Nyheder

Erhvervsstyrelsen får fremskudt rolle som kontrollant af revisorer

Den 12. maj 2020 blev den såkaldte ”kontrolpakke” vedtaget. Kontrolpakken indfører nye regler i selskabs- og virksomhedslovgivningen samt årsregnskabs- og revisorloven om udarbejdelse og opbevaring af selskabs- og virksomhedsdokumenter, ligesom den indfører nye kontrolbeføjelser for Erhvervsstyrelsen. I en serie på seks artikler stiller vi skarpt på de nye regler, og i denne artikel kan du blive klogere på de nye krav, der stilles til revisorer som konsekvens af Erhvervsstyrelsens fremskudte rolle som aktiv kontrolinstans i forbindelse med indsendelse af årsrapport og overholdelse af hvidvasklovgivningen.

Udvidelse af revisorlovens anvendelsesområde

Erhvervsstyrelsen har ansvar for at føre tilsyn med, at revisorer og revisionsvirksomheder opfylder deres pligter efter revisorloven. Klager over, at en revisor ved udførelsen af sine erklæringsopgaver har tilsidesat sine pligter efter denne lov, kan indbringes for Revisornævnet.

Indtil 1. juli 2020 har revisorloven ikke fundet anvendelse på: 

  • revisors manglende overholdelse af pligter efter øvrig lovgivning – f.eks. hvidvaskloven – så længe overtrædelsen ikke har konkret sammenhæng med en erklæringsopgave, og
  • revisors rådgivningsvirksomhed, herunder ved rådgivning til klienten om dennes overholdelse af hvidvaskloven.

Med andre ord har Erhvervsstyrelsen og Revisornævnet ikke har haft mulighed for at gribe ind over for revisors manglende overholdelse af ovenstående – og det til trods for, at en revisor i sit virke er underlagt en række forpligtelser efter hvidvaskloven uden tilknytning til erklæringsopgaverne. Disse forpligtelser omfatter bl.a. kundekendskabsprocedure, undersøgelses-, noterings-, underretnings- og opbevaringspligt, og dertil kommer, at revisorer rådgiver virksomheder om overholdelse af hvidvaskloven.

En revisors eller revisionsvirksomheds tilsidesættelse af forpligtelser efter hvidvaskloven er dog særskilt strafbelagt efter hvidvasklovens egne regler. Rejses der ikke straffesag, er der imidlertid ikke andre muligheder for at iværksætte sanktioner over for revisoren, da forholdet falder uden for revisorlovens anvendelsesområde.

Med vedtagelsen af kontrolpakken kan Erhvervsstyrelsen fremover iværksætte undersøgelser af revisorers rådgivning om hvidvask. Der er tale om en ”§ 37-undersøgelse”, som iværksættes med henblik på at konstatere, korrigere eller forhindre en overtrædelse og eventuelt indbringe sagen for Revisornævnet (også øvrige myndigheder kan indbringe klagen).

Adgangen til at indbringe en klage for Revisornævnet vil være et procesøkonomisk alternativ til at føre en straffesag efter hvidvasklovens regler.

Sanktioner

Finder Revisornævnet, at en revisor eller en revisionsvirksomhed har tilsidesat en forpligtelse efter hvidvaskloven eller rådgivet en kunde i strid med kundens forpligtelser efter hvidvaskloven, kan det medføre følgende reaktioner:

  • en advarsel,
  • en bøde,
  • en betinget frakendelse,
  • et forbud og/eller
  • fratagelse af revisors godkendelse.

Øget offentlighed

Hidtil har Revisornævnets kendelser vedrørende fysiske personer været offentliggjort i anonymiseret form, medmindre en revisor er blevet frakendt sin godkendelse som revisor eller har fået midlertidigt forbud mod at udøve revision.

Fremover vil navnet på den indklagede som udgangspunkt offentliggøres i alle fældende afgørelser fra Revisornævnet med undtagelse af afgørelser, hvor der ”alene” tildeles en advarsel. Identitet indebærer fulde navn.

En fysisk persons identitet vil atter blive anonymiseret efter udløbet af den periode, hvor sanktionen har virkning, dog tidligst to år efter datoen for offentliggørelsen af kendelsen og senest efter 5 år.

Erhvervsstyrelsens undersøgelse, som typisk ligger forud for Revisornævnets kendelse, kan nu også udtrykkeligt indeholde oplysning om ikke blot revisionsvirksomhedens navn og CVR-nr., men også den konkrete revisors fulde navn, ved eventuel offentliggørelse af undersøgelsen.

Underretningspligt af klient

For at sikre at revisors kunde orienteres om fejl, som revisor har begået i sit arbejde over for kunden, skal revisor fremover skriftligt orientere sin kunde om en kendelse fra Revisornævnet, hvor nævnet har fundet revisor skyldig i en klage, der angår relationen mellem revisor og kunde - medmindre klagen er indgivet af den pågældende kunde selv.

Det påhviler revisor at orientere sin kunde i alle fældende kendelser fra Revisornævnet uanset sanktionens karakter.

Det er uden betydning, om kundeforholdet måtte være ophørt på tidspunktet for afsigelsen af kendelsen – underretning skal fortsat ske. 

Orienteringen skal ske skriftligt - senest 4 uger efter kendelsen er modtaget - ved at kunden modtager en kopi af Revisornævnets kendelse, hvorefter revisor har mulighed for at knytte kommentarer til afgørelsen.

Tilsidesætter revisor sin underretningspligt, kan revisor idømmes en bøde.

Nye forældelsesfrister

Der gælder en forældelsesfrist på 5 år (regnet fra ophøret af en pligtstridig handling eller undladelse) for indbringelse af sager for Revisornævnet. Fristen har vist sig at give udfordringer i store, komplicerede kontrolsager, hvor Erhvervsstyrelsen igangsætter en § 37-undersøgelse på et tidspunkt, der ligger tæt på forældelsesfristens udløb. Derfor kan Erhvervsstyrelsen nu afbryde forældelsesfristen for indbringelse af sager for Revisornævnet på det tidspunkt, hvor Erhvervsstyrelsen meddeler den, som undersøgelsen vedrører, at der er indledt en undersøgelse.

Bestemmelsen medfører, at forældelsesfristen afbrydes, indtil Erhvervsstyrelsen har afsluttet sin undersøgelse og taget stilling til indgivelse af en klage til Revisornævnet.

Den nye regel om afbrydelse af forældelsesfrist betyder, at arbejdspapirer, genparter af de afgivne erklæringer, revisionsprotokoller og regnskaber, som undersøgelsen vedrører, skal opbevares, indtil Erhvervsstyrelsen har meddelt undersøgelsens resultatet. Den almindelige 5-årige opbevaringspligt efter bogføringsloven suspenderes derved.

Ikrafttræden

Kontrolpakken trådte for så vidt angår årsregnskabsloven og revisorloven i kraft den 1. juli 2020. Klager over en revisor, der har tilsidesat sine forpligtelser efter hvidvaskloven eller misrådgivet sin kunde herom, finder anvendelse på forseelser, der er begået efter 1. juli 2020. Den nye regel om afbrydelse af forældelsesfristen har virkning for en meddelelse om iværksættelse af en undersøgelse i medfør af revisorlovens § 37, stk. 1-3 afgivet efter 1. juli 2020.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til Erhvervsstyrelsens fremskudte rolle om kontrollant af revisorer – eller til den nye kontrolpakke i det hele taget – er du velkommen til at kontakte advokat og partner Torben Buur på tbu@dahllaw.dk eller mobil +45 30519245.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne