Nyheder

Bedre omkostningsdækning i immaterialretlige sager

En afgørelse fra EU-Domstolen har givet anledning til, at der i stigende grad tilkendes højere sagsomkostninger i retssager om immaterielle rettigheder. I denne artikel kigger vi nærmere på den vindende parts mulighed for at få sine udgifter til advokatbistand erstattet i denne type sager.

I retssager er det almindeligvis den tabende part, som skal erstatte de udgifter, retssagen har påført modparten. Dette følger af retsplejelovens § 312, stk. 1. Samtidig følger det af retsplejelovens § 316, stk. 1, at som sagsomkostninger erstattes de udgifter, som har været nødvendige til sagens forsvarlige udførelse. Der skelnes mellem udgifter til advokatbistand og øvrige udgifter. Udgifter til advokatbistand dækkes med ”et passende beløb”, og derfor er det ikke nødvendigvis eller oftest de faktiske udgifter, man kan få dækket. Beløbet fastsættes som udgangspunkt i vejledende salærtakster fastsat af præsidenterne for Østre og Vestre Landsret.

Landsretterne har imidlertid det seneste år haft lejlighed til at tage stilling til udmålingen af sagsomkostninger i immaterialretlige sager omfattet af retshåndhævelsesdirektivet. Efter retshåndhævelsesdirektivets artikel 14 skal medlemsstater sikre, at den part, der har tabt sagen, som udgangspunkt skal bære de rimelige og forholdsmæssigt afpassede sagsomkostninger, som den part, der har vundet sagen, har afholdt.

EU-Domstolen har haft anledning til at fortolke bestemmelsen i sag C-57/15, United Video Properties Inc., hvor Domstolen fandt, at artikel 14 var til hinder for en national lovgivning, som ikke sikrer, at i det mindste en væsentlig og passende del af de rimelige udgifter, som den part, der har vundet sagen, har afholdt, bæres af den tabende part. Dette skal ses fra det perspektiv, at en rettighedshaver vil kunne blive afskrækket fra at føre retssager, hvis der ikke var passende omkostningsdækning i retssagerne. Dermed ville det svække den afskrækkende virkning af retsmidlerne, herunder sagsanlæg, som er fastsat i retshåndhævelsesdirektivets art. 3, stk. 2.

Efterfølgende har Østre Landsret i flere sager fortolket, hvordan retsplejelovens regler skal forstås set i lyset af EU-Domstolens afgørelse.

Østre Landsrets kendelse af 29. august 2019 (U2019.3930Ø)

Østre Landsret skulle i sagen forholde sig til udmåling af sagsomkostninger i et sagskompleks vedrørende et patents gyldighed og eventuelle krænkelse. Landsretten udtalte, at retsplejelovens § 316 skal fortolkes i lyset af retshåndhævelsesdirektivet, og at en vindende part dermed har krav på tilkendelse af sagsomkostninger, som dels afspejlede de satser, der opkræves for advokatbistand på området for intellektuel ejendomsret, og dels en væsentlig og passende del af de rimelige udgifter, der reelt var afholdt. Imidlertid indebærer retshåndhævelsesdirektivet artikel 14 ikke, at den vindende part har krav på tilkendelse af sagsomkostninger svarende til samtlige faktiske afholdte omkostninger. Samtidig skulle den vindende part have dækket omkostningerne til teknisk bistand fra en patentagent.

Østre Landsrets kendelse af 1. april 2020 (U2020.1979Ø)

I en sag om midlertidigt forbud og påbud vedrørende parallelimport af et lægemiddel blev de af Sø- og Handelsretten tilkendte sagsomkostninger fordoblet i landsretten. Østre Landsret udtalte, at faktorer såsom tvistens genstand, beløb eller det arbejde, der skulle udføres for at forsvare den pågældende rettighed, kunne indgå ved vurderingen af udgifternes rimelighed. Herefter og henset til de faktisk afholdte udgifter til advokatbistand, tilkendte landsretten den vindende part 150.000 kr. til dækning af udgifter til advokatbistand ekskl. moms.

Fastsættelse af sagsomkostninger i forbindelse med immaterialretlige sager

En gennemgang af nyere afgørelser fra Sø- og Handelsretten, hvor en overvejende del af immaterialretssager starter, viser, at der i stigende grad tilkendes sagsomkostninger i overensstemmelse med retshåndhævelsesdirektivet.  

Uanset at der stadig ikke ydes 1:1 omkostningsdækning i retssager, skal den nye praksis tages med i de procesøkonomiske overvejelser forud for et sagsanlæg. Med dette in mente vil det i højere grad gøre det mere attraktivt at føre en sag for domstolene.   

Er dine IP-rettigheder krænket?

Strategiske håndtering er med til at sikre jeres virksomhed i forbindelse med eventuelle krænkelser. Hvis skaden er sket, er vores stærke IP-team klar til at bistå din virksomhed i forbindelse med den konkrete sag. Med DAHL i ryggen er du sikret professionel og specialiseret problemløsning.

Kontakt en af vores specialister for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med den konkrete krænkelsessag og fremtidig beskyttelse af jeres IP-rettigheder.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne