Nyheder

Hvornår anvendes ankebegrænsningen i retsplejeloven § 368 a i praksis?

Retsplejelovens § 368 a giver landsretten mulighed for at afvise at behandle en sag i 2. instans, hvis der ikke er udsigt til, at sagen vil få et andet udfald end i byretten. Bestemmelsen har til formål at lette sagsbyrden i landsretterne, men hvornår bliver den anvendt? Hvad ligger der i bestemmelsens formulering ”andre grunde [taler ikke] for, at sagen skal behandles af landsretten”, og hvad er væsentligt at lægge vægt på, når der påstås afvisning efter retsplejelovens § 368 a?

Hvornår anvendes retsplejelovens § 368 a?

I forarbejderne til retsplejelovens § 368 a er der lagt op til, at landsretten kan afvise at behandle sager, hvor der i ankestævningen alene henvises til de samme påstande og anbringender, som blev påberåbt under sagen i byretten. I disse tilfælde, hvor appellanten ikke kommer med nyt processtof, må udgangspunktet i landsretten være, at sagen ikke umiddelbart vil få et andet udfald end i byretten - ud fra den betragtning, at to ens sager bør få samme udfald i både by- og landsretten. Forarbejderne fremhæver de såkaldte ”kreditanker” som eksempel; en anke, der udelukkende har til formål at udskyde en uundgåelig betalingsforpligtelse

Landsretten kan behandle et afvisningsspøgsmål efter retsplejelovens § 368 a ex officio eller tage spørgsmålet op, hvis det bliver gjort gældende i et eventuelt ankesvarskrift. Det er som nævnt i forarbejderne ikke forudsat, at landsretten skal foretage en systematisk gennemgang af alle ankesager med henblik på, om RPL § 368 a finder anvendelse. Derfor er udgangspunktet også, at der skal anmodes om afvisning, idet det ikke er sikkert, at landsretten selv ”fanger” alle de sager, som er egnet.

Grunde, som taler for, at en sag ikke bør afvises

Af lovteksten fremgår det, at: ”Landsretten kan afvise at behandle en sag i 2. instans, hvis der ikke er udsigt til, at sagen vil få et andet udfald end i byretten, og sagen ikke er af principiel karakter eller andre grunde ikke i øvrigt taler for, at sagen skal behandles af landsretten”.

Det betyder, at landsretten kun bør afvise sager, hvor der er sikkerhed for, at anken ikke vil få et andet udfald. Landsrettens afvisningsmulighed afskærer trods alt den helt grundlæggende retssikkerhed, der ligger i at kunne få prøvet sin sag i to instanser.

I vurderingen af, om en sag vil få et andet udfald end i byretten, vil der ofte blive kigget på, om byretten har skullet tage stilling til fortolkningsspørgsmål. Hvis det er usikkert, hvordan en kontrakt skal fortolkes, eller det er usikkert, hvilken bestemmelse den konkrete sag skal subsumeres under, vil dette typisk være så tungtvejende, at landsretten ikke afviser sagen.

Et andet eksempel herpå er, hvis appellanten i en sag har anmodet om stillingtagen fra Retslægerådet vedrørende spørgsmål, som kan have relevans for sagen. Dette kunne være tilfældet i en dødsboskiftesag, hvor appellanten mener, at afdøde har været dement og derfor ikke har været i stand til at forstå omfanget af det nu underskrevne testamente. Appellanten ønsker derfor Retslægerådets vurdering af afdødes mentale tilstand på underskrivningstidspunktet. I en sådan sag, hvor der er en mulighed for, at landsretten vil komme til et andet resultat end i byretten, vil landsretten i overensstemmelse med retsplejelovens § 368 a’s ordlyd ikke afvise. Undtagelse hertil kan dog være, hvis det er helt åbenlyst, at de nye oplysninger, som måske måtte komme, ikke vil ændre på sagens udfald.

Når ”andre grunde ikke taler for, at sagen skal behandles af landsretten”

Retsplejelovens § 368 a indeholder et led om, at sager ikke skal afvises, hvis særlige grunde i øvrigt taler herfor, jf. retsplejelovens § 368 a, stk. 1, 2. led. Dette led er en sikkerhedsventil, som landsretten kan anvende, hvis det vurderes, at en sag ikke bør afvises, men at det ikke hviler direkte på, at landsretten vil nå et andet resultat, eller at sagen er af principiel karakter.

I en sag fra 2019 trykt i UfR.2019.3521 H gav Højesteret et vigtigt bidrag til, hvad der bl.a. skal forstås ved ”andre grunde”.

Sagen handlede om en virksomhed, der drev en airsoft-bane på en lejet grund. Efter klager fra en nabo til grunden udstedte kommunen et påbud til virksomheden om at ophøre driften af skydebanen på ejendommen. Virksomheden lagde sag an mod kommunen, men tabte sagen i byretten, hvorefter sagen blev anket til landsretten. Landsretten afviste anken med henvisning til, at der ikke var udsigt til, at sagen ville få et andet resultat end i byretten. Sagen kom herefter for Højesteret, som ophævede landsrettens dom og hjemviste sagen til behandling ved landsretten med den begrundelse, at sagen havde særlig betydning for virksomheden, idet sagens udfald ville afgøre, om virksomheden lovligt kunne drive sin erhvervsvirksomhed på den omhandlende ejendom.

Af UfR.2019.3521 H kan det altså udledes, at landsretten ikke kan afskære en part 2. instansbehandling, hvis sagen er af særlig betydning for den pågældende. Jo mere indgribende udfaldet af sagen vil være for den enkelte part, desto mere tilbageholdende bør landsretten være i forhold til at afvise anken i medfør af retsplejelovens § 368 a. Det må bl.a. også kunne udstrækkes til, at landsretten ikke bør afvise sager, hvor sagsgenstanden er relativt stor. Sagsgenstandens størrelse vil således i sig selv kunne betyde, at sagen har særlig betydning for appellanten.

Eksempler på andre sagstyper, hvor denne særlige betydning typisk vil være udslagsgivende, kan være sager om forældremyndighed og børns bopæl. Hvorvidt en sag er af særlig betydning, vil dog altid være en konkret vurdering, men sager med en relativt stor sagsgenstand, indgreb i hovederhverv og indgreb i privatlivet, vil typisk være af særlig betydning. TFA.2016.404/1 Ø og UfR.2016.3836 V er begge eksempler på forældremyndighedssager, som ikke kunne afvises pga. deres karakter og betydning.

Undtagelser – f.eks. sager om forældremyndighed

Selvom udgangspunktet i sager, som typisk er af særlig betydning, er, at landsretten ikke kan afvise sagen, er der dog undtagelser. Et eksempel på en sådan undtagelse er fra 2018, trykt i UfR.2018.3389 Ø.

I sagen havde F anlagt sag mod M med påstand om at få fælles forældremyndighed over deres datter.

M havde før sagen haft forældremyndigheden alene, og F fik medhold i sin påstand i byretten. Da sagen kom for landsretten, afviste landsretten sagen med henvisning til retsplejelovens § 368 a, fordi der ikke var udsigt til, at sagen ville få et andet resultat end i byretten. Landsretten lagde i denne forbindelse vægt på, at datteren, som var 16½ år, efter eget ønske var flyttet ind hos F og havde ændret folkeregisteradresse i overensstemmelse hermed, ligesom der under behandlingen i byretten havde været afholdt samtale med datteren.

Selvom dommen er afsagt før sagen i UfR.2019.3521 H, fremgår det af dommen, at landsretten afvejer sagens betydning - som en forældremyndighedssag - mod sagens faktum, som taler for, at sagen ikke vil få et andet udfald i landsretten. Dommen viser yderligere, hvor meget der skal til i sådanne sager, før der kan afvises efter retsplejelovens § 368 a.

Hvad er væsentligt at lægge vægt på, når der påstås afvisning efter retsplejelovens § 368 a?

Såfremt der i ankesvarskriftet påstås afvisning i medfør af retsplejelovens § 368 a, er der vigtigt at lægge vægt på de konkrete omstændigheder i sagen, som peger i retning af, at sagen bør afvises. Det er et mangelfuldt udgangspunkt blot at bruge ordlyden af bestemmelsen uden at bruge konkrete momenter fra sagen.

Der bør i stedet argumenteres for, hvorfor byrettens dom er korrekt, hvilken betydning det bør tillægges, at der f.eks. ikke er indkommet nyt processtof, eller hvorfor det nye processtof er irrelevant. Det må være sådanne kriterier, der har betydning for landsrettens afgørelse.

Hvis sagen er af en særlig betydning for appellanten, er det væsentligt at forklare landsretten, hvorfor det eksempelvis ikke er korrekt i dette konkrete tilfælde. Den part, som ønsker sagen afvist i medfør af retsplejelovens § 368 a, kan altså med fordel fremhæve ovenstående og bør forklare landsretten, hvorfor denne konkrete sag bør afvises, og hvorfor landsretten i den konkrete sag bør fravige udgangspunktet om 2. instansbehandling.  

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til de omtalte eksempler, til retsplejelovens § 368 a eller et andet procesretligt spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte DAHLs eksperter.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne