få målt arealet op, såfremt det præcise areal var afgørende for køber.

Højesterets resultat

Højesteret konkluderede indledende, at der var tale om en mangel ved ejendommen, idet sælger havde afgivet urigtige oplysninger om salgsgenstanden i salgsopstillingen, og at dette måtte antages at have haft betydning for købers bedømmelse af genstanden. Arealafvigelsen på 20 m2 kunne ikke betegnes som uvæsentlig.

I vurderingen af hvilken betydning ansvarsfraskrivelsen skulle have, lagde Højesteret vægt på, at sælgers ejendomsmægler, der udformede ansvarsfraskrivelsen, havde forklaret, at ansvarsfraskrivelsen var en standardbestemmelse, som indgik i alle købsaftaler, og at parterne ikke havde talt om ejendommens størrelse.

På den baggrund konkluderede Højesteret, at der var tale om en generel ansvarsfraskrivelse, som ikke afskar køber fra at kræve forholdsmæssigt afslag, når salgsopstillingen indeholdt en urigtig oplysning om boligarealet.

Højesteret tilkendte køber et forholdsmæssigt afslag på 150.000 kr.

DAHLs anbefaling

Jo mere generelt udformede ansvarsfraskrivelser er, jo mindre vægt vil retten typisk tillægge dem. Det gælder særligt ved handel med beboelsesejendomme.

Omvendt vil en konkret ansvarsfraskrivelse, hvor sælger klart og utvetydigt fraskriver sig ansvaret for et nærmere bestemt forhold ved salgsgenstanden, efter omstændighederne kunne overføre risikoen for forholdet på køber. Når der er tale om en konkret ansvarsfraskrivelse, giver det køber mulighed for at tage højde herfor ved fastsættelsen af sit bud. Derfor er det vigtigt, at man er omhyggelig med at formulere en ansvarsfraskrivelse og gør opmærksom på, at den har været en del af forhandlingen af købesummen.

Sagen viser, at generelle og standardiserede ansvarsfraskrivelser kan forventes at blive tilsidesat, når de reelt ikke har været genstand for drøftelse eller forhandling.

Sagen viser også, at man i forbindelse med ejendomshandler bør være varsom med at lægge oplysningerne i BBR-registret til grund, idet oplysningerne i BBR-registret i høj grad stammer fra indberetninger, som er foretaget af ejendommenes ejere, og oplysningerne bliver som udgangspunkt ikke eftergået af myndighederne.

Hvis man som sælger af en beboelsesejendom er i tvivl om ejendommens areal og ikke vil løbe en risiko for, at køber får et forholdsmæssigt afslag i købesummen, bør man således få foretaget en opmåling eller tage et konkret forbehold for, at man ikke kender ejendommens areal. Det bør i så fald sikres, at forholdet er genstand for drøftelse i forbindelse med handlens gennemførelse, og at ansvarsfraskrivelsen er dækkende for det konkrete forbehold og den konkrete forhandling.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til den omtalte dom, til ansvarsfraskrivelser generelt eller til et andet tema, der knytter sig til byggeri og ejendomme, er du velkommen til at kontakte DAHLs eksperter. Vi yder professionel rådgivning på området.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne