Nyheder

Ny højesteretskendelse belyser direkte kæreadgang i konkurssager

Med Højesterets kendelse af 28. august 2020 er det nu i højere grad blevet klarlagt, i hvilket omfang der kræves forudgående tilladelse fra Procesbevillingsnævnet for at kære skifterettens afgørelser til landsretten. Læs med her for en nærmere gennemgang af kendelsen og den omhandlede bestemmelse i retsplejeloven.

Når en byret her i landet afsiger endelig dom som første instans i en sag, kan dommen ankes af begge parter til landsretten. Det udspringer af et grundlæggende princip i dansk ret, der er forankret i retsplejelovens § 368, stk.1, hvorefter enhver part som udgangspunkt har ret til at få sin sag prøvet ved minimum to instanser.

Princippet gælder dog som udgangspunkt kun for den endeligt afsagte dom. Under hovedforhandlingen og forberedelsen til en sag vil byretten imidlertid ofte skulle træffe kendelser og andre beslutninger, som er nødvendige for sagens videre forløb. Under sagens hovedforhandling og forberedelse kan byretten f,eks. træffe afgørelse om eventuel udskiftning af en beskikket advokat, eller om hvorvidt den pågældende byret har kompetence til at træffe afgørelse i sagen.

Kærebegrænsningsreglen

Ved en lovændring i 2014 blev en kærebegrænsningsregel indsat som § 389 a i retsplejeloven. Man havde gennem længere tid set en tendens til, at landsretterne brugte for meget tid og for mange ressourcer på kæremål angående de afgørelser, som byretterne traf under hovedforhandlingen eller forberedelsen dertil. Reglen i § 389 a medfører, at afgørelser, der er truffet under hovedforhandlingen eller forberedelsen til sagen, alene kan kæres efter tilladelse fra Procesbevillingsnævnet. 

Bestemmelsens ordlyd efterlader dog en række tilfælde, hvor der er tvivl om, hvorvidt der er tale om sådanne ”kendelser og andre beslutninger”, som må kræve Procesbevillingsnævnets tilladelse. Domstolene har i en række tilfælde taget stilling til konkrete kendelser og andre beslutninger, som er truffet af byretten, og som en part har ønsket kæret til landsretten.

I den seneste afgørelse fra Højesteret, afsagt den 28. august 2020, har vi nu fået afklaret endnu et tvivlsspørgsmål angående skifterettens beslutninger i forbindelse med behandlingen af et konkursbo.

Sagens forløb og afgørelse

I sagen blev et anpartsselskab taget under konkursbehandling i 2019, i hvilken forbindelse skifteretten udpegede en kurator i boet. Beslutningen herom blev af en kreditor indbragt for landsretten, som afviste sagen med henvisning til, at der ikke, som krævet i medfør af retsplejelovens § 389 a, var givet kæretilladelse fra Procesbevillingsnævnet. Afvisningsspørgsmålet blev efterfølgende indbragt for Højesteret.

Spørgsmålet for Højesteret var nu, om skifterettens udnævnelse af en bestemt kurator er en sådan ”kendelse/ beslutning”, som kun kan kæres efter forudgående tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, jf. retsplejelovens § 389 a, eller om der i stedet burde have været fri adgang til at kære spørgsmålet til landsretten. Her måtte Højesteret netop tage stilling til det konkrete anvendelsesområde for § 389 a.

Højesteret kom til den konklusion, at udpegning af en kurator er en beslutning, som ikke kan anses for at være sket under en hovedforhandling eller under forberedelsen til denne. Retsplejelovens § 389 a fandt derfor ikke anvendelse, hvorfor skifterettens beslutning kunne kæres til landsretten uden forudgående tilladelse fra Procesbevillingsnævnet.

Højesteret lagde i sine præmisser blandt andet vægt på, at forløbet i forbindelse med behandlingen af et konkursbo ikke generelt kan sidestilles med hovedforhandlingen i en almindelig civil retssag. Der kan derimod under konkursboets behandling opstå tvister, hvor der skal træffes særskilt afgørelse på baggrund af en særklit hovedforhandling, som ikke hører direkte under behandlingen af konkursboet i øvrigt.

Dette var dog ikke tilfældet i den pågældende sag. Der blev ikke afholdt særskilt hovedforhandling uden sammenhæng med bobehandlingen, og der blev således ikke truffet en afgørelse under hovedforhandling eller forberedelsen dertil, som det kræves i medfør af retsplejelovens § 389 a.

En lignende afgørelse faldt i 2019

En lignende afgørelse blev afsagt af Østre Landsret den 20. juni 2019 angående skifterettens udpegning af en rekonstruktør.

Østre Landsret fandt, på samme vis som i ovenstående sag om udpegning af kurator, at kærebegrænsningsreglen i retsplejelovens § 389 a fandt anvendelse ved kære af skifterettens udpegning af en rekonstruktør. Kæremålet blev afvist, eftersom Procesbevillingsnævnets forudgående tilladelse ikke var indhentet.

Højesterets nye afgørelse afklarer retstillingen

Den nye afgørelse fra Højesteret må dog antages at have ændret retsstillingen på dette område, så det ligeledes fremover vil være muligt også at kære skifterettens udpegning af en rekonstruktør uden særskilt tilladelse fra Procesbevillingsnævnet.

Retsstillingen er således afklaret på disse områder, hvorefter det fortsat er praktisk muligt at kære udpegning af kurator og formentlig udpegning af en rekonstruktør til landsretten uden at skulle afvente en tilladelse fra Procesbevillingsnævnet.

Er man ikke enig i skifterettens udpegning af kurator, vil det imidlertid ofte være hurtigere at begære kuratorvalg i henhold til konkurslovens § 108, stk. 2. Begæring herom kan skriftligt fremsættes af kurator eller en hvilken som helst fordringshaver, hvorefter der i Statstidende vil blive indkaldt til skiftesamling. De fremmødte kan herefter sammen med skifteretten udpege en ny kurator.

Retsstillingen er dog fortsat en anden for så vidt angår området for konkurskarantænesager. Her træffes der netop selvstændig afgørelse på baggrund af en selvstændig proces, som ikke isoleret set omhandler boets behandling, hvorfor retsplejelovens § 389 a også fremover finder anvendelse på afgørelser i konkurskarantænesager.

Det gør sig desuden fortsat gældende, at delafgørelser, der er omfattet af retsplejelovens § 253, kun kan kæres med Procesbevillingsnævnets tilladelse, eftersom der her klart er tale om separate afgørelser. Her kan blandt andet være tale om afgørelser vedrørende henvisning til rette domstol efter reglerne om stedlig kompetence eller en afgørelse om bevilling af fri proces under en konkurskarantænesag. Vestre Landsret udtalte eksempelvis i en afgørelse fra 2019, at skifterettens beslutning om at afvise at indlede sag om konkurskarantæne kun kunne kæres med Procesbevillingsnævnets tilladelse.

Kontakt DAHL

Med Højesterets kendelse af 28. august 2020 er det klarlagt, at der skal træffes en særskilt afgørelse på baggrund af en særskilt hovedforhandling, som ikke indgår i den ”almindelige” behandling af boet, for at retsplejelovens § 389 a finder anvendelse. Har du spørgsmål til den omtalte kendelse, til retsplejelovens § 398 a eller et andet insolvensretligt spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte DAHLs eksperter.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne