Nyheder

Hvordan skal boafgiften fordeles mellem flere arvinger?

Boafgiften (tidligere ’arveafgiften’) er den afgift, der skal betales af værdierne i et dødsbo. Boafgiften beregnes af boets formue efter særlige regler og fratrækkes herefter i arven til boets arvinger. Men hvordan fordeles boafgiften mellem arvingerne? Bliv klogere på det her.

Boafgiften hed førhen arveafgiften, og det er nok under den betegnelse, de fleste fortsat kender den - den juridiske betegnelse er dog boafgift.

Boafgiften beregnes af de samlede værdier i dødsboet udover et bundfradrag på 301.900 kr., som reguleres årligt. Det er dog sådan, at afgiften er forskellig alt efter, hvem der skal arve formuen. F.eks. er den del af formuen, der skal tilfalde en efterladt ægtefælle helt afgiftsfri, mens den del, der skal falde i arv til bl.a. børn, belastes med en afgift på 15 %.

Arv til bl.a. søskende og ikke-beslægtede belastes både med boafgift på 15 % og en tillægsboafgift på yderligere 25 %. Det betyder, at den marginale afgift på denne del af formuen bliver på 36,25 %.

Spørgsmålet om, hvordan afgiften fordeles mellem flere arvinger, reguleres af en bestemmelse i boafgiftslovens § 18.

Hovedreglen er, at afgiften fordeles forholdsmæssigt mellem arvingerne, således at den enkelte arving belastes med den afgift, der hviler på den pågældende arvings del af arven.

En ægtefælle belastes altså ikke med nogen del af afgiften, hvorimod børns arv fratrækkes deres forholdsmæssige del af afgiften. Og er der arvinger, f.eks. søskende, hvis arv også belastes med tillægsboafgift, fratrækkes denne i den pågældendes arv.

Der er dog to undtagelser til den hovedregel.

Testamente kan bestemme anden fordeling

Den første undtagelse er, at der i afdødes testamente kan være bestemt, at boafgiften skal fordeles på en anden måde.

Afdøde kan f.eks. bestemme, at en bestemt arving skal have sin del af arven, men sådan at boafgiften skal betales af boet. I så fald vil boafgiften komme til at belaste de øvrige arvinger.

Det kan også være bestemt i testamentet, at en bestemt arving skal betale samtlige boafgifter, sådan at de øvrige arvinger friholdes herfor. Sådanne bestemmelser skal respekteres alene med den begrænsning, at de ikke må bruges til at omgå tvangsarvereglerne.

Denne type bestemmelser er meget almindelige og kan ligefrem indebære en afgiftsbesparelse og en mulighed for at begunstige et velgørende formål, uden at det ”koster” de øvrige arvinger noget. Et eksempel kan belyse dette:

Hr. Jensen dør og efterlader sig en formue på 2 mio. kr. Han er ikke gift og har ingen børn, men har to søskende, der arver ham.

Hvis Hr. Jensen ikke har oprettet et testamente, skal hans søskende både betale boafgift og tillægsboafgift. Efter boafgift vil de to søskende derfor hver arve ca. 654.000 kr.

Hvis Hr. Jensen har oprettet et testamente, hvor det er bestemt, at de to søskende hver skal arve 35 %, mens en velgørende fond skal arve resten, altså 30 % - men sådan at denne fond skal betale alle boafgifter - vil de to søskende hver arve 700.000 kr. Det svarer nemlig til 35 % af 2 mio. kr., og de to søskende får altså hver ca. 46.000 kr. mere, end hvis testamentet ikke var der. Den velgørende fond arver 600.000 kr., men med fradrag af boafgifterne. De udgør ca. 474.000 kr., og fonden arver dermed netto ca. 126.000 kr.

Testamentet fører altså til, at de to søskende arver mere, end de ellers ville have arvet, og at der tilmed falder en arv til en velgørende fond, som ellers ikke ville have arvet. Resultatet kan næsten forekomme for godt til at være sandt, men er en konsekvens af den måde, boafgifterne beregnes på, når der er en arving, der er fritaget for boafgift.

Arvinger kan aftale anden fordeling

Den anden undtagelse er, at arvingerne indbyrdes kan aftale en anden fordeling af boafgiften (end den forholdsmæssige).

Der kan være forskellige grunde til, at arvinger indgår en sådan aftale, og til en vis grad kan man sige, at den er udtryk for, at en arving giver afkald på en del af sin arv til fordel for en anden.

Hvis eksempelvis to søskende skal arve deres far, kan de aftale, at al boafgift skal betales af den ene af dem.

En sådan aftale har ingen afgiftsmæssige konsekvenser. Derimod vil de ikke efterfølgende kunne give hinanden gaver uden skattemæssige konsekvenser.

Det kan også forekomme, at far og datter er arvinger i samme dødsbo, og at faren kan se en idé i at betale datterens boafgifter i stedet for selv at arve det mere - blot for at det senere skal pålægges afgift endnu en gang i forbindelse med, at datteren skal arve sin far.

Lignende resultater kan undertiden, men ikke altid, opnås ved at give arveafkald. I tilfælde, hvor det af afgiftsmæssige grunde ikke kan lade sig gøre, kan en aftale om fordeling af boafgift være løsningen et stykke ad vejen.

Kontakt DAHL

Fordeling af boafgifter er forbundet med mange overvejelser - både med hensyn til udformning af testamenter og den konkrete behandling af dødsboet. Kontakt DAHLs Private Client-team for at få rådgivning om dine overvejelser og muligheder.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne