Nyheder

Aftale om ret til tidlig pension = Lagerbeskatning af fast ejendom i selskaber

Den 10. oktober 2020 indgik regeringen en aftale med Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om en ny ret til tidlig pension. Prisen er 3,5 mia. kr. Heraf skal 850 mio. kr. hentes fra et nyt beskatningsområde – lagerbeskatning af selskabers ejendomsavance. Aftaleteksten angiver de overordnede rammer for denne nye beskatningsform. Endvidere har Folketingets skatteudvalg i løbet af september 2020 stillet skatteministeren en række spørgsmål til de nærmere rammer for denne på daværende tidspunkt forventede nye beskatning. På baggrund af dette kan man ane konjunkturerne for den kommende regulering af området.

Det politiske motiv for det nye beskatningsområde er, at man i dag kan undgå beskatning af avancer på danske ejendomme ved at placere dem i et datterselskab og sælge aktierne i datterselskabet skattefrit frem for at sælge ejendommene. Dette er, ifølge aftalen, bl.a. blevet udnyttet af udenlandske kapitalfonde, der investerer i danske udlejningsejendomme.

Hvad er lagerbeskatning af fast ejendom?

Beskatning af fastejendom sker i dag ved afståelse, f.eks. ved et salg. En lagerbeskatning af fast ejendom betyder, at der sker beskatning af ændringen i ejendommens værdi. Beskatningen bliver uafhængig af, om ejendommen afstås. Er ejendommens værdi ændret fra primo et indkomstår til ultimo samme indkomstår vil ændringen skulle medregnes i den skattepligtige indkomst. Kritikken mod lagerbeskatningen er navnlig gået på, at en ejendomsejer ikke ved værdiudsving vil få likviditet til at betale skatten med. Beskatningen opfattes derfor som fremrykket og dermed som værende bebyrdende.

Hvad fanges af lagerbeskatningen?

Lagerbeskatningen skal omfatte boligejendomme og erhvervsejendomme, der ejes af et selskabsbeskattet selskab og anvendes til udlejning. Lagerbeskatningen skal ikke gælde for personligt drevne virksomheder. Drives virksomheden som et I/S, K/S eller P/S, er enheden skattemæssigt transparent. Beskatningen bero da på, hvem der er deltager i den pågældende enhed – altså er deltageren en fysisk person, bliver man ikke omfattet af lagerbeskatningen. Er deltageren et selskabsbeskattet selskab, omfattes man af lagerbeskatningen.

Hvad er undtaget fra lagerbeskatningen?

Ejendomme, som selskabet i overvejende grad anvender som led i sin egen erhvervsmæssige virksomhed, skal fritages. Dette gælder f.eks. ejendomme, der anvendes til kontordomicil, produktion, lager eller landbrug. Som aftalen er formuleret, er det tilstrækkeligt, at det enten er selskabet selv eller et koncernforbundet selskab, der forestår denne anvendelse.

I aftaleteksten er der lagt op til en bagatelgrænse på 100 mio. kr. Koncerner med mindre ejendomsporteføljer undtages herved. Baggrunden herfor er, at man herved mindsker de administrative byrder. Ifølge aftalen forventes, at op imod 75 % af ejendomsselskaberne herved vil blive undtaget. Hovedparten af ejendomsværdierne ventes dog omfattet, da branchen er præget af få store aktører og mange små ejendomsselskaber.

I svar på spørgsmål 681 fra skatteudvalget vil andelsboligforeninger, ligesom bl.a. almennyttige boligselskaber, være undtaget fra den forslåede lagerbeskatning af selskabers ejendomsavance. Det er således forventningen, at lagerbeskatningen ikke vil have betydning for værdiansættelsen af andelsboligers værdi.

Provenuet ved lagerbeskatningen

Ifølge svar på spørgsmål 655 og den indgåede aftale vil det nye beskatningsområde kunne generere 850 mio. kr. i provenu. Dette beløb fremkommer på baggrund af følgende beregning.

Ifølge Danmarks Statistik kan den samlede ejendomsmasse, der bliver omfattet af det nye beskatningsområde, opgøres til ca. 350 mia. kr. Det lægges til grund, at der er en årlig værdistigning på 2,2 % og en selskabsskat på 22 %, og forudsætter man, at selskaberne kan fremføre underskud, sådan at den reelle beskatningsprocent er 14,7 %, når man frem til et provenubeløb på 850 mio. kr. efter tilbageløb.

Værdiansættelsen af fast ejendom

Beskatningen sker af de værdiudsving, der er på en given ejendom. For at konstatere, at der er en værdiændring, skal ejendommen værdiansættes. I svar på spørgsmål 658 er rammerne for værdiansættelsen nærmere angivet. Skatteministeren er af den opfattelse, at selskaber efter gældende regnskabsstandarder ved udgangen af hvert år selv skal foretage en ansættelse af den aktuelle handelsværdi for den enkelte ejendom.

Med andre ord sigter man mod regnskabsprincippet for investeringsejendomme. Svaret synes dog at være baseret på den forudsætning, at alle bruger dette regnskabsprincip, og det er ikke tilfældet. Det er et regnskabsprincip, man kan tilvælge, og som ikke er obligatorisk.

Af svaret følger det også, at den skitserede model svarer til den, som pensionsselskaber anvender ved værdiansættelsens forhold til pensionsafkastbeskatningen, og at modellen derfor ikke forventes at føre til en væsentlig stigning i antal af skattesager.

I svar på spørgsmål 683 udfolder skatteministeren, at det er de enkelte selskaber, der som led i regnskabsaflæggelsen selv skal afholde omkostningen til værdiansættelsen. Bliver der tale om en meromkostning, er det altså skatteydernes problem. Det bemærkes i den forbindelse, at det er skatteministerens opfattelse, at man allerede i dag har en række selskaber, der bruger det pågældende regnskabsprincip for investeringsejendomme.

Ifølge svar på spørgsmål 684 giver de nye principper ikke anledning til betænkeligheder, selv om man har voldsomme problemer med at værdiansætte fast ejendom i ejendomsvurderingssystemet. Begrundelsen er, at man skal værdiansætte efter regnskabsmæssige principper. Det kan umiddelbart undre, at man ikke blot anvender de samme principper i ejendomsvurderingssystemet, hvis forholdene er så ”simple”, at de kan bruges som beskatningsgrundlag.

Generel beskatning af værdiudsving

Ifølge svar på spørgsmål 685 vil beskatningen af værdiudsving være generel. Sker der en værdistigning, beskattes man, og får man et værdifald, vil man have fradragsret. Der lægges altså ikke op til en kildebegrænset fradragsret.

I svaret på samme spørgsmål fremgår det også, at man senere må fastlægge, hvordan fradragsmulighederne bliver, og hvordan overgangsbestemmelserne udformes. Det er ikke omtalt, hvordan man fastsætter indgangsværdier i forbindelse med, at man overgår til et lagerbeskatningsprincip.

Udenlandske ejer af fast ejendom

Der er rejst spørgsmål ved, om lagerbeskatning af fast ejendomme er i strid med de dobbeltbeskatningsoverenskomster Danmark har indgået. Det er skatteministerens vurdering, at dette ikke er tilfældet. De kommentar, der er til OECD’s modeloverenskomst, forhindrer ikke lagerbeskatning af fast ejendom. Den kommende beskatning får derfor den konsekvens, at udenlandske juridiske enheder, der er undergivet selskabsbeskatning, vil blive skattepligtige til Danmark af de værdiudsving, der er på de ejendomme, de ejer. Det er altså ikke afgørende, at det skal være et dansk selskab, der skal være ejer.

Kontakt DAHL

I aftalen er det forudsat, at regelsættet skal indføres fra 2023. Svarene og den nye aftale opridser kun konjunkturerne for en eventuel fremtidig lagerbeskatning af fast ejendom i selskaber. Hvordan rammen bliver i sidste ende, må vi afvente til der kommer et lovforslag.

Har du spørgsmål til lagerbeskatning af fast ejendom i selskaber, er du velkommen til at kontakte DAHLs eksperter. Vi yder professionel rådgivning på området.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne