Nyheder

Ændringer i byggeloven

Folketinget har den 21. april 2016 vedtaget et lovforslag om ændring af byggeloven. Loven lemper bl.a. reglerne om byggeskadeforsikring, indfører en certificeringsordning i forbindelse med byggesagsbehandlingen og indfører en gebyrmulighed i byggesager.

Reglerne om byggeskadeforsikring bliver lempet i relation til udlejningsejendomme

Fremover undtages bygherren fra kravet om byggeskadeforsikring ved opførelse af udlejningsejendomme, og dermed bliver det frivilligt, om bygherren vil tegne en byggeskadeforsikring. Det er ejendommens tiltænkte anvendelse, der er afgørende for, om en ejendom er omfattet af undtagelsen. 

Som værnsregel skal bygherren tinglyse en servitut på ejendommen, såfremt byggeskadeforsikringen fravælges. Af servitutten skal fremgå, at såfremt ejendommen bliver solgt til ejer- eller andelsbolig inden for en 10-årig perioden efter færdigmelding, er sælger forpligtet til at tegne en byggeskadeforsikring.

I forlængelse af lovændringen vil bekendtgørelsen om byggeskadeforsikring blive ændret. 

De indholdsmæssige krav til servitutten er beskrevet bekendtgørelse, herunder i et bilag til bekendtgørelsen. Servitutten skal tinglyses af bygherren, og kommunen skal være påtaleberettiget. Hvis udlejningsejendommen senere inden for 10 år sælges som ejer- eller andelsbolig, er det derfor kommunen, som kan aflyse servitutten. Det kan ske, når kommunen har fået dokumentation for, at der er tegnet og betalt byggeskadeforsikring på ejendommen.

Certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold

Transport- og bygningsministeren får bemyndigelse til at fastsætte regler om en certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold. Det medfører, at kommunerne ikke længere i forbindelse med byggesagsbehandlingen vil skulle foretage en vurdering af, om de tekniske forhold, der er fastsat i bygningsreglementet, er overholdt.

Dokumentationen vil i stedet skulle udarbejdes af virksomheder, typisk rådgivere, der er certificeret til at dokumentere overholdelse af de tekniske forhold, herunder de løsninger, materialer og udførelsesmetoder, der er valgt, lever op til lovgivningens krav. Det skal fortsat dokumenteres, at bygningsreglementets bestemmelser er overholdt, men det skal ikke forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Der er ikke i forbindelse med lovforslaget taget stilling til, hvilke bygningstyper der er omfattet af ordningen. Certificeringsordningen for dokumentation af tekniske forhold skal udmøntes i en bekendtgørelse, og der lægges op til, at ordningen efter en overgangsperiode skal gøres obligatorisk. Der er ikke på nuværende tidspunkt sendt en bekendtgørelse i høring, som udmønter ordningen.

Ny gebyrmulighed i byggesager

Lovændringen muliggør desuden, at kommunerne vil kunne opkræve gebyr for byggesagsbehandlingen med et mindre fast gebyr. Adgangen til at fastsætte et mindre fast gebyr vil blive reguleret nærmere i BR 15, hvor der er lagt op til, at gebyret maksimalt skal udgøre 1.000 kr. 

Ændringerne i byggeloven, bekendtgørelsen om byggeskadeforsikring og BR15 træder i kraft den 1. juli 2016.

Ændringsloven kan læses her 

Høringsversionen af bekendtgørelsen om byggeskadeforsikring kan læses her 

Høringsversionen af BR 15 bekendtgørelsen kan læses her

Tilmeld dig nyt fra DAHL

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information