Nyheder

Kan du blive pålagt et forbud mod at sprøjte og gøde dine egne marker?

Som lodsejer kan det være særdeles indgribende at blive pålagt et forbud mod at anvende planteværnsmidler eller kvælstofholdig gødning i den landbrugsmæssige drift. Hvis din kommune som led i beskyttelsen af drikkevandsressourcerne arbejder på at meddele dig et sådant forbud, bør du være opmærksom. Kun hvis forbuddet er nødvendigt, vil det være gyldigt. Det er derfor altid en god ide at undersøge, om dette er tilfældet. En ny afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet bidrager til at skabe klarhed over nødvendighedskriteriet.

Som led i beskyttelsen af de danske vandressourcer har Miljø- og Fødevareministeren udpeget en række områder, herunder særligt landbrugsområder, hvortil landets kommuner er forpligtet til at udarbejde en indsatsplan. Derudover har kommunerne adgang til at inddrage yderligere arealer i deres indsatsplanlægning, hvis ministerens udpegning ikke er tilstrækkelig til at sikre kommunens vandforsyningsinteresse.

Når en indsatsplan er vedtaget, vil kommunerne herefter have mulighed for at pålægge en lodsejer, der har jord inden for en indsatsplans geografiske område, foranstaltninger, som er nødvendige for at sikre nuværende eller fremtidige drikkevandsinteresser mod forurening med nitrat eller pesticider. Typisk vil sådanne foranstaltninger bestå i forbud mod anvendelsen af planteværnsmidler eller af kvælstofholdig gødning, så lodsejeren indenfor det pågældende areal ikke længere vil kunne sprøjte og gødske sine marker.

Et sådant pålæg kan være særdeles indgribende for en lodsejer, der er afhængig af at kunne dyrke sin jord optimalt og omkostningseffektivt, herunder ved brug af planteværnsmidler og brug af næringsstoffer i form af kvælstofholdig gødning, ligesom en lodsejer med dyrehold er afhængig af at kunne afsætte gødningen. Selvom der tilkendes erstatning, vil lodsejeren ofte opleve, at erstatningen ikke er tilstrækkelig, eller at arealerne på sigt kan blive besværlige – hvis ikke umulige - at sælge.

Mange – særligt i landbrugskredse - har hævdet, at kommunernes adgang til at forbyde anvendelsen af planteværnsmidler og kvælstofholdig gødning har været ubegrænset, men en ny afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet sætter nu en nedre grænse for, hvornår et forbud kan anses for at være nødvendigt.

I den pågældende sag ejede lodsejeren 12,51 hektar landbrugsjord i omdrift indenfor et indsatsområde. Kommunen pålagde herefter lodsejeren, at der intet sted på arealet måtte forefindes eller anvendes pesticider, og at der ikke måtte tilføres stoffer ude fra, herunder gødning. Derudover blev der fastsat et loft over dyretrykket målt i dyreenheder for det areal, som var til rådighed for afgræsning.

Hvornår kan et forbud anses for at være nødvendigt?

Miljø- og Fødevareklagenævnet kom frem til, at det meddelte forbud var ugyldigt under henvisning til, at kommunens afgørelse ikke var truffet på et tilstrækkeligt oplyst grundlag i forhold til at vurdere, om det meddelte pålæg om rådighedsindskrænkninger over for udbringning af kvælstofholdig gødning på arealet var nødvendigt.

I sin begrundelse lagde klagenævnet vægt på:

  • At kommunen ikke havde dokumenteret, at oplandet som helhed bidrog med for stor nitratbelastning, således at grundvandet ikke kunne anvendes som drikkevand på kort og lang sigt.
  • At der ikke forelå dokumentation for, hvad udvaskningen af nitrat var fra lodsejerens areal.
  • At kommunen ikke havde inddraget oplysninger om, hvad udvaskningen af nitrat tidligere havde været i oplandet, hvorfor kommunen ikke i tilstrækkeligt omfang havde sandsynliggjort, om udviklingen af nitrat alene skyldtes en ændret indvindingsstrategi fra vandværket, eller om udviklingen også kunne skyldes en ændret belastning med kvælstofholdig gødning.

Afgørelsen understreger, at landets kommuner er forpligtet til at dokumentere nødvendigheden af et forbud mod anvendelsen af planteværnsmidler eller af kvælstofholdig gødning. Derudover giver afgørelsen en antydning af, hvad kommunerne som minimum er forpligtet til at dokumentere. Afgørelsen er således både anvendelig for lodsejere, der er beliggende indenfor et indsatsområde, samt for landets kommuner, der som myndighed skal administrere reglerne og drage omsorg for, at betingelserne for et eventuelt forbud er opfyldt.

Du er velkommen til at kontakte vores eksperter, der kan yde dig specialiseret rådgivning inden for området. Dette gælder både, hvis du som lodsejer har et areal, der enten er eller forventes at blive omfattet af en indsatsplan, eller hvis du som sagsbehandler i en kommune er i tvivl om, hvordan reglerne skal administreres. Uanset om man er lodsejer eller kommune, er det helt afgørende – særligt efter den omtalte klagenævnsafgørelse – at betingelserne for et eventuelt forbud er nødvendigt, da et unødvendigt indgreb ikke vil kunne opretholdes. Derudover opstår der ofte tvivl om erstatningsniveauet, hvilket der også altid bør undersøges.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne