Nyheder

Husker du at selvangive både gevinster og tab?

Det er almindelig kendt, at man bør selvangive sine nettoindtægter. Oppebærer man en nettoindkomst eller en gevinst, giver det sig selv, at denne skal selvangives og beskattes. Mindre oplagt er det måske, at et underskud eller tab også skal selvangives. Ikke desto mindre kan manglende selvangivelse medføre hårde konsekvenser - det viser en dom, som Vestre Landsret afsagde den 16. januar 2020. Læs mere her.

I dansk ret opererer man med et nettoindkomstprincip. Det betyder, at man skal selvangive forskellen mellem den skattepligtige indkomst og de fradragsberettigede omkostninger - forskellen udgør nettoindkomsten. Samme princip gør sig gældende ved salg af formuegoder; sælger man fast ejendom, aktier eller lignende, beskattes man af gevinsten eller tabet, der begge opgøres som forskellen mellem salgssum og købesum.

Selvangivelsespligt for underskud og tab

Det er almindelig kendt, at man bør selvangive sine nettoindtægter. Har man oppebåret en nettoindkomst eller en gevinst, skal denne selvangives, og man beskattes.

Til gengæld kan det synes mindre oplagt, at samme regler gælder for et skattemæssigt underskud eller et tab. 

Driver man virksomhed med underskud til følge, har man pligt til at selvangive underskuddet, hvis man skal kunne bruge underskuddet på et senere tidspunkt. Er man f.eks. gift, kan man overføre et skattemæssigt underskud fra den ene ægtefælle til den anden – men det forudsætter, at underskuddet er selvangivet.

Erfaringen er, at de fleste er opmærksomme på, at et underskud skal selvangives. Anderledes ser det ud, hvis der er tale om et tab ved salg af et formuegode - især hvis man ikke kan bruge tabet til så meget andet end til at modregne i tilsvarende gevinster på tilsvarende formuegoder (f.eks. fast ejendom, der beskattes efter ejendomsbeskatningsloven). Får man tab ved afståelse af en fast ejendom, kan man alene modregne tabet i andre gevinster på fast ejendom, som er omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven.

Vestre Landsrets dom den 16. januar 2020

Manglende selvangivelse af et tab kan medføre hårde konsekvenser – det viser en dom, som Vestre Landsret afsagde den 16. januar 2020.

Sagen vedrørte en skatteyder, der havde afstået nogle unoterede kapitalandele med tab i indkomståret 2010. Først i juli 2014 selvangav han tabet til fradrag i indkomståret 2013, hvilket SKAT afviste. SKAT fandt, man skulle selvangive tabet i det rigtige år, hvis man skulle kunne fremføre det efterfølgende til senere brug. 2013 var ikke tabsåret og var derfor det forkerte år at selvangive i.

I 2002 indsatte man en regel i skattekontrolloven, der understreger, at man også skal selvangive tab, hvis man ønsker at gøre brug af det. Tidligere havde man set eksempler på, at man først fremlagde sit tab, når man fik en gevinst i fremtiden, man kunne modregne det i. 

Skatteyderen anmodede om genoptagelse af indkomståret 2010, sådan at han kunne selvangive korrekt. Problemet var imidlertid, at man skal genoptage senest 1. maj i det 4. år efter et indkomstår – i dette tilfælde den 1. maj 2014. Skatteyderens begæring om genoptagelse af indkomståret 2010 fremkom først den 1. juli 2014.

Landsretten konstaterede derfor, at den ordinære frist for genoptagelse var overskredet. Skatteyderen kunne herefter ikke fradrage tabet på salgssummen af anparter i 2010 i indkomstårene 2013 eller 2014.

Konkret var der tale om en skatteværdi på 1.750.000 kr., som skatteyderen gik glip af på grund af manglende selvangivelse.

Vurdering

Dommen fra Vestre Landsret er en påmindelse om, at alle nettoindkomster og nettogevinster skal selvangives, uanset om der er tale om overskud eller underskud, gevinst eller tab. Selvangiver man ikke på korrekt vis, er der risiko for, at man taber muligheden for at fradrage senere hen.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til selvangivelse af underskud eller tab – eller et andet skatteretligt spørgsmål – er du altid velkommen til at kontakte DAHLs eksperter.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne