Nyheder

Bestyrelsesformænd i kommunale fællesskaber har ikke ret til fast vederlag

Statsforvaltningen har afgjort, at man som udgangspunkt bør udbetale vederlag for hvervet som bestyrelsesformand efter reglerne om mødediæter i i kommunestyrelsesloven. Afgørelsen træffes på baggrund af oplysninger om timeforbrug og karakteren af formandens opgaver såvel som omfanget og karakteren af virksomheden.

Statsforvaltningen har i en afgørelse af den 29. januar 2016 vurderet, at bestyrelsesformanden i et kommunalt fællesskab ikke har ret til fast vederlag, men skal vederlægges efter reglerne om mødediæter. 

Udgangspunktet for Statsforvaltningens praksis er, at bestyrelsesmedlemmer i kommunale fællesskaber skal vederlægges efter reglerne om mødediæter i kommunestyrelsesloven. I bekendtgørelse nr. 793 af den 25. juni 2014 er der fastsat nærmere regler om diæternes størrelse mv. 

Indenrigsministeriets cirkulæreskrivelse nr. 9231 af den 4. marts 1981 fastlægger, at der kan ydes fast vederlag i tilfælde, hvor forberedelsen til møder går ud over, hvad der normalt kan forventes, eller hvor der foreligger en betydelig arbejdsindsats, der ikke direkte er knyttet til mødevirksomhed.

I den konkrete sag havde et kommunalt fællesskab anmodet om at få godkendt nedsættelse af vederlaget til bestyrelsesformanden fra 5 procent til 1,5 procent af borgmesterhonoraret i den ene af interessentkommunerne. Det nedsatte vederlag ville være på 11.068,59 kr. årligt.

Statsforvaltningen kunne ikke godkende det faste vederlag til formanden. Statsforvaltningen fandt derimod, at formanden burde vederlægges efter reglerne om mødediæter.

Ved afgørelsen lagde Statsforvaltningen vægt på, at formandens årlige tidsforbrug på hvervet var på ca. 40 timer ud over bestyrelsesmøderne og mente ikke, at forbruget var så højt, at det gik ud over, hvad der kan forventes. Desuden blev der lagt vægt på, at det kommunale fællesskab var af begrænset omfang set i forhold til omsætningen i andre kommunale fællesskaber, hvor Statsforvaltningen har godkendt fast vederlag. Endelig blev der lagt vægt på, at det kommunale fællesskab i de kommende år ville have et forholdsvis lavt aktivitetsniveau og primært have driftsfokus.

Indenrigsministeriet udtaler i 1995, at oplysninger om et forholdsvis højt tidsforbrug for et bestyrelsesmedlem ikke i sig selv kan begrunde, at der godkendes et fast vederlag. Efter ministeriets opfattelse må karakteren og omfanget af det pågældende kommunale fællesskabs virksomhed også indgå i tilsynsmyndighedens vurdering af, om der er grundlag for at fravige de almindelige principper i cirkulæreskrivelsen.

I praksis er det navnlig en redegørelse for tidsforbrug og arbejdsopgaver ud over almindelig mødevirksomhed, som Statsforvaltningen lægger vægt på, samt karakteren og omfanget af det kommunale fællesskabs aktiviteter, herunder størrelsen af den årlige omsætning. Særligt i forbindelse med større anlægsprojekter har Statsforvaltningen typisk i praksis været mere tilbøjelig til at godkende fast vederlag.

Statsforvaltningen har tidligere bl.a. oplyst, at:

”Særligt for så vidt angår godkendelse af faste vederlag i kommunale fællesskaber, kan der fremover ske ændringer i forhold til hidtidig praksis i den pågældende regionale landsdel. Vi henviser herved til, at blandt andet hensynet til hvad der er godkendt i andre lignende kommunale fællesskaber, indgår i Statsforvaltningens afgørelse. I forbindelse med den fremtidige behandling af anmodninger om godkendelse af faste vederlag til medlemmer af bestyrelserne i kommunale fællesskaber, jf. § 60 i kommunestyrelsesloven, som efter reformen den 1. juli 2013 nu omfatter hele landet, vil der således være opmærksomhed herpå i relation til samordning af praksis.”

 
Konklusion

Statsforvaltningen godkender kun som en undtagelse fast vederlag til bestyrelsesmedlemmer i kommunale fællesskaber, uanset om vederlaget er ganske lavt.

Ved bedømmelsen af bestyrelsesarbejde lægger Statsforvaltningen navnlig vægt de ovennævnte forhold.

I forbindelse med sager om godkendelse af vederlag er det derfor vigtigt, at der udarbejdes en detaljeret og grundig redegørelse for tidsforbruget, opgavernes karakter, fællesskabsaktiviteter og omfang. Afgørelsen i sig selv er vel ikke opsigtsvækkende, men selve afgørelsen indeholder en detaljeret gennemgang af praksis på området og giver et billede af, at et fast vederlag næppe vil overstige en timeløn på ca. kr. 300.- 

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne