Nyheder

Agentens krav på goodwillgodtgørelse ved aftalens ophør

Hvis du har en virksomhed, der benytter sig af handelsagenter, har du formodentlig allerede stiftet kendskab med handelsagentloven. Men har du også styr på, hvornår din agent har krav på goodwillgodtgørelse ved aftalens ophør - og hvornår du som virksomhed ikke er forpligtet til at betale goodwillgodtgørelse? Læs med her, hvor vi gennemgår reglerne om goodwillgodtgørelse i handelsagentloven, som agenturforholdet er underlagt.

Hvornår har handelsagenten krav på godtgørelse?

Ved samarbejdets ophør har agenten krav på en godtgørelse, hvis og i det omfang

  1. agenten har skaffet agenturgiveren nye kunder eller en betydelig udvidelse af handelen med den bestående kundekreds, og forbindelsen med disse kunder fortsat vil give agenturgiveren betydelige fordele, og
  2. betaling af godtgørelse er rimelig under hensyn til samtlige omstændigheder, herunder navnlig agentens tab af provision af aftale med disse kunder.

Der er tale om en konkret vurdering, hvor udviklingen i omsætningen, kundekredsen samt agentforholdets varighed spiller den væsentligste rolle.

Hvilket beløb omfatter godtgørelsen?

Godtgørelsen kan ikke overstige et beløb, der svarer til 1 års vederlag beregnet på grundlag af handelsagentens gennemsnitlige årlige vederlag i de seneste 5 år. Har aftaleperioden været kortere, skal beløbet fastsættes til det årlige gennemsnit af den faktiske aftaleperiode.

Hvornår har handelsagenten ikke krav på godtgørelse?

Der er en række undtagelser til førnævnte regel, som betyder, at agenturgiveren ikke altid er forpligtet til at betale goodwillgodtgørelse til handelsagenten. Agenturgivere skal således være opmærksomme på, om ét af nedenstående forhold gør sig gældende ved aftalens ophør.

Agenturgiveren bringer aftalen til ophør på grund af væsentlig misligholdelse, der kan tilregnes agenten

Hvis agenturgiveren opsiger eller hæver aftalen som følge af en væsentlig misligholdelse, har agenten som udgangspunkt ikke krav på goodwillgodtgørelse, hvis misligholdelsen kan tilregnes agenten. Kravet om tilregnelse indebærer, at den væsentlige misligholdelse skal skyldes agentens eller hans ansattes fejl eller forsømmelse.

På trods af at ovenstående følger direkte af handelsagentloven, har Sø- og Handelsretten i 2018 tildelt en agent goodwillgodtgørelse ved aftalens ophør, selvom aftaleforholdet - med rette - blev ophævet af agenturgiver som følge af agentens misligholdelse. Afgørelsens rigtighed betvivles dog, idet den er i direkte modstrid med loven.

Agenten bringer aftalen til ophør

Agenten afskæres ligeledes som udgangspunkt fra sin ret til godtgørelse, hvis agenten selv bringer aftalen til ophør ved opsigelse.

Man skal dog være opmærksom på, at dette modificeres i de tilfælde, hvor agenten berettiget bringer aftalen til ophør som følge af omstændigheder, der skyldes agenturgiveren.

Handelsagenten bevarer ligeledes sit godtgørelseskrav, hvis agenten bringer aftalen til ophør pga. agentens alder, svagelighed eller sygdom, og det ikke med rimelighed kan kræves, at agenten fortsætter sin virksomhed.

Hvis agenten bringer aftalen til ophør med henvisning til sine egne forhold, bør dette ske med et rimeligt varsel, hvis der er tale om forudsigelige forhold. Ved hændelser, der ikke umiddelbart kan forudses, herunder pludselig sygdom, kan det ikke udelukkes, at aftalen kan bringes til ophør ved forkortet varsel, uden at agenten derved mister sin ret til godtgørelse. Reglen er underlagt en konkret rimelighedsbedømmelse.

Agenten overdrager - efter aftale med agenturgiveren – agenturet til en anden

I de tilfælde, hvor agenten overdrager sine rettigheder og pligter ifølge agenturaftalen til en anden handelsagent, har agenten heller ikke krav på goodwillgodtgørelse, idet agenturgiverens samtykke som udgangspunkt forudsætter, at den nye agent indtræder i aftalens rettigheder og pligter.

Den udtrædende agent vil i stedet ofte forhandle sig frem til en betaling for den oparbejdede goodwill i overdragelsesaftalen, således at agenten ad denne vej opnår vederlag for kundekredsen.

Tidsmæssig betingelse

Det er væsentligt at bemærke, at handelsagentens krav på godtgørelse er underlagt en tidsmæssig betingelse. Kravet bortfalder nemlig, hvis agenten ikke senest 1 år efter agenturaftalens ophør har meddelt agenturgiveren, at krav på godtgørelse vil blive fremsat. Fristen løber fra den dag, aftalen ophørte på grund af ophævelse eller opsigelse, og ikke fra opsigelsesdagen.

Reglerne kan ikke fraviges ved forudgående aftale

Selvom det som agenturgiver kan være fristende at indarbejde bestemmelser i agentaftalen, der i godtgørelsesmæssig henseende stiller handelsagenten dårligere, end hvad loven foreskriver, vil en sådan aftale ikke være gyldig.

Reglerne om agentens krav på goodwillgodtgørelse kan ikke ved forudgående aftale fraviges til skade for handelsagenten. Dette indebærer imidlertid, at parterne i en eventuel opsigelsesperiode – dvs. efter aftalen er opsagt, men inden opsigelsesfristens udløb - næppe er afskåret fra at indgå aftale om godtgørelse, der stiller agenten ringere, end hvad en bedømmelse efter handelsagentloven ville føre til.

Kontakt os

Påtænker du at afslutte samarbejdet med din agent, og er du i tvivl om, hvorvidt du er forpligtet til at betale goodwillgodtgørelse ved aftalens ophør, skal du ikke tøve med at rette henvendelse til os. Vores specialister står klar til at hjælpe dig.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne