Nyheder

Genoptagelse af ejendomsvurderinger suspenderes - betydning for bygninger på lejet grund

Pr. 1. november 2020 suspenderes muligheden for at genoptage eksisterende ejendomsvurderinger. Det betyder, at Vurderingsstyrelsen skal have eventuelle genoptagelsesanmodninger om de nugældende og tidligere vurderinger senest den 31. oktober 2020. Hvad er reglerne for genoptagelse på ejendomsejerens initiativ? Og hvornår er disse relevante for bygninger opført på lejet grund?

Pr. 1. november 2020 suspenderes muligheden for at genoptage eksisterende ejendomsvurderinger, så Vurderingsstyrelsen fremadrettet kan bruge sine ressourcer på det nye ejendomsvurderingssystem, jf. skatteforvaltningslovens § 33 b (indsat ved L 194 2019/20).

Dette betyder, at Vurderingsstyrelsen skal modtage eventuelle genoptagelsesanmodninger vedrørende de nugældende og tidligere vurderinger senest den 31. oktober 2020. Derefter vil det ikke være muligt at anmode om genoptagelse, før de nye vurderinger efter det nye ejendomsvurderingssystem kommer.

I denne klumme behandles kort reglerne for genoptagelse på ejendomsejerens initiativ, og hvornår disse regler er relevant ved bygninger opført på lejet grund. Sidst behandles hvad du skal være opmærksom på i forhold til den nye afskæring af genoptagelse.

Ejendomsejerens mulighed for genoptagelse

Mulighed for genoptagelse af en ejendomsvurdering følger af skatteforvaltningsloven. En genoptagelse kan ske ordinært efter skatteforvaltningslovens § 33, stk. 1 og 2, og ekstraordinært efter skatteforvaltningslovens § 33, stk. 3.

Hvis det ikke er muligt at genoptage en ejendomsvurdering, kan der ske revision efter skatteforvaltningslovens § 33 a, som dog kun kan ske på skatteforvaltningens initiativ. Reglerne om revision vil ikke blive gennemgået nærmere i denne klumme, ligesom reglerne om genoptagelse på Vurderingsstyrelsens initiativ heller ikke vil blive gennemgået.

En ejendomsejer kan anmode om ordinær genoptagelse i medfør af skatteforvaltningslovens § 33, stk. 1. Anmodning om ordinær genoptagelse skal ske senest den 1. maj i det fjerde år efter udløbet af det kalenderår, hvor den fejlagtige vurdering første gang er foretaget. Det er en betingelse, at ejendomsejeren kan dokumentere, at vurderingen er foretaget på et fejlagtigt grundlag som følge af fejlagtig eller manglende registrering. Dette kan f.eks. omfatte fejlagtig registrering af ejendommens grundareal, bygningsareal, planforhold eller lignende objektivt konstaterbare faktiske forhold.

Når fristen for ordinær genoptagelse er overskredet, kan ejendomsejeren anmode om ekstraordinær genoptagelse af en vurdering, jf. skatteforvaltningslovens § 33, stk. 3. Der er ingen grænser for, hvor langt tilbage i tid der kan ske ekstraordinær genoptagelse af vurderinger. Skatteforvaltningen er dog berettiget til at undlade at foretage ændringer af vurderinger, der helt åbenbart bliver uden skattemæssig betydning, f.eks. på grund af forældelse. Også for ekstraordinær genoptagelse er det en forudsætning, at der er tale om en fejlagtig eller manglende registrering af ejendommens grundareal, bygningsareal, planforhold eller lignende objektivt konstaterbare faktiske forhold. Derudover er det en betingelse for ekstraordinær genoptagelse, at genoptagelsen vil medføre en ændring på mere end 20 pct. af den ansættelse, der ændres, jf. skatteforvaltningslovens § 33, stk. 3.

Det skal bemærkes, at genoptagelse skal foretages tilbage til den vurdering, hvor fejlen er opstået første gang. Det afgørende for, om vurderinger kan ændres ved ordinær genoptagelse eller udelukkende ved ekstraordinær genoptagelse, er derfor, om varsel af ændring af ejendomsvurderingen ved genoptagelse gennemføres inden for fristen for ordinær genoptagelse for den første vurdering, hvor den pågældende fejl er opstået. Hvis en fejl i en vurdering f.eks. er opstået første gang i indkomståret 2014 og derefter videreført frem til 2020, ville muligheden for ordinær genoptagelse således være udløbet den 1. maj 2018, hvorefter genoptagelse alene ville kunne ske ekstraordinært.

Hvornår er genoptagelse aktuel ved bygninger opført på lejet grund?

Genoptagelse af ejendomsvurderinger er særligt aktuel, hvor der for ejendommen er forkerte faktuelle registreringer. Det kan have betydning for andet end blot ejendomsbeskatningen.

Efter indsættelsen af den nye bestemmelse i skatteforvaltningslovens § 33 b, som afskærer muligheden for genoptagelse og revision pr. 1. november 2020, er det yderst relevant for visse ejendomsejere at afdække, om det er relevant at anmode om genoptagelse senest den 31. oktober 2020. Skatteforvaltningen har den 3. juli 2020 udstedt et styresignal (SKM2020.295.VURDST ), som blandt andet behandler en række eksempler på tilfælde, hvor ejendomsejeren kan overveje at anmode om genoptagelse af en vurdering senest den 31. oktober 2020.

I dette afsnit sætter vi fokus på, hvornår genoptagelse af en vurdering senest den 31. oktober 2020 er relevant ved ejendomme, hvor der er opført bygning(er) på lejet grund.

Hvis en bygning er opført på lejet grund, får grundejeren en ejendomsvurdering for grunden, som grundejeren skal betale ejendomsskat af (grundskyld). Ejeren af bygningen på den lejede grund får derimod kun en ejendomsvurdering for bygningen og altså ikke også en grundværdiansættelse, da vedkommende jo ikke ejer nogen grund. Ejendomsejeren skal derfor ikke betale grundskyld. Hvis ejendomsejeren ikke bebor bygningen, som er opført på lejet grund, skal vedkommende heller ikke betale ejendomsværdiskat af ejendomsværdien af bygningen. Det er således ikke altid, at ejendomsværdien er af beskatningsmæssig betydning.

I disse situationer, hvor ejendomsvurderingen af bygningen ikke har betydning, ses det, at der kan forekomme fejl hos Vurderingsstyrelsen i den forstand, at det ikke er registreret, at bygningen er opført på lejet grund. Det har den konsekvens, at der fejlagtigt foretages en vurdering af både grund- og ejendomsværdien, som meddeles grundens ejer, og ikke to forskellige vurderinger af henholdsvis grundværdien og ejendomsværdien, som meddeles henholdsvis grundejeren og ejendomsejerne. Hvis dette ikke har nogen skattemæssig betydning, er der typisk ingen, der reagerer på denne fejl – hverken ejeren af bygningen eller ejeren af grunden.

Som nævnt ovenfor har det ikke nogen umiddelbare konsekvenser for grundejeren, hvis der ikke betales ejendomsværdiskat af bygningen. Det skal dog bemærkes, at det ved en overdragelse kan få konsekvenser.

Det kan have en konsekvens, hvis der er tale om en familieoverdragelse eller anden overdragelse mellem interesseforbundne parter, da tinglysningsafgiften i disse tilfælde beregnes af vurderingen, hvis denne er højere end den aftale salgssum. Ved overdragelse af en grund, hvorpå der er opført en bygning på lejet grund, skal der betales tinglysningsafgift af ejendomsværdien for bygningen, idet denne fejlagtigt fremgår af vurderingen for grunden. Dette gælder også, selvom kun grunden - og ikke bygningen - overdrages.

Det er muligt at anmode skatteforvaltningen om genoptagelse af vurderingen for at få ændret den registreringsmæssige fejl. Efter den 31. oktober 2020 vil det ikke længere være muligt at få korrigeret denne fejl.

Anmodning om genoptagelse skal ske senest 31. oktober 2020

Hvis de faktiske forhold for grunde med bygning(er) opført på lejet grund ikke fremgår korrekt på vurderingsmeddelelsen, kan det i mange tilfælde være yderst aktuelt at få genoptaget vurderingen og korrigeret disse faktiske forhold.

Dette gælder også, selvom de faktiske forhold ikke her og nu har betydning for selve ejendomsbeskatningen, fordi de senere kan have betydning for f.eks. beregningen af tinglysningsafgiften ved en senere handel.

Henset til, at Folketinget nu har valgt at afskære genoptagelsesmuligheden fra og med 1. november 2020, jf. skatteforvaltningslovens § 33 b, for de nugældende vurderinger og tidligere vurderinger, er det derfor vigtigt at få kigget sine vurderinger igennem inden da, så man kan vurdere, om det er relevant at anmode om genoptagelse senest den 31. oktober 2020. Herefter er det for sent.

Kontakt DAHL

Har du et eller flere spørgsmål, der knytter sig til de kommende ejendomsvurderinger, er du velkommen til at kontakte DAHL. Vi har etableret et specialistteam, som har det fulde overblik over ejendomsvurderingsloven. Kontakt en af vores specialister for at høre mere om, hvordan vi kan rådgive dig.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne