Nyheder

Generationsskifte: Skal virksomheden forblive i familiens eje?

Et succesfyldt generationsskifte kræver grundig planlægning og ikke mindst en grundig forventningsafstemning, der både inddrager ens egne og arvtagerens forventninger, ligesom hensynet til den øvrige familie spiller en central rolle. I det følgende stiller vi skarpt på nogle af de væsentligste spørgsmål, der rejser sig i forbindelse med et generationsskifte. Læs med, hvis du – evt. inden for en kortere årrække – påtænker at overdrage både ejerskab og ledelse af din virksomhed til næste generation.

Er du sikker på, at arvtageren ser sig selv som fremtidig ejer?

Dette indgangsspørgsmål kan umiddelbart virke banalt og indlysende, men vi oplever ofte, at spørgsmålet aldrig har været bragt på bane - og den yngre generation er ikke nødvendigvis afklaret.

Ideelt set bør drøftelsen om generationsskifte ske på et meget tidligt tidspunkt, så den yngre generation kan vælge uddannelse og evt. ansættelse i andre virksomheder med henblik på at blive klædt bedst muligt på til at overtage familievirksomheden.

Når man nærmer sig tidspunktet for at indlede generationsskiftet, bliver forventningsafstemningen – og det presserende spørgsmål - mere konkret: Hvornår og hvordan skal den yngre generation overtage ledelsesopgaven?

Her er det også relevant at overveje, hvordan man effektivt får ejerskab og ledelse til at følges ad; det hjælper ikke noget, at man formelt har overdraget ejerskabet, hvis man som ældre generation forsat har sin daglige gang i virksomheden og enten aktivt eller passivt modvirker, at den yngre generation reelt leder virksomheden.

Hvad er forventningen til den fremtidige arbejdsindsats?  

Ens (tidligere) virksomhed er hjerteblod. Uanset om man måtte have givet – helt eller delvist – ejerskab fra sig, vil frustrationerne melde sig, hvis næste generation ikke yder samme indsats, som man selv ville have gjort.

Denne frustration kan blive altødelæggende for jeres fremtidige relation, og derfor er det særlig vigtigt at afstemme forventninger til netop arbejdsindsatsen.

Husk, at arvtageren eventuelt også skal tage hensyn til en ægtefælle og børn, og denne afvejning mellem arbejdsliv og familieliv er ikke nødvendigvis den samme, som den har været i din generation.

Spørgsmålet om arbejdsindsats anskueliggør, at jura og økonomi er vigtig - men en grundig forventningsafstemning om familie- og arbejdsliv er om muligt endnu vigtigere for et succesfuldt (og slidstærkt) generationsskifte.

Hos DAHL kan vi hjælpe med facilitere en god proces. Vores erfaring er, at vi som ekstern part i højere grad kan tillade os at stille de ”ubekvemme” spørgsmål og dermed skabe den nødvendige dialog, der berører alle vigtige hjørner i forventningsafstemningen.

Er din virksomhed klar til et generationsskifte?

Og er den nuværende ejerstruktur optimeret med henblik på det kommende generationsskifte?

Besvarelsen af disse spørgsmål kræver en analyse af mere traditionel økonomisk/juridisk karakter, men kræver også en afklaring af, hvad du forventer økonomisk at få ud af generationsskiftet.

Hos DAHL kan vi hjælpe dig med at klarlægge, om der er optimeringsmuligheder.          

Skal den øvrige familie tilgodeses?

Og i så fald nu eller først senere?

Hensynet virksomhedens soliditet efter generationsskiftets gennemførelse afstedkommer ofte, at det ikke er muligt at behandle sine børn ens.

Hvis arvtageren er blevet tilgodeset i forbindelse med generationsskiftet, vil det være naturligt, at de andre børn skal favoriseres ved delingen af din resterende formue ved din død.

Hvis den likvide formue er tilstrækkelig stor, kan det også være en overvejelse at yde de andre børn gaver samtidig med gennemførelsen af generationsskiftet til arvtageren.

I mange tilfælde vil en kombination af ovenstående være at foretrække; på den måde kan du sikre, at du og din ægtefælle/samlever ikke kommer til at mangle noget, og at de øvrige børn oplever, at de også får noget.

Det vigtigste budskab er imidlertid, at alle aftaler skal ske i åbenhed inden for familien for at undgå misforståelser. Dine børn skal vide, at du har udformet et testamente til deres fordel som hel eller delvis kompensation for, at de ikke blev medejere af virksomheden.

Detailplanlægning af selve generationsskiftet

Tilrettelæggelsen af selve generationsskiftet har mange facetter, der griber ind i såvel virksomhedens, ejernes og de familiære forhold.

Hvis du har flere børn, men kun ét af børnene skal overtage (kontrollen med) virksomheden, har du en vigtig opgave i relation til dine andre børn: Kommunikation med henblik på at opnå accept, uanset om børnene opnår medejerskab eller ej.

Hvis de øvrige børn stilles medejerskab i udsigt, skal det selvsagt være afstemt med arvtageren inden. Kan arvtageren se sig selv i denne konstruktion? Hvordan skal de fremtidige spilleregler være?

Hvis der ikke er foretaget en grundig forventningsafstemning - og i forlængelse heraf udarbejdet og indgået en solid aftale - vil mange stridigheder kunne opstå fremover.

Selvom de øvrige børn ikke skal være medejere, er det mindst lige så vigtigt at inddrage dem i processen. Om ikke andet for at de på et kvalificeret grundlag kan vurdere, hvad arvtageren har fået og ikke har fået. Det er ikke mindst af betydning, at de opnår en forståelse af, at værdiansættelse ikke er en eksakt videnskab, og at træerne ikke pr. automatik gror ind i himlen.

Hvis der ikke tilvejebringes denne fælles opfattelse af forholdene, er det ikke kun dig, der gambler med den fremtidige relation til de øvrige børn, men i særdeleshed arvtageren. 

Kontakt DAHL

Et succesfuldt generationsskifte er ikke kun et spørgsmål om økonomi, skat, familieret, psykologi eller erfaring. Det er det hele på én gang. Derfor er det også af afgørende betydning, at de enkelte elementer tilpasses i en helhed - en helhed, som du, arvtageren og din familie kan være tjent med.

Det kræver en bred vifte af kompetencer at gennemføre et driftsmæssigt generationsskifte. Vi er – i al beskedenhed – blandt Danmarks mest erfarne rådgivere med hensyn til at gennemføre generationsskifter, herunder optimering af de skatte- og afgiftsmæssige forhold. Kontakt vores Private Client-team her.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne