Nyheder

Momsfritaget virksomhedsoverdragelse: Ny afgørelse fra Landsskatteretten nuancerer praksis

En ny afgørelse fra Landsskatteretten slår fast, at der ikke skal afregnes moms, når en klinikejer sælger sin klinik til en kæde. Dermed når retten til en anden konklusion end en to år gammel afgørelse fra Skatterådet.

Den konkrete sag omhandlede et salg af en tandlægeklinik drevet af et selskab, der er kontrolleret af en tandlæge (herefter benævnt ”tandlægen”), og som i en årrække har drevet momsfritaget virksomhed som alment praktiserende tandlægevirksomhed. Selskabets momspligtige salg af tandbørster etc. oversteg ikke registreringsgrænsen, hvorfor selskabet ikke havde nogen former for momspligtige leveringer.

Det af tandlægen kontrollerede selskab anmodede som spørger om et bindende svar på spørgsmålet:

”Kan Skatterådet bekræfte, at overdragelsen af alle materielle og immaterielle aktiver fra Spørger til G1 A/S er omfattet af definitionen på en virksomhedsoverdragelse, jf. momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt.?”

Kravene til, at der kan foreligge en momsfritaget virksomhedsoverdragelse i medfør af momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt., er, at

  • køber er momsregistreret eller bliver det ved overdragelsen,
  • der skal være tale om en overdragelse af en økonomisk enhed (de aktiver, der basalt er nødvendige for virksomhedens drift),
  • køber skal fortsætte med driften af virksomheden, og
  • sælger skal ophøre med aktiviteten.

Sagens faktum

Et selskab, G1, ønskede at opbygge en professionel tandlægekæde. Da G1 ikke selv havde autorisation til at drive tandlægevirksomhed, forudsatte opbygningen af en professionel tandlægekæde, at G1 indgik i et samarbejde med flere autoriserede tandlæger. G1 indgik derfor i samarbejdsaftaler med bl.a. tandlægen. Samarbejdet blev tilrettelagt således, at tandlægen og G1’s 100 % ejede datterselskab, G2, etablerede et I/S, hvor tandlægen ejede 51 % og G2 ApS 49 %.

Aftalen var, at tandlægen skulle overdrage sin samlede tandlægepraksis til G1, der via datterselskabet, G2, vederlagsfrit skulle stille de aktiver til rådighed, som var nødvendige for driften i det omtalte I/S. Ejerskabet til aktiverne forblev i den forbindelse i G1, og tandlægen skulle indskyde sin autorisation, ekspertise mv. og forpligte sig til at arbejde aktivt og forestå den daglige drift af I/S’et i en årrække.

Landsskatterettens afgørelse

Landsskatteretten kom i sin afgørelse frem til, at en overdragelse af alle materielle og immaterielle aktiver fra det af tandlægen kontrollerede selskab til G1 ikke ville være omfattet af definitionen på en virksomhedsoverdragelse, jf. momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt.

Landsskatteretten begrundede for det første sit resultat med, at den overdragne tandlægevirksomhed ikke havde haft fradragsret ved indkøb, fremstilling mv. i forbindelse med selskabets aktivitet, da tandlægevirksomheden havde været fuldt momsfritaget jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 1.

Landsskatteretten fastslog, at overdragelsen af tandlægevirksomheden til G1 var momsfritaget, jf. momslovens § 8, stk. 1,1 pkt. modsætningsvist. En modsætningsvis slutning af momslovens § 8, stk. 1, 1. pkt. medfører, at salg af aktiver, der alene har været anvendt i forbindelse med ikke-registreringspligtig virksomhed, ikke skal afgiftsbelægges.

For det andet henviste Landsskatteretten til, at momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt. udelukkende finder anvendelse i forbindelse med overdragelse af registreringspligtig virksomhed, eftersom det er en forudsætning for en virksomhedsoverdragelse i henhold til momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt., at den nye indehaver er eller bliver momsregistreret. Overdragelsen af tandlægevirksomheden er derfor, ifølge Landsskatteretten, ikke omfattet af definitionen på en virksomhedsoverdragelse i bestemmelsens forstand.

Overdragelsen af tandlægens selskab er således momsfritaget efter momslovens § 8, stk. 1, 1. pkt. modsætningsvist, hvorefter selskabet kan overdrage virksomhedens aktiver momsfrit, og ikke omfattet af definitionen på en virksomhedsoverdragelse i momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt.

Ændringer på vej på området for momsfritaget virksomhedsoverdragelse

Den 28. november 2019 blev lovforslaget L 27 A vedtaget i Folketinget.

Lovforslaget medfører, at momslovens § 8 bliver ophævet. Bestemmelsen i momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt. flyttes til en ny bestemmelse i momslovens § 4, stk. 5, og bestemmelsens ordlyd ændres en grad.

Ændringerne er ikke trådt i kraft endnu.

Ordlyden i den nuværende bestemmelse i momslovens § 8, stk. 1 er:

”Levering mod vederlag omfatter salg af virksomhedens aktiver, når der er fuld eller delvis fradragsret ved indkøb, fremstilling mv. af aktivet. Det samme gælder salg af aktiver ved virksomhedens afmeldelse fra registrering. Til levering mod vederlag kan dog ikke henregnes overdragelse af aktiver som led i en overdragelse af virksomheden eller af en del af denne, når den nye indehaver er eller bliver registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a. Virksomheden skal inden 8 dage efter overdragelsen give told- og skatteforvaltningen meddelelse om den nye indehavers navn og adresse samt om salgsprisen for de overdragne aktiver.”

Ordlyden af den nye bestemmelse, der bliver indført i momslovens § 4, stk. 5, 1. og 2. pkt. er:

”Til levering mod vederlag kan dog ikke henregnes overdragelse af en samlet formuemasse, som led i en overdragelse af virksomheden eller af en del af denne. Når virksomheden er registreret efter §§ 47, 49 51 eller 51 a for den aktivitet, der udøves i forbindelse med den overdragne formuemasse, er det dog en betingelse, at køberen ligeledes bliver registreret for den pågældende aktivitet. Virksomheden skal inden 8 dage efter overdragelsen give told- og skatteforvaltningen meddelelse om den nye indehavers navn og adresse samt om salgsprisen for det overdragne.”

Som det ses af den nye bestemmelse, der indføres i momslovens § 4, stk. 5, 1. og 2. pkt., udgår den nuværende § 8, stk. 1, 1. pkt.

Med hensyn til den nye bestemmelse i momslovens § 4, stk. 5, 1. og 2. pkt. fremgår det af bemærkningerne til det oprindelige lovforslag, L 27 (2019-2020), at det fremover ikke altid vil være et krav, at den nye køber er eller bliver momsregistreret, før der kan foretages en virksomhedsoverdragelse i momslovens forstand. Ændringen begrundes i bemærkningerne med, at i de situationer, hvor en virksomhed alene leverer momsfritagne ydelser eller varer, vil virksomheden ikke kunne opfylde betingelsen i den nuværende § 8, stk. 1, 3 pkt., idet virksomheden ikke kan momsregistreres efter momslovens § 47. Det betyder, at overdragelsen af en virksomhed, der udelukkende leverer momsfritagne varer/ydelser, fremover vil være omfattet af ordlyden af bestemmelsen, hvilket ikke er tilfældet, indtil ændringen træder i kraft.

Med lovændringen ændres ordlyden af bestemmelsen således, at overdragelsen af en virksomhed, som udelukkende leverer momsfritagne ydelser, i fremtiden vil være omfattet af definitionen på virksomhedsoverdragelse i momslovens forstand. Tidligere praksis har allerede åbnet op for dette, bl.a. i SKM 2017.18.SR.

Ville ændringen have påvirket Landsskatterettens resultat?

I den netop gennemgåede sag om tandlægeklinikken fandt Landsskatteretten, at:

”(…) momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt., ikke kan finde anvendelse i den omhandlende situation, idet momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt., i henhold til ordlyden i momslovens § 8, stk. 1, alene anses at finde anvendelse i forbindelse med overdragelse af registreringspligtig virksomhed.”

Efter lovændringen, der som følge af vedtagelsen af L 27 A er trådt i kraft, vil Landsskatteretten formentlig ikke kunne anvende denne argumentation. Når lovændringen er trådt i kraft, vil det fremgå direkte af ordlyden af den nye momslovs § 4, stk. 5, at det kun er et krav, at den nye køber bliver momsregistreret, hvis virksomhedens hidtidige ejer har været momsregistreret.

Da momslovens § 8, stk. 1, 1. pkt. ophæves, vil Landsskatteretten derfor skulle finde hjemmel til momsfritagelse et andet sted end momslovens § 8, stk. 1, 1. pkt. modsætningsvist, når lovændringen er trådt i kraft. Dette kunne givetvis være i momslovens § 13, stk. 2, men denne bestemmelse gælder kun ”varer”. Spørgsmålet er derfor, om en overdragelse af en tandlægeklinik vil være omfattet af § 13, stk. 2? Svaret på dette må vi afvente.

Vi venter fortsat på, at Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af bestemmelserne vedrørende virksomhedsoverdragelse i momsloven.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til den omtalte afgørelse eller et andet momsrelateret spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte DAHLs eksperter i momsret. Vi yder professionel rådgivning på området.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne