Nyheder

Bestyrelsesformænd i kommunale fællesskaber har ikke ret til fast vederlag

Statsforvaltningen har afgjort, at man som udgangspunkt bør udbetale vederlag for hvervet som bestyrelsesformand efter reglerne om mødediæter i i kommunestyrelsesloven. Afgørelsen træffes på baggrund af oplysninger om timeforbrug og karakteren af formandens opgaver såvel som omfanget og karakteren af virksomheden.

Statsforvaltningen har i en afgørelse af den 29. januar 2016 vurderet, at bestyrelsesformanden i et kommunalt fællesskab ikke har ret til fast vederlag, men skal vederlægges efter reglerne om mødediæter. 

Udgangspunktet for Statsforvaltningens praksis er, at bestyrelsesmedlemmer i kommunale fællesskaber skal vederlægges efter reglerne om mødediæter i kommunestyrelsesloven. I bekendtgørelse nr. 793 af den 25. juni 2014 er der fastsat nærmere regler om diæternes størrelse mv. 

Indenrigsministeriets cirkulæreskrivelse nr. 9231 af den 4. marts 1981 fastlægger, at der kan ydes fast vederlag i tilfælde, hvor forberedelsen til møder går ud over, hvad der normalt kan forventes, eller hvor der foreligger en betydelig arbejdsindsats, der ikke direkte er knyttet til mødevirksomhed.

I den konkrete sag havde et kommunalt fællesskab anmodet om at få godkendt nedsættelse af vederlaget til bestyrelsesformanden fra 5 procent til 1,5 procent af borgmesterhonoraret i den ene af interessentkommunerne. Det nedsatte vederlag ville være på 11.068,59 kr. årligt.

Statsforvaltningen kunne ikke godkende det faste vederlag til formanden. Statsforvaltningen fandt derimod, at formanden burde vederlægges efter reglerne om mødediæter.

Ved afgørelsen lagde Statsforvaltningen vægt på, at formandens årlige tidsforbrug på hvervet var på ca. 40 timer ud over bestyrelsesmøderne og mente ikke, at forbruget var så højt, at det gik ud over, hvad der kan forventes. Desuden blev der lagt vægt på, at det kommunale fællesskab var af begrænset omfang set i forhold til omsætningen i andre kommunale fællesskaber, hvor Statsforvaltningen har godkendt fast vederlag. Endelig blev der lagt vægt på, at det kommunale fællesskab i de kommende år ville have et forholdsvis lavt aktivitetsniveau og primært have driftsfokus.

Indenrigsministeriet udtaler i 1995, at oplysninger om et forholdsvis højt tidsforbrug for et bestyrelsesmedlem ikke i sig selv kan begrunde, at der godkendes et fast vederlag. Efter ministeriets opfattelse må karakteren og omfanget af det pågældende kommunale fællesskabs virksomhed også indgå i tilsynsmyndighedens vurdering af, om der er grundlag for at fravige de almindelige principper i cirkulæreskrivelsen.

I praksis er det navnlig en redegørelse for tidsforbrug og arbejdsopgaver ud over almindelig mødevirksomhed, som Statsforvaltningen lægger vægt på, samt karakteren og omfanget af det kommunale fællesskabs aktiviteter, herunder størrelsen af den årlige omsætning. Særligt i forbindelse med større anlægsprojekter har Statsforvaltningen typisk i praksis været mere tilbøjelig til at godkende fast vederlag.

Statsforvaltningen har tidligere bl.a. oplyst, at:

”Særligt for så vidt angår godkendelse af faste vederlag i kommunale fællesskaber, kan der fremover ske ændringer i forhold til hidtidig praksis i den pågældende regionale landsdel. Vi henviser herved til, at blandt andet hensynet til hvad der er godkendt i andre lignende kommunale fællesskaber, indgår i Statsforvaltningens afgørelse. I forbindelse med den fremtidige behandling af anmodninger om godkendelse af faste vederlag til medlemmer af bestyrelserne i kommunale fællesskaber, jf. § 60 i kommunestyrelsesloven, som efter reformen den 1. juli 2013 nu omfatter hele landet, vil der således være opmærksomhed herpå i relation til samordning af praksis.”

 
Konklusion

Statsforvaltningen godkender kun som en undtagelse fast vederlag til bestyrelsesmedlemmer i kommunale fællesskaber, uanset om vederlaget er ganske lavt.

Ved bedømmelsen af bestyrelsesarbejde lægger Statsforvaltningen navnlig vægt de ovennævnte forhold.

I forbindelse med sager om godkendelse af vederlag er det derfor vigtigt, at der udarbejdes en detaljeret og grundig redegørelse for tidsforbruget, opgavernes karakter, fællesskabsaktiviteter og omfang. Afgørelsen i sig selv er vel ikke opsigtsvækkende, men selve afgørelsen indeholder en detaljeret gennemgang af praksis på området og giver et billede af, at et fast vederlag næppe vil overstige en timeløn på ca. kr. 300.- 

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af DAHL Advokatfirmas nyhedsbrev DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Virksomheds- og kontaktoplysninger: 

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr. 37 31 00 85

Vi kan kontaktes via e-mail: mail@dahllaw.dk eller telefon: 88 91 91 91 indenfor vores åbningstider, som er:

mandag – torsdag kl. 08:00 – 16:00
fredag kl. 08.00 – 15.00

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler som udgangspunkt alene dit oplyste navn og din oplyste e-mailadresse – dette er for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen/nyhedsbrevet er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies. Læs om cookies her 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve med artikler, kurser, ledige stillinger og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring vores forretning eller om vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Du skal dog være opmærksom på, at vi i anden sammenhæng kan have indsamlet din e-mail adresse, og at vi i sådanne tilfælde kan anvende den til de formål, som den er indsamlet til.

De oplysninger, vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet, bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger underleverandører (databehandlere) til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbydere er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender et system, som er udarbejdet af Konform A/S, til udsendelse af nyhedsbreve, Konform A/S hoster herudover vores hjemmeside. IT Relation A/S drifter i øvrigt vores IT.  

Konform A/S og IT Relation A/S opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve mv. fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke, og generelt kan du forvente at modtage materiale fra os ca. en gang om måneden.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og derefter tilmelde dig igen – f.eks. hvis du har ændret din e-mailadresse.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse og navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev, du modtager fra os. 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse og navn.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kan have dine oplysninger fra anden sammenhæng også. Hvis vi har det, kan vi fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden behandlingshjemmel, som vi har, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

Du har ret til indsigt og til at modsætte dig videre behandling af dine oplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi behandler oplysninger om dig, som er urigtige eller vildledende, har du også ret til at kræve oplysningerne berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for videre behandling.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du mener, at vi behandler dine oplysninger forkert eller i strid med lovgivningen, kan du klage over behandlingen til Datatilsynet.

Du kan læse mere om persondata og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, som du finder her

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne