Nyheder

Kontrolpakken stiller nye krav til indberetning af årsrapporter

Den 12. maj 2020 blev den såkaldte ”kontrolpakke” vedtaget. Kontrolpakken indfører nye regler i selskabs- og virksomhedslovgivningen samt årsregnskabs- og revisorloven om udarbejdelse og opbevaring af selskabs- og virksomhedsdokumenter, ligesom den indfører nye kontrolbeføjelser for Erhvervsstyrelsen. I en serie på seks artikler stiller vi skarpt på de nye regler, og i denne artikel kan du blive klogere på de nye krav, der stilles til ledelser og revisorer som konsekvens af Erhvervsstyrelsens fremskudte rolle som aktiv kontrolinstans i forbindelse med indsendelse af årsrapporter mv.

Indberetning af nettoomsætning

Efter de gældende regler om revisionspligt kan en virksomhed fravælge revision, hvis den i to på hinanden følgende regnskabsår ikke overskrider to af følgende tre størrelsesmæssige parametre:

 • En balancesum på 4 mio. kr.
 • En nettoomsætning på 8 mio. kr.
 • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret

Balancesummen fremgår af årsregnskabet, og det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede pr. år oplyses i virksomhedens årsrapport.

Dog kan små og mellemstore virksomheder fravælge at give oplysning om virksomhedens nettoomsætning i årsrapporten af konkurrencemæssige hensyn, og langt de fleste virksomheder benytter sig da også af denne mulighed i dag.

Et nyt stk. 6 i årsregnskabslovens § 138 er nu indsat med henblik på at kontrollere,

 1. at en virksomhed har fulgt årsregnskabslovens krav til årsrapportens indhold, og
 2. om en virksomhed, der har fravalgt revision, opfylder betingelserne herfor.

Efter bestemmelsen skal en virksomhed, der ikke har oplyst nettoomsætningen i resultatopgørelsen, fremover indberette sin nettoomsætning til Erhvervsstyrelsen samtidig med indsendelsen af årsrapporten.

Nettoomsætningen offentliggøres ikke, og oplysningen undtages fra retten til aktindsigt efter offentlighedsloven, men oplysningen kan videregives til andre myndigheder.

Erhvervsstyrelsen fastsætter i indberetningsbekendtgørelsen de nærmere regler for den tekniske løsning, som virksomhederne skal anvende ved indberetning af nettoomsætningen.

Oplysningen om nettoomsætning har virkning for indsendelse af årsrapporter, der foretages efter den 1. januar 2021. 

Erhvervsstyrelsen som kontrolmyndighed

Med ændringen af årsregnskabsloven vil Erhvervsstyrelsen fremover få en mere aktiv rolle som kontrolmyndighed, idet styrelsen via udvidet kontrol skal påse overholdelsen af lovgivningen, så denne ikke længere blot varetages på et minimum gennem stikprøver og bred kriteriekontrol.

Kontrollen kommer til at bestå i dels en forudgående automatisk modtagekontrol, dels en efterfølgende risikobaseret kontrol.

Modtagekontrol

Som noget nyt gennemfører Erhvervsstyrelsen nu automatisk kontrol, inden følgende dokumenttyper offentliggøres:

 • årsrapporter og evt. tilhørende erklæringer,
 • undtagelseserklæringer mv., som indsendes i stedet for årsrapporter,
 • halvårsrapporter for statslige aktieselskaber,
 • delårsrapporter for virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land i forbindelse med indberetningen.

Der er tale om en systematisk kontrol, som omfatter alle indberetninger.

Kontrollen har såvel teknisk som regnskabsmæssig karakter, idet den tjekker, at der benyttes det rette IT-format ved indberetningen, at de nødvendige informationer er tilgængelige, og at dokumentet overholder loven.

Erhvervsstyrelsen får ikke kun hjemmel til at foretage automatisk modtagekontrol, men også til at afvise indberetningerne ved en såkaldt ”digital straksafgørelse”.

Via digital straksafgørelse kan styrelsen afvise en årsrapport el.lign., som indeholder fejl og mangler. Der vil ikke nødvendigvis være tale om væsentlige fejl og mangler, men enhver fejl eller mangel kan føre til afvisning.

Modtagekontrollen er en forudgående kontrol i forbindelse med indberetningen, som foretages, før dokumentet er endeligt indberettet. Afvises en årsrapport mv. i modtagekontrollen, offentliggøres dokumentet derfor ikke, idet årsrapporten ikke anses for indberettet.

Ignoreres en sådan advarsel kan det i værste fald medføre, at virksomheden indstilles til tvangsopløsning – det vender vi tilbage til.

Efterfølgende kontrol

Erhvervsstyrelsen har også fået hjemmel til at kontrollere dokumenter, der allerede er indsendt til Erhvervsstyrelsen i henhold til årsregnskabsloven – det vil sige en såkaldt efterfølgende kontrol:

Da kontrollen primært er risikobaseret, er den målrettet de virksomheder, hvor risikoen for fejl og mangler er størst. Kontrollen kan dog i særlige tilfælde udføres på baggrund af en tilfældig stikprøve, der f.eks. tager sigte på:

 • usædvanlige aktiviteter i virksomheden (der ikke umiddelbart kan forklares ud fra regnskabet eller anden information, styrelsen har adgang til),
 • usædvanligt mange skift i ledelse eller revisor,
 • oplysninger eller erfaringer, som Erhvervsstyrelsen har modtaget fra andre myndigheder, fra en privatperson eller fra offentligt tilgængelige kilder,
 • åbenbare overtrædelser,
 • indberetninger med revisorforbehold,
 • kapitalejerlån.

Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse med sin kontrol anvende ekstern bistand med indsigt i specialområder eller kræve, at virksomheden - inden for en bestemt tidsfrist og for egen regning - indhenter en erklæring fra en uafhængig sagkyndig (revisor, advokat el.lign.). Imødekommes Erhvervsstyrelsens anmodning ikke, kan det i værste fald medføre, at virksomheden indsendes til tvangsopløsning.

Iværksættelsen af en kontrol af en årsrapport el.lign. samt det efterfølgende resultat af kontrollen kan offentliggøres på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk.

Tilbagetrækning af groft misvisende årsrapporter

Erhvervsstyrelsen har indtil d. 1. juli 2020 haft pligt til straks at offentliggøre modtagelsen af årsrapporter, undtagelseserklæringer mv. og ikke haft klar hjemmel til at trække årsrapporter tilbage fra offentliggørelse - selv i tilfælde, hvor de er udtryk for grov regnskabssvindel.

Hvis en årsrapport er fejlagtig eller mangelfuld, er der risiko for at vildlede de personer, der benytter sig af de regnskabsdata, som offentliggøres i CVR-registret.

Fremover har Erhvervsstyrelsen mulighed for at tilbagetrække dokumenter efter årsregnskabsloven, såfremt disse er groft misvisende.

Den foreslåede bestemmelse vil derfor ikke finde anvendelse i alle tilfælde, hvor styrelsen konstaterer væsentlige fejl og mangler, men alene i tilfælde, hvor fejl og mangler er så alvorlige, at de må anses som ”groft misvisende”, herunder bl.a. fejluploadede dokumenter, en årsrapport, som ikke er behørigt godkendt og revideret, eller hvor fejlen i en årsrapport med rimelighed må antages at kunne påvirke en regnskabsbrugers beslutningstagen.

Erhvervsstyrelsens reaktionsmuligheder

Tvangsopløsning og sletning

Erhvervsstyrelsen kan bl.a. anmode skifteretten om at foretage tvangsopløsning af en virksomhed, hvis den undlader at:

 1. indsende en sagkyndig erklæring som beskrevet ovenfor,
 2. indsende uddybende oplysninger efter anmodning herom fra styrelsen til revisor eller ledelse,
 3. efterkomme et af Erhvervsstyrelsen afgivet påbud om rettelse af fejl, henholdsvis påbud om at bringe en overtrædelse til ophør.

Læs mere om tvangsopløsning i artiklen her.

Ikrafttræden

Kontrolpakken trådte for så vidt angår årsregnskabsloven og revisorloven i kraft den 1. juli 2020. Bestemmelserne vedrørende oplysning om nettoomsætning har virkning for indsendelse af årsrapporter, der foretages efter den 1. januar 2021. 

DAHL Digital Service – en løsning til opbevaring af regnskabs- og selskabsdokumenter

DAHL har udviklet en digital løsning, som sikrer korrekt opbevaring af regnskabs- og selskabsdokumenter. Løsningen kan også bruges til kontraktstyring mv. Hvis du har interesse i at høre nærmere om løsningen, så kontakt advokat og partner Torben Buurtbu@dahllaw.dk eller mobil +45 30519245.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

 • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne