Nyheder

Tvangsopløsning af selskaber

Et IVS, ApS, A/S eller P/S kan lukkes på tre forskellige måder: Med betalingserklæring, ved frivillig (solvent) likvidation eller ved tvangsopløsning. Bliv klogere på tvangsopløsning af selskaber, herunder processen og de vidtrækkende konsekvenser af en tvangsopløsning.

Tvangsopløsning er en tvungen opløsning af et selskab, når væsentligere krav i lovgivningen ikke er blevet overholdt af selskabets ledelse. Fundamentet for en tvangsopløsning vil altid være en beslutning truffet af Erhvervsstyrelsen, om end den kan være fremprovokeret af selskabets handlinger og/eller undladelser.

Beslutningen om tvangsløsning kan træffes, når en virksomhed med begrænset hæftelse (f.eks. A/S eller ApS) forsømmer visse specifikke lovgivningsmæssige forpligtelser for ledelse, revision og årsrapport, eksempelvis hvis:

  • Selskabet ikke har indsendt årsrapport i tide
  • Selskabet ikke har registret en revisor (medmindre selskabet lovligt har fravalgt revision af årsrapporten)
  • Selskabet ikke har en lovlig registreret ledelse
  • Selskabet ikke har registreret legale eller reelle ejere

Inden Erhvervsstyrelsen sender et selskab til tvangsopløsning, varsles selskabet om de(t) forhold, som skal bringes på plads for at undgå tvangsopløsningen. Rent praktisk orienterer Erhvervsstyrelsen, i et brev til selskabets e-Boks, om de(t) forsømte forhold og fastsætter en frist til berigtigelse. Er der ingen reaktion indenfor denne frist, anmoder Erhvervsstyrelsen Skifteretten om at tvangsopløse selskabet.

Vidtrækkende konsekvenser

Hvis Erhvervsstyrelsen træffer beslutning om tvangsopløsning, kan konsekvenserne være vidtrækkende. Tilstanden medfører for det første, at ledelsens råde- og dispositionsret indskrænkes kraftigt, idet der herefter alene må foretages dispositioner, der ikke skader selskabet eller dets kreditorer. Dette gælder for perioden fra Erhvervsstyrelsens beslutning om tvangsopløsning og frem til, at Skifteretten har udpeget f.eks. en likvidator. Derudover resulterer en beslutning om tvangsopløsning typisk i, at selskabet afvikles og i sidste ende ophører. 

Tvangsopløsning via Skifteretten

Selve tvangsopløsningen gennemføres via Skifteretten, som modtager sagen fra Erhvervsstyrelsen. Skifteretten har ikke selv andel i beslutningsgrundlaget og kan derfor ikke efterprøve dette. Skifteretten har dog til opgave at vurdere, hvorledes tvangsopløsningen skal foregå, idet dette kan ske enten ved

  1. formløs opløsning,
  2. ved konkurs eller
  3. ved likvidation.

Skifterettens beslutning herom træffes primært på baggrund af selskabets økonomiske forhold, idet selskabets (seneste) registrerede ledelse indkaldes til møde i Skifteretten. Her skal ledelsen afgive forklaring om selskabets aktiver og passiver og væsentlige forhold i øvrigt.

Hvis et selskabs aktiver skønnes at kunne dække selskabets gæld til sine kreditorer og omkostningerne ved opløsningsbehandlingen, men selskabet ikke overholder reglerne for at drive virksomhed og genetablering af selskabet ikke kan ske i henhold til selskabslovens regler, jf. nedenfor, udpeger Skifteretten en likvidator, der herefter forestår tvangsopløsningen. Ved denne slags tvangsopløsning sætter Skifteretten en likvidator til at sælge alle aktiver i selskabet og betale selskabets gæld. Når alt er gjort op og likvidationsbehandlingen og selskabets gæld er betalt, fordeles overskuddet til virksomhedens ejere.

Risiko for konkurs

Hvis der på Skifterettens møde med ledelsen fremkommer oplysninger, som indikerer, at selskabet ikke kan betale alle sine kreditorer, vil Skifteretten tage selskabet under konkurs. Tilsvarende hvis der i første omgang udpeges en likvidator, men denne efter nærmere undersøgere konstaterer, at selskabet ikke kan betale alle sine kreditorer, vil likvidator indgive konkursbegæring på vegne af selskabet. Ved konkurs sælges alle værdier, og overskuddet fordeles til dem, der har penge til gode, alt i henhold til Konkursloven og konkursordenen.

Genoptagelse af selskabet

Selvom Erhvervsstyrelsen har truffet beslutning om tvangsopløsning af et selskab, er der mulighed for at få afbrudt skifterettens behandling og dermed få ophævet tvangsopløsningsbeslutningen. Dette forudsætter imidlertid, at selskabets ledelse anmoder Erhvervsstyrelsen herom, og at:

  • Selskabet ikke har været under tvangsopløsning inden for de sidste 5 år, og
  • Anmeldelsen om genoptagelse skal være modtaget i styrelsen senest 3 måneder efter, at Erhvervsstyrelsen anmodede skifteretten om at tvangsopløse selskabet (Ikke undtagelsesfri).

Udover fristerne skal de forhold, som har begrundet tvangsopløsningen, selvsagt være berigtiget, og dette skal kunne dokumenteres senest samtidig med, at beslutningen om genoptagelse træffes af kapitalejerne.

Er du opmærksom på, hvordan dit selskab undgår tvangsopløsning?

Vi oplever desværre stadig, at en del virksomheder sendes til tvangsopløsning på grund af manglende registrering af legale og/eller reelle ejere. Genoptagelse af virksomheden kræver typisk assistance fra revisor og advokat – udgifter, som kunne være sparet ved rettidig registrering.

Lovgivningen er klar og ved forsømmelse af visse specifikke forpligtelser for ledelse, revision og årsrapport, kan tvangsopløsning være udfaldet. Har du spørgsmål hertil, er du velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne