Nyheder

Forhandlinger og konstruktiv dialog virker – også i en Coronatid

En ny undersøgelse af IT-markedet viser, at COVID-19 har påvirket IT-projekterne. Danske IT-advokater har netop offentliggjort resultatet af den årlige undersøgelse, SURVEY2000. Få indblik i Coronaens påvirkning, og hvorfor du som IT-leverandør skal være særligt opmærksom på Cloud og IT-sikkerhed i dine standardkontrakter.

Danske IT-advokater gennemførte i sommeren 2020 den årlige IT-Survey, der i år bl.a. fokuserer på COVID-19, konflikter, udskydelser og forsinkelser i IT-projekter. Målgruppen for undersøgelsen er IT-beslutningstagere i offentlige organisationer og private virksomheder.

Sundt samarbejde baseret på velbalancerede IT-kontrakter

Sammen med Coronaens indtog i Danmark i marts fulgte også nedlukning, hjemmearbejde og finansiel usikkerhed. Derfor er det først og fremmest glædeligt, at der dette til trods kan læses i IT-Survey’en, at 73 pct. af de adspurgte ikke har oplevet konflikter i forbindelse med deres IT-kontrakter. Det kan nok ikke alene tages som udtryk for, at der ikke har været udfordringer i leverancerne, men det vidner med al tydelighed om et sundt samarbejde mellem kunder og leverandører baseret på velbalancerede IT-kontrakter, mere modenhed, samarbejdsånd og øget tydelighed omkring, hvordan udfordringer i givet fald skal håndteres.

Hvor opstår konflikterne?

Konflikter opstår som konsekvens af uenighed mellem parterne om forventningerne til samarbejdet og det aftalte. Som det også fremgår af IT-Survey’en udspringer uenigheder ofte af forhold, der både vedrører kvalitet/omfang, pris og tid, hvilket naturligvis ikke er overraskende. Men det der generelt fylder mest, er uenighed om scope. Det vidner om, at det for mange kunder først og fremmest er afgørende at få en IT-ydelse, der opfylder behovet i virksomheden, og sommetider er man måske faktisk villig til at betale (ekstra) herfor. Navnlig på drifts- og serviceaftaler og hele SaaS-området aktualiseres behovet for en klar og fyldestgørende beskrivelse af scope. En gennemsigtighed herom kan give et øget overblik over behov og medføre tilvalg af flere services til gavn for såvel kunderne som leverandørerne.

Og hvordan løser vi konflikterne?

Hovedparten af de adspurgte er af den opfattelse, at konflikter bedst løses ved konstruktive forhandlinger frem for en konflikt, men er konflikten en realitet, viser undersøgelsen også, at der er større tilfredshed blandt de virksomheder, som har taget en konflikt med deres IT-leverandør, end de virksomheder, som har veget uden om.

62 pct. af de adspurgte, som har haft en konflikt, anser udfaldet som enten ”noget tilfredsstillende” eller ”meget tilfredsstillende”. Danske IT-Advokater uddyber også ved at udtale, at;

”… der er en tendens til, at der er flere, som går ind i konflikterne, og at det for en stor dels vedkommende sker med et resultat, som de betegner som tilfredsstillende, dette enten i form af et forlig eller som endelige afgørelser. Undersøgelsen viser på den baggrund, at det for manges vedkommende godt kan betale sig at turde gå ind i konflikten.”

Dette øgede fokus på konflikter og tvistløsninger er ensbetydende med, at man bør have dette med i sine overvejelser allerede ved kontraktindgåelsen. Det er før konflikten opstår, at man kan opnå den bedste position og det mest fordelagtige udgangspunkt, uanset om konflikten skal løses ved forhandling af forlig, mægling eller ved endelig afgørelse via voldgift/fast track eller ved domstolene. Dette er en tendens, som leverandørerne bør tage alvorligt.

COVID-19 har skabt udfordringer

IT-Survey’en viser, at COVID-19 krisen har givet udfordringer i form af stoppede eller udskudte igangværende eller planlagte IT-projekter eller IT-investeringer. For IT-leverandører kan det netop i en tid med finansiel usikkertid have store konsekvenser, når aftalte leverancer (og dermed også betalingerne herfor) ændres, udskydes eller ikke kan gennemføres. Desværre kan det ikke udelukkes, at det ikke alene bliver et spørgsmål om likviditet, men også – og mere alvorligt - et reelt spørgsmål om kundernes betalingsevne.

I samme kontekst peger undersøgelsen også på øget anvendelse af ophævelse af kontrakten. Hvis COVID-19 kriser fortsætter, kan der vente mørkere tider forude i form af flere førtidige opsigelser eller ophævelser af kontrakter eller måske konkurser. Som leverandør bør man naturligvis overveje, hvordan dette kan håndteres på forkant - det være sig i virksomhedens kontrakter eller mere konkret i forhold til igangværende opgaver og leverancer.

IT-sikkerhed og Cloud er hot topics

Ifølge undersøgelsen forventes emnerne ”IT-sikkerhed” og ”Cloud” at blive helt centrale temaer i kontrakter om IT-anskaffelser fremadrettet. Dette er interessant for IT-leverandører.

Det er vores anbefaling, at enhver IT-leverandør derfor allerede nu sikrer sig en proaktiv tilgang til dette i standardkontrakterne. På nuværende tidspunkt er der for så vidt angår cloud hverken i branchens ”standard”-driftsaftaler K04 eller D17 taget tilstrækkelig hånd om udfordringerne og det særlige behov for regulering ved cloud, hvorfor udviklingen og tilpasningen af virksomhedernes standardkontrakter bør have et aktuelt fokus.

Ønsker du yderligere informationer om undersøgelsen kan denne downloades her

Har du brug for kompetent sparring?

Hos DAHL har vores team af specialister på IT-området ikke blot den fornødne juridiske indsigt, men forstår også de tekniske og forretningsmæssige udfordringer, teknologidrevne virksomheder står overfor. En række af vores advokater er i den sammenhæng certificerede IT-advokater.

Hos DAHL får du rådgivning om IT-relaterede spørgsmål og IT-aftaler, både overfor virksomhedens/myndighedens samarbejdspartner, kunder og andre interessenter, for eksempel systemanskaffelse, projekt- og kontraktstyring, outsourcing, vedligeholdelse og drift af teknologi, IT-udbud samt genforhandling og tvister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne