Nyheder

Ny kontrolpakke øger risikoen for tvangsopløsning af selskaber

Den 12. maj 2020 blev den såkaldte ”kontrolpakke” vedtaget. Kontrolpakken indfører nye regler i selskabslovgivningen om udarbejdelse og opbevaring af selskabsdokumenter, ligesom den indfører nye kontrolbeføjelser for Erhvervsstyrelsen. I en serie på seks artikler stiller vi skarpt på de nye regler og deres konsekvenser – og i denne artikel kan du blive klogere på sammenhængen mellem den nye kontrolpakke og en øget risiko for, at selskaber bliver tvangsopløst.

Risiko for tvangsopløsning af selskaber er ikke noget nyt

Det er ikke en nyhed, at Erhvervsstyrelsen kan anmode skifteretten om at opløse et kapitalselskab; det har Erhvervsstyrelsen hidtil haft adgang til ved selskabslovens § 225. Bestemmelsen opregner en lang række tilfælde, hvorefter et selskab risikerer at blive sendt til tvangsopløsning. Fælles for de oplistede tilfælde er, at der er tale om en række objektivt konstaterbare forhold, som skal overholdes.

Årsager til tvangsopløsning af selskaber efter selskabslovens gældende § 225 kan være:

 • manglende indsendelse af godkendt årsrapport i henhold til årsregnskabsloven,
 • manglende registrering af ledelse eller hjemsted,
 • manglende registrering af kapitalejere med betydelige kapitalposter,
 • manglende registrering af reelle ejere,
 • manglende dokumentation for oplysninger om selskabets reelle ejere,
 • manglende anmeldelse af revisor ved tilvalgt revision eller ved revisionspligt eller
 • manglende reaktion fra selskabets ledelse på fordringer på indkaldt selskabskapital.

Hvis et af forholdene ikke er overholdt, kan Erhvervsstyrelsen fastsætte en frist for berigtigelse af det konkrete forhold. Sker berigtigelsen ikke rettidigt, kan selskabet oversendes til tvangsopløsning ved skifteretten.

Det er almindelig praksis hos Erhvervsstyrelsen, at et selskab skal have lejlighed til at rette op på det forhold, der har sat selskabet i risiko for tvangsopløsning, inden selskabet anmeldes til tvangsopløsning. Ifølge styrelsens praksis fastsættes denne frist til afhjælpning normalt til 4 uger.

Selskabet kan anmode om genoptagelse efter oversendelsen til skifteretten, hvis dette sker senest 3 måneder efter, at Erhvervsstyrelsen har anmodet skifteretten om at tvangsopløse selskabet, og selskabet ikke inden for de sidste 5 år har været under tvangsopløsning.

Nyhed: Øget risiko for tvangsopløsning af selskaber og virksomheder

Med de nye regler i kontrolpakken får Erhvervsstyrelsen en udvidet adgang til at sende selskaber og virksomheder til tvangsopløsning, hvis de ikke efterlever styrelsens påbud om at bringe ulovlige forhold til ophør.

Tvangsopløsning af et selskab vil nu kunne ske i yderligere følgende tilfælde:

 • Hvis et selskab ikke har opbevaret lovpligtige selskabsdokumenter i henhold til sin opbevaringsforpligtelse i selskabslovens § 17.
 • Hvis et selskab ikke indsender oplysninger eller indsender mangelfulde oplysninger i henhold til selskabslovens § 23 b, stk. 1.
 • Hvis et selskab ikke har indhentet en erklæring eller en redegørelse (f.eks. fra revisor eller advokat) påbudt af Erhvervsstyrelsen i henhold til selskabslovens § 23 b, stk. 2 til sikring af de nødvendige oplysninger til at fastlægge, at selskabet overholder sine forpligtelser i henhold til regnskabs- og selskabslovgivningen.

Risiko for tvangsopløsning: Opbevaring af selskabsdokumenter

Erhvervsstyrelsen kan anmode skifteretten om at tvangsopløse et kapitalselskab, hvis selskabet ikke opbevarer selskabsdokumenter på betryggende vis i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som et dokument vedrører.

Konkret påhviler det et selskabs direktion at opbevare selskabsdokumenter på selskabets vegne efter den nye § 17 i selskabsloven, men også et selskabs bestyrelse har et ansvar. (Læs mere om bestyrelsens ansvar her. Du kan også læse mere om, hvilke dokumenter der er omfattet af opbevaringsforpligtelsen, her.)

At selskabsdokumenter skal opbevares på betryggende vis betyder, at opbevaringen skal ske på en måde, som i hele opbevaringsperioden muliggør en selvstændig og entydig fremfinding af de pågældende selskabsdokumenter. Opbevaringsforpligtelsen anses for ikke at være overholdt, hvis:

 • selskabsdokumenterne slet ikke er opbevaret,
 • opbevaringen er mangelfuld eller
 • de opbevarede selskabsdokumenter er mangelfulde.

Det er relativt ligetil at konstatere, hvorvidt selskabsdokumenter er opbevaret eller ej. Sværere bliver det at konstatere, hvorvidt opbevaringen er mangelfuld, eller om de opbevarede selskabsdokumenter er mangelfulde.

Mangelfuld opbevaring af selskabsdokumenter vil være de tilfælde, hvor opbevaringen ikke muliggør en selvstændig og entydig fremfinding af de pågældende dokumenter. Det vil bero på en konkret afvejning i hvert enkelt tilfælde.

Der er tale om mangelfulde dokumenter, hvis et eller flere dokumenter ikke opfylder lovens krav. Et stiftelsesdokument vil f.eks. fremstå mangelfuldt, hvis det ikke er underskrevet af samtlige stiftere.

Risiko for tvangsopløsning: Oplysninger efter selskabslovens § 23 b, stk. 1

Erhvervsstyrelsen kan forlange de oplysninger, som er nødvendige for at kunne tage stilling til:

 • om selskabsloven, regler fastsat i medfør af selskabsloven og kapitalselskabets vedtægter er overholdt, herunder at kapitalgrundlaget er til stede, og
 • at de registrerede medlemmer af ledelsen udøver den faktiske ledelse.

Første led er en videreførelse af den gældende bestemmelse i selskabslovens § 17, stk. 1.

Andet led er imidlertid en ny beføjelse; nu kan Erhvervsstyrelsen kontrollere, om de registrerede ledelsesmedlemmer udøver den faktiske ledelse. Dette hænger sammen med, at der som en ny § 112 i selskabsloven er indført et krav om, at medlemmer af selskabets ledelse, som registreres, ”skal være personer, som faktisk fungerer som ledelsesmedlemmer”. Erhvervsstyrelsen skal kunne kontrollere dette, så der ikke registreres stråmænd, der ikke forestår den faktiske ledelse. De personer, der faktisk udøver ledelsen, skal ikke kunne undgå offentliggørelse af deres identitet.

Risiko for tvangsopløsning: Erklæringer efter selskabslovens § 23 b, stk. 2

Erhvervsstyrelsen kan kræve, at et selskab indhenter en erklæring fra en godkendt revisor, en advokat eller en anden sagkyndig om rigtigheden af bestemte oplysninger, herunder at selskabets kapitalgrundlag er til stede, og at de økonomiske dispositioner i forbindelse med registreringen eller anmeldelsen er lovligt foretaget. Den, der afgiver erklæringen, skal bekræfte at være uafhængig af selskabet. Anmodning om erklæring er tiltænkt de tilfælde, hvor Erhvervsstyrelsen efter modtagelse af oplysninger fortsat finder, at der er tvivl om et forhold, der er anmeldt eller registreret.

Erhvervsstyrelsen vil angive, hvilken person (revisor, advokat m.v.), der skal afgive erklæringen, men det er selskabet, der er ansvarlig for selv at rette henvendelse til den pågældende.

Omkostninger ved fremskaffelse af en erklæring afholdes som udgangspunkt af selskabet selv, medmindre særlige forhold gør sig gældende. Erhvervsstyrelsen vil godtgøre udgifter afholdt i relation til en fejl fra styrelsens side, eller hvis udgifterne til erklæringen står i åbenlyst misforhold til det forhold, erklæringen har til formål at oplyse.

Kort om opløsning selskaber efter årsregnskabsloven

Vedtagelse af kontrolpakken har også betydet, at Erhvervsstyrelsen kan anmode skifteretten om at tvangsopløse et selskab efter årsregnskabslovens § 162 a ved:

 • manglende indsendelse af erklæring efter lovens § 159 d,
 • manglende indsendelse af oplysninger efter lovens § 160 eller
 • manglende efterlevelse af påbud udstedt efter lovens § 161, stk. 1, nr. 2 eller 3.

Du kan læse mere om adgangen til tvangsopløsning af selskaber efter årsregnskabsloven her.

Sammenfattende

Kontrolpakken har som målsætning at sikre, at danske selskaber/virksomheder drives lovligt, og at driften er gennemsigtig. Det skal dokumenteres ved at opbevare selskabs-/virksomhedsdokumenter. Lykkes dit selskab/din virksomhed ikke med dette, så risikerer selskabet/virksomheden at blive pålagt en bøde og udgifter til indhentelse af erklæringer. I værste fald risikerer selskabet/virksomheden at ophøre, fordi det/den ikke kan fremlægge tilstrækkelig dokumentation for en lovlig og gennemsigtig drift. Det er derfor vigtigt, at danske selskaber/virksomheder iagttager de nye regler i kontrolpakken.

Ikrafttræden

Kontrolpakken træder i kraft den 1. januar 2021. Bestemmelserne om opbevaring af selskabsdokumenter har virkning for dokumenter, der udarbejdes i regnskabsår, der begynder den 1. januar 2021 eller senere.

DAHL Digital Service – en løsning til opbevaring af selskabsdokumenter

DAHL har udviklet en digital løsning, som sikrer korrekt opbevaring af selskabsdokumenter. Løsningen kan også bruges til kontraktstyring m.v. Hvis du har interesse i at høre nærmere om løsningen, så kontakt advokat og partner Torben Buur på tbu@dahllaw.dk eller mobil +45 30519245.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

 • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne