Nyheder

Voldgiftskendelse stadfæster entreprenørens ret til afhjælpning

Hvis en bygherre med urette afskærer sin entreprenør fra at foretage afhjælpning, vil bygherren kun være berettiget til at kræve kostprisen for afhjælpningsarbejderne. I maj 2020 tog voldgiftsretten stilling til en tvist, der netop vedrørte entreprenørens afhjælpningsret (T:BB 2020.641 VBA). Voldgiftsrettens kendelse fastslog, at den pågældende entreprenør havde ret til afhjælpning – og at bygherren kun var berettiget til godtgørelse af det beløb, det ville have kostet entreprenøren at udføre afhjælpningen. Læs mere om kendelsen her.

Afhjælpning – den primære misligholdelsesbeføjelse

Hvis det konstateres, at der er mangler ved et stykke arbejde, som en entreprenør har udført, har entreprenøren såvel ret som pligt til at udbedre manglerne. Afhjælpningsretten giver entreprenøren mulighed for at undgå bygherrens øvrige og mere byrdefulde misligholdelsesbeføjelser i tilfælde af mangler.

Ofte vil bygherren og entreprenøren have en sammenfaldende interesse i, at det er entreprenøren selv, som foretager udbedringen af de mangler, der konstateres.

Hvis bygherren af den ene eller den anden årsag ønsker at hindre den udførende entreprenør i at forestå afhjælpningen – og dermed uberettiget fratager entreprenørens afhjælpningsret  vil bygherren kun være berettiget til at kræve det beløb, som det ville have kostet entreprenøren at udføre afhjælpningen af manglerne. Det svarer som udgangspunkt til entreprenørens kostpris, ekskl. dækningsbidrag og ekskl. moms.

Bygherren kan ikke kræve mere, da afhjælpning er den primære misligholdelsesbeføjelse i entreprise. Derudover skal afhjælpningsretten ses i lyset af den almindelige erstatningsretlige tabsbegrænsningspligt, som bygherren er underlagt.

Hvem hindrer afhjælpning? Entreprenøren eller bygherren?

Hvis en entreprenør nægter eller undlader at foretage afhjælpning, mister entreprenøren sin ret til afhjælpning og skal betale afhjælpningsomkostninger til bygherren. Vi har tidligere omtalt en kendelse fra Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed (T:BB 2020.407 VBA), der netop illustrerer, at entreprenørens afhjælpningsret kan bortfalde som følge af passivitet – læs vores gennemgang af denne kendelse her.  

Situationen, vi stiller skarpt på i nærværende artikel, er imidlertid anderledes, idet entreprenøren udtrykte vilje til at udnytte sin ret til at afhjælpe de pågældende mangler. Det var således ikke entreprenørens forhold, der hindrede afhjælpning, men derimod bygherrens.

I tilfælde, hvor bygherren uberettiget afskærer entreprenøren fra at udøve sin afhjælpningsret, stilles entreprenøren således gunstigere end det tilfælde, hvor entreprenøren nægter eller undlader at foretage afhjælpning. Dette desuagtet at entreprenøren i begge tilfælde ikke selv afhjælper manglen.

Om sagen

I T:BB 2020.641 VBA havde bygherre og entreprenør indgået en entreprisekontrakt om flisearbejder i et lejlighedshotel. Entreprenøren afgav tilbud på at udføre disse flisearbejder den 28. februar 2016, og dette tilbud blev på bygherres vegne accepteret ved bygherrerådgivers acceptskrivelse af 28. marts 2016.

Under sagen nedlagde bygherren bl.a. påstand om betaling af 1.285.000,00 kr. ekskl. moms med tillæg af rente på grund af en række påståede mangler. En mindre del af denne tvist vedrørte nogle ubestridte mangler i det flisearbejde, entreprenøren havde udført, herunder at gulvet på handicaptoilettet i kælderen havde bagfald, at enkelte fliser i foyeren manglede, og at der var mindre skår i væggen mod receptionen. Entreprenøren havde over for bygherren tilkendegivet et ønske om at ville afhjælpe disse mangler. Det fik entreprenøren imidlertid aldrig mulighed for.

Kendelsens resultat

Voldgiftsretten fandt det ikke godtgjort af bygherren, at det arbejde, entreprenøren havde udført, var mangelfuldt.

Med hensyn de omtalte mangler fandt voldgiftsretten imidlertid, at det ikke var bestridt mellem parterne, at bygherren havde krav på godtgørelse. Voldgiftsretten påpegede i kendelsen, at entreprenøren ikke fik mulighed for at afhjælpe de pågældende mangler – på trods af, at entreprenøren havde fremsat ønske herom i sin replik. Det resulterede i, at bygherrens godtgørelse blev fastsat skønsmæssigt til et beløb på 25.000 kr. inkl. moms, hvilket svarede til entreprenørens kostpris.

Voldgiftsrettens kendelse fastslår, at entreprenøren har en afhjælpningsret. Derudover fastslår kendelsen, at hvis entreprenøren uberettiget afskæres fra at afhjælpe manglerne, vil bygherren kun være berettiget til godtgørelse af det beløb, det ville have kostet entreprenøren at udføre afhjælpningen selv. Entreprenøren bliver således ikke helt fri for ansvar, men entreprenørens ansvar begrænses.

Har du brug for DAHLs hjælp?

Hos DAHL har vores specialister stor erfaring med at yde kompetent rådgivning om entrepriseretlige forhold. Du er velkommen til at kontakte en af vores specialister, hvis du sidder med lignende tvister eller har andre spørgsmål.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne