Nyheder

Ny markedsmisbrugsforordning ændrer reguleringen af børsnoterede selskaber

Med den nye markedsmisbrugsforordning vil flere selskaber blive omfattet af reglerne om markedsmisbrug, og der kommer nye regler for bl.a. insiderhandel, oplysningspligt, kursmanipulation, interne regler m.m.

Fra den 3. juli 2016 gælder forordning 596/2014 af 16. april 2016 om markedsmisbrug også kaldt markedsmisbrugsforordningen. Der er tale om markante ændringer i de danske børsregler, og det er derfor centralt for børsnoterede virksomheder samt investorerne at være forberedt til disse ændringer.

Baggrunden for vedtagelsen af markedsmisbrugsforordningen er særligt behovet for en ensartet EU-lovgivning om markedsmisbrug, der mere klart definerer de gældende regler i alle medlemsstater. Herved bliver det lettere for børsnoterede selskaber at operere på tværs af EU’s grænser. 

Reglerne om markedsmisbrug er fastlagt i en forordning, og reglerne finder derfor direkte anvendelse i Danmark. Markedsmisbrugsforordningen erstatter markedsmisbrugsdirektivet, der er gennemført i dansk ret i værdipapirhandelsloven.

De væsentligste ændringer for børsnoterede selskaber

Ændringerne som følge af markedsmisbrugsforordningen vil bl.a. have betydning for insiderlister, indberetning af ledende medarbejders transaktioner, offentliggørelse af intern viden, interne regler, stabilisering og tilbagekøbsprogrammer, whistleblowerordninger, kursmanipulation, insiderhandel m.fl.

Følgende udvalgte emner skal dit selskab som minimum have styr på inden den 3. juli 2016.

Insiderlister

Insiderlister skal fremadrettet udarbejdes efter et fast format og føres elektronisk, og der skal således anvendes nye standardskabeloner for insiderlister. Der gælder tilsvarende et krav om straks at ajourføre insiderlisterne.

Med de nye regler er der endvidere kommet flere indholdskrav til insiderlister. Et af kravene er, at personer opført på en insiderliste skriftligt skal anerkende de juridiske og lovgivningsmæssige pligter, der følger af opførelsen på listen.

Ledende medarbejders transaktioner

Med den nye markedsmisbrugsforordning er der kommet mere deltaljerede regler til indberetningen af ledende medarbejders transaktioner.

Der er bl.a. indført ensartede bestemmelser om, at de oplysninger, der anmodes om, skal indberettes og offentliggøres ved anvendelse af en standardformular.

Derudover kan det bl.a. nævnes, at

  • indberetningsfristen er forlænget til tre arbejdsdage, hvor det før var 2 hverdage
  • de ledende medarbejdere har pligt til at indberette transaktioner til selskabet
  • der er sket en udvidelse af de transaktioner, der udløser indberetningspligt
  • selskabet skal udarbejde en liste over de ledende medarbejdere eller personer med nær tilknytning til dem
  • grænseværdien for, hvornår transaktioner skal indberettes, forventes hævet fra EUR 5.000 til EUR 20.000. 


Offentliggørelse af intern viden

Offentliggørelse af intern viden skal ske hurtigst muligt. Desuden fremgår det nu direkte, at mellemtrin eller stadie i en langvarig proces i sig selv kan udgøre intern viden, der skal offentliggøres.

Markedsmisbrugsforordningen fremrykker oplysningspligtens indtræden ved længerevarende processer, og børsnoterede selskaber bør være opmærksom på denne ændring.

Et børsnoteret selskab kan vælge at udsætte offentliggørelsen af intern viden, såfremt

  • offentliggørelse af intern viden vil skade selskabets legitime interesser
  • udsættelsen af offentliggørelse ikke vil vildlede offentligheden
  • fortrolighed omkring forholdet  kan opretholdes


Med de nye regler skal der efterfølgende ske underretning til Finanstilsynet om udsættelsen, ligesom selskabet skal udarbejde en skriftlig redegørelse vedrørende udsættelsen. Det er endnu ikke fastlagt, om den skriftlige redegørelse kun skal foreligge, hvis Finanstilsynet konkret anmoder herom.

Interne regler

Det skal slutteligt fremhæves, at markedsmisbrugsforordningen ikke stiller krav om interne regler, men virksomheden bør forholde sig til, om sådanne fortsat ønskes.

Vi bistår dig gerne med rådgivning og udarbejdelse af de nødvendige dokumenter, så din virksomhed lever op til de nye regler, når de træder i kraft den 3. juli 2016.

Tilmeld dig nyt fra DAHL

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information