Nyheder

Afklaring om afskaffelse af forældrekøb i virksomhedsordningen mv.

Mange har gisnet om, hvordan afskaffelsen af forældrekøb i virksomhedsordningen ville ende. Nu er forslaget sendt i høring. Modsat forventningen skal forældrekøb ikke udgå af virksomhedsordningen, i stedet er der valgt en behersket løsning med ændring af kapitalafkastgrundlaget og rentekorrektion. Vi ser nærmere på forslaget.

Regeringen og dens støttepartier indgik i slutningen af 2019 en aftale om finansloven for 2020. En del af aftale vedrørte ”afskaffelse af forældrekøb i virksomhedsordningen mv.”. Aftaleteksten gav ikke svar på, hvordan ”afskaffelsen” skulle implementeres, hvorfor forældrekøbsejere – og rådgivere – i spænding har ventet på, hvordan afskaffelsen ville blive skruet sammen. Skrækscenariet var en løsning, hvor en forældrekøbslejlighed automatisk måtte udgå af ejerens virksomhedsordning, hvorved der ville ske en hævning i virksomhedsordningen. Drev ejeren andre virksomheder i ordningen, eventuelt med et større opsparet overskud, kunne det resultere i en beskatning.

Skatteministeriet har nu sendt et udkast til lovforslaget omkring afskaffelsen af forældrekøb i virksomhedsordningen mv. i høring. Her har regeringen og støttepartierne valgt den beherskede løsning med ændring af kapitalafkastgrundlaget og rentekorrektion. Det pågældende udkast til lovforslag gennemgås i det følgende.

I udkastet til lovforslaget, der er sendt i høring med svarfrist den 25. september 2020, skal forældrekøbslejligheder ikke udgå af virksomhedsordningen, men der lægges op til en ændring med det formål, at der ikke kan opnås højere fradragsværdi for renteudgifter end ved privat køb af bolig. Konkret foreslås stramningen at ske på skematisk vis via en såkaldt rentekorrektion.

Udkastet gennemgås nærmere nedenfor, idet der først gennemgås, hvilken personkreds reglerne er tiltænkt at skulle ”ramme”.

Personkredsen

Det har været ventet med spænding, hvordan lovgiver ville afgrænse personkredsen, som afskaffelsen af forældrekøb i virksomhedsordningen mv. skulle vedrøre. 

I udkastet til lovforslaget er personkredsen afgrænset til: den skattepligtige eller dennes ægtefælles forældre og bedsteforældre samt børn og børnebørn og disses ægtefæller. Ved børn forstås også børn, der er adopteret.

Det betyder altså, at eksempelvis ejerens søskende og niecer/nevøer ikke er omfattet af personkredsen.

Derudover er det relevant at fremhæve, at rentekorrektionen alene finder anvendelse, hvis ejendommen lejes ud til beboelse til den relevante personkreds. Lejer ejeren eksempelvis ejendommen ud til sin søn med henblik på erhvervsmæssig benyttelse, vil de tiltænkte rentekorrektionsregler ikke finde anvendelse.

Reguleringen

Helt konkret består den foreslåede regulering i, at dels nedsættes kapitalafkastgrundlaget, dels sker der en rentekorrektion.

Kapitalafkastet

Kapitalafkastet i virksomhedsordningen gør, at en del af årets overskud fra virksomheden kan hæves som kapitalafkast, der beskattes som kapitalindkomst fremfor personlig indkomst, hvilket ellers ville være tilfældet, når årets overskud overføres fra virksomhedsordningen til ejerens privatøkonomi. Kapitalafkastet beregnes på baggrund af kapitalafkastgrundlaget ganget med en kapitalafkastsats. Kapitalafkastsatsen har siden 2018 været på 0 %. På nuværende tidspunkt indgår fast ejendom i kapitalafkastgrundlaget til den kontante anskaffelsessum med tillæg af eventuelle udgifter til ombygning og forbedring af ejendommen i det første år, efter af den skattepligtige har afholdt udgiften. Er udgiften trukket fra ved opgørelsen af virksomhedens resultat, skal udgiften dog ikke indgå i kapitalafkastgrundlaget.

I udkastet til lovforslaget lægges der op til, at kapitalafkastgrundlaget reduceres med en skematisk opgjort friværdi, som der måtte være i den faste ejendom, der er udlejet til ejerens nærtstående.

Beregningen af gældsandelen er illustreret med følgende eksempel i udkastet til lovforslaget:

Ejendommens anskaffelsessum (EA):

2 mio. kr.

Samlede aktiver i virksomhedsordningen (SA):

5 mio. kr.

Ejendommens værdi af de samlede aktiver (EA/SA*100):

40 %

 

 

Samlet gæld i virksomhedsordningen (SG):

3 mio. kr.

Gældsandel (SG/100*40):

1,2 mio. kr.

 

 

Forskellen mellem værdien af fast ejendom og gældsandelen:

0,8 mio. kr.

I ovennævnte eksempel udgør ejendommens værdi 2 mio. kr., og de samlede aktiver i virksomhedsordningen udgør 5 mio. kr. Dermed udgør ejendommen 40 % af de samlede aktiver. Der er gæld i virksomhedsordningen for 3 mio. kr. 40 % af gælden kan henføres til ejendommen, hvilket udgør 1,2 mio. kr. Forskellen mellem værdien af ejendommen (2 mio. kr.) og gælden, der kan henføres til ejendommen (1,2 mio. kr.) udgør 0,8 mio. kr., og det er derfor dette beløb, som det foreslås, der skal fragå ved opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget.

Reglen skal som tidligere nævnt kun finde anvendelse, hvis en i den relevante personkreds lejer ejendommen til beboelse – ikke hvis personen lejer den med henblik på erhvervsmæssig benyttelse. 

Hvis ejeren har stillet ejendommen til rådighed til brug som bolig for flere personer, hvoraf kun én af personerne er omfattet af den foreslåede personkreds, vil ifølge forslaget alene en andel af den beregnede forskel mellem værdien af ejendommen og gældsandelen skulle fratrækkes kapitalafkastgrundlaget. Dette vil eksempelvis betyde, at hvis ejerens barn bor i ejendommen med dennes kæreste, vil der skulle fratrækkes en andel.

Rentekorrektion

Rentekorrektion i virksomhedsordningen indebærer, at fradragsværdien af private renteudgifter i virksomhedsordningen bliver den samme som for lønmodtagere. Dette gøres ved, at der til virksomhedens indkomst tillægges et rentekorrektionsbeløb.

Ifølge forslaget skal der ske beregning af rentekorrektion, hvis en lejlighed udlejes til den relevante personkreds. Desuden foreslår man, at rentekorrektionsbeløbet medregnes i den personlige indkomst og fradrages i kapitalindkomsten for det pågældende år. Det medfører, at den skattepligtige får en lavere fradragsværdi af renteudgifter på fast ejendom, der udlejes til personkredsen, som følge af, at det opgjorte beløb overføres fra den personlige indkomst til kapitalindkomst. 

Beregningen af rentekorrektionen er i udkastet til lovforslaget illustreret med følgende eksempel:

Ejendommens anskaffelsessum (EA):

3 mio. kr.

Samlede aktiver i virksomhedsordningen (SA):

20 mio. kr.

Ejendommens værdi af de samlede aktiver (EA/SA*100):

15 %

 

 

Samlet gæld i virksomhedsordningen (SG):

10 mio. kr.

Gældsandel (SG/100*40):

1,5 mio. kr.

 

 

Rentekorrektionssats, jf. virksomhedsskattelovens § 9 a (R):

3 %

Beregnet rentekorrektion (1,5 mio. kr./100*R):

45.000 kr.

 

I ovennævnte eksempel udgør ejendommens værdi 3 mio. kr., og de samlede aktiver i virksomhedsordningen udgør 20 mio. kr. Dermed udgør ejendommen 15 % af de samlede aktiver. Der er gæld i virksomhedsordningen for 10 mio. kr. 15 % af gælden kan henføres til ejendommen, hvilket udgør 1,5 mio. kr. Det er af denne gældsandel, hvoraf der skal beregnes rentekorrektion. I eksemplet er rentekorrektionssatsen opgjort til 3 %, hvorved den beregnede rentekorrektion bliver 45.000 kr.

I udkastet til lovforslaget er det foreslået, at rentekorrektionsbeløbet højest skal kunne udgøre en andel af virksomhedens nettorenteudgifter, der kan anses for at vedrøre ejendommen, der er stillet til rådighed for den relevante personkreds. 

Dette illustreres i udkastet til lovforslaget med følgende eksempel, som fortsætter ovennævnte eksempel:

Samlede faktiske nettoudgifter i virksomhedsordningen (NR):

200.000 kr.

 

 

Ejendommens værdi af de samlede aktiver:

15 %

Andel af virksomhedens faktiske nettorenteudgifter, som kan henføres til ejendommen (NR/100*15):

30.000 kr.

 

 

Beregnet rentekorrektion:

45.000 kr.

Det er foreslået, at den beregnede rentekorrektion på 45.000 kr. skal blive reduceret til andelen af virksomhedens faktiske nettorenteudgifter på 30.000 kr., der skematisk anses for at vedrøre ejendommen. I ovennævnte eksempel vil der derfor alene skulle opgives en rentekorrektion på 30.000 kr. i forbindelse med indgivelse af oplysningsskemaet.

Kapitalafkastordning

Det foreslås desuden, at ovennævnte regulering også skal slå igennem ved anvendelse af kapitalafkastordningen.

Kapitalafkastordningen er et forenklet alternativ til at vælge virksomhedsordningen. Ved kapitalafkastordningen beregnes et kapitalafkast på grundlag af de aktiver, der hører til virksomheden. Vælges beskatning efter disse regler, opgøres virksomhedens overskud som personlig indkomst uden fradrag for nettofinansieringsudgifter. Det tillades dog – som ved virksomhedsordningen – at et kapitalafkast fragår i den opgjorte personlige indkomst og tillægges kapitalindkomsten. Herved opnås skematisk en højere fradragsværdi for de erhvervsmæssige renteudgifter, der måtte være.

Fast ejendom skal som udgangspunkt indgå i kapitalafkastgrundlaget til den kontante anskaffelsessum med tillæg af eventuelle udgifter til ombygning og forbedring af ejendommen i det første år, efter at den skattepligtige har afholdt udgiften. Er udgiften trukket fra ved opgørelsen af virksomhedens resultat, skal udgiften dog ikke indgå i kapitalafkastgrundlaget.

Det foreslås i udkastet til lovforslaget, at værdien af fast ejendom, der stilles til rådighed som bolig for den relevante personkreds, ikke skal indgå i kapitalafkastgrundlaget. Når fast ejendom ikke længere stilles til rådighed som bolig for den relevante personkreds, vil ejendommen indgå i kapitalafkastgrundlaget til en værdi opgjort efter de nugældende regler.

Hvad kan det få af betydning?

Skatteministeriet har angivet, at forslaget om at fjerne skattefordelen ved forældrekøb i virksomheds- og kapitalafkastordningen skønnes at indebære et varigt merprovenu på ca. 230 mio. kr. efter tilbagekøb og adfærd. Derudover forventes det, at incitamentet til at investere i en bolig med henblik på udleje til den relevante personkreds reduceres.

Selvom udkastet til lovforslaget ikke er positivt nyt for ejere af forældrekøbslejligheder, som anvender virksomheds- eller kapitalafkastordningen, er lovforslaget ikke så slemt som frygtet. Selvom nogle af skattefordelene fjernes, behøver ejerne ikke at sælge lejlighederne og/eller smide børnene ud.

Kontakt DAHL

Er du ejer af en forældrekøbslejlighed og ønsker nærmere rådgivning om, hvad udkastet til lovforslaget kan ende med at have af betydning for dig, er du velkommen til at kontakte en af DAHLs specialister.

 

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne