Nyheder

Ny kontrolpakke indfører nye kontrolregler i selskabsloven

Den 12. maj 2020 blev den såkaldte ”kontrolpakke” vedtaget. Kontrolpakken indfører nye regler i selskabs- og erhvervsvirksomhedslovgivningen om udarbejdelse og opbevaring af selskabs- og virksomhedsdokumenter, ligesom den indfører nye kontrolbeføjelser for Erhvervsstyrelsen. I en serie på seks artikler stiller vi skarpt på de nye regler, og i denne artikel betragter vi de nye kontrolregler i selskabsloven.

Erhvervsstyrelsen bliver en egentlig kontrolmyndighed

Den nye kontrolpakke skal sikre en højere grad af kontrol med, at de virksomheds-, selskabs- og regnskabsoplysninger, der registreres i CVR, er korrekte og fyldestgørende. Det er Erhvervsstyrelsen, der skal stå for kontrollen.

Hidtil har Erhvervsstyrelsen primært fungeret som registreringsmyndighed med ansvar for, at de lovkrævede oplysninger modtages og offentliggøres. Erhvervsstyrelsen har dog ført en begrænset stikprøvekontrol af de oplysninger, som virksomheder og selskaber har indberettet i CVR.

Med vedtagelsen af kontrolpakken bliver Erhvervsstyrelsen i højere grad en egentlig kontrolmyndighed. Kontrolpakken indeholder bestemmelser, der understøtter og afgrænser rammerne for Erhvervsstyrelsens kontrolopgaver, og som sikrer, at Erhvervsstyrelsen kan gribe hurtigt og effektivt ind, hvis styrelsen bliver bekendt med forkerte eller mangelfulde regnskabs- og selskabsoplysninger i CVR.  

Selskabslovens kontrolregler efter kontrolpakken

Ugyldige beslutninger efter selskabsloven

Selskabslovens § 20 vedrører ugyldige beslutninger og vil være uændret ved vedtagelsen af kontrolpakken.

Af bestemmelsen fremgår det, at domstolene afgør spørgsmålet om en registrerings lovlighed, hvis nogen mener, at registreringen er den pågældende til skade. En sag herom skal være anlagt mod selskabet senest 6 måneder efter registreringens offentliggørelse.

Bestemmelsen tydeliggør, at Erhvervsstyrelsen ikke er beføjet til at ændre allerede registrerede forhold, medmindre registrering hviler på åbenbart urigtige oplysninger – i så fald kan Erhvervsstyrelsen foretage en korrektion uden domstolenes indblanding. Det kan f.eks. dreje sig om utilsigtet fejlskrift fra anmelders side eller fejl hos styrelsen i forbindelse med dennes sagsbehandling.

Erhvervsstyrelsens kontrolbeføjelser efter selskabsloven

I selskabslovens §§ 23 a – 23 i indsættes en række bestemmelser vedrørende kontrol af kapitalselskaber.

Selskabslovens § 23 a – Erhvervsstyrelsens kontrol

Det fastsættes, at Erhvervsstyrelsen fører kontrollen med at overholde selskabsloven og regler fastsat i medfør deraf, herunder kontrol af registreringspligtige oplysninger og selskabsdokumenter. Kontrolmuligheden omfatter også beslutninger, der træffes i henhold til loven, men som ikke udløser en registreringspligt, f.eks. en beslutning om udlodning af udbytte.

Erhvervsstyrelsen kan foretage kontrol i form af en generel, systematisk og digital forhåndskontrol, der omfatter alle modtagne anmeldelser. Denne kontrol kan udmønte sig i en digital straksafgørelse eller udtages til manuel sagsbehandling.

Herudover kan Erhvervsstyrelsen foretage en efterfølgende data- og risikobaseret kontrol. Det betyder, at grupper af selskaber vil blive udpeget til manuel kontrol på baggrund af både generelle og konkrete risikofaktorer for de enkelte selskaber.

Erhvervsstyrelsens kontrol skal i videst muligt omfang være databaseret og digital. Kontrollen kan dog også i særlige tilfælde udføres som stikprøvekontrol. 

Selskabslovens § 23 b – Forlange oplysninger

Erhvervsstyrelsen kan forlange de oplysninger, som er nødvendige for at kunne tage stilling til

  • om selskabsloven, regler fastsat i medfør af selskabsloven og kapitalselskabets vedtægter er overholdt, herunder at kapitalgrundlaget er til stede, og
  • at de registrerede medlemmer af ledelsen udøver den faktiske ledelse.

Som noget nyt kan Erhvervsstyrelsen kontrollere, om de registrerede ledelsesmedlemmer udøver den faktiske ledelse. Dette hænger sammen med, at der som en ny § 112 i selskabsloven er indført et krav om, at medlemmer af selskabets ledelse, som registreres, ”skal være personer, som faktisk fungerer som ledelsesmedlemmer”. Erhvervsstyrelsen skal kunne kontrollere, at der ikke registreres stråmænd, der ikke forestår den faktiske ledelse. De personer, der faktisk udøver ledelsen, skal ikke kunne undgå offentliggørelse af deres identitet.

Erhvervsstyrelsen kan endvidere kræve, at et selskab indhenter en erklæring fra en godkendt revisor, en advokat eller anden sagkyndig om rigtigheden af bestemte oplysninger, herunder at selskabets kapitalgrundlag er til stede, og at de økonomiske dispositioner i forbindelse med registreringen eller anmeldelsen er lovligt foretaget. Anmodning om erklæring er tiltænkt de tilfælde, hvor Erhvervsstyrelsen efter modtagelse af oplysninger fortsat finder, at der er tvivl om et forhold, der er anmeldt eller registreret. 

Selskabslovens § 23 c – Tvivl om lovligheden

Efter selskabslovens § 23 c kan Erhvervsstyrelsen beslutte, at en registrering ikke kan finde sted, før der er skabt klarhed om forholdet, såfremt styrelsen bliver bekendt med, at der er tvivl om lovligheden heraf. Anmelderen gives i så fald en frist til at foretage berigtigelse. Sker berigtigelse ikke, kan registrering ikke finde sted. Et eksempel kan være, at der opstår tvivl om ejerskabet til selskabet.

En afklaring af en situation som den ovenfor beskrevne vil ofte forudsætte en bevisbedømmelse, som ligger uden for styrelsens kompetence, og som så må afgøres på anden vis, f.eks. ved en domstolsafgørelse. I en sådan situation vil Erhvervsstyrelsen kunne træffe beslutning om, at en anmeldt registrering ikke kan finde sted, før der er skabt klarhed om forholdet.

Erhvervsstyrelsen kan endvidere registrere ledelsens fratræden. Det kan være relevant i tilfælde, hvor det som følge af tvivlen om adkomsten til selskabet ikke er muligt at fastslå, hvem der har retten til at vælge ledelsen, og hvilken ledelse der som følge heraf er valgt. Ved tvivl om, hvem der besidder retten til at tegne selskabet, kan en registrering af ledelsens fratræden vurderes at være nødvendig for at forhindre unødigt tab i selskabet. Erhvervsstyrelsen kan i sådanne situationer blokere for selvregistrering i styrelsens it-system, så to parter eksempelvis ikke foretager gentagne anmeldelser om ledelsesændringer i selskabet.

Selskabslovens § 23 d – Mangelfulde personoplysninger

Finder Erhvervsstyrelsen, at oplysninger om en person, der er anmeldt eller registreret, er mangelfulde, kan styrelsen afvise at registrere den pågældende eller afregistrere den pågældende.

Afregistrering af et ledelsesmedlem kan medføre, at selskabet ikke har den lovpligtige ledelse registreret og kan derfor risikere at blive tvangsopløst.

Er der tvivl om en persons identitet, kan Erhvervsstyrelsen kræve verificering af den pågældendes identitet og om nødvendigt kræve, at personen identificerer sig ved fysisk fremmøde hos styrelsen.

Er der fortsat tvivl om personens identitet, kan styrelsen afvise at registrere den pågældende anmeldelse.

Selskabslovens § 23 e – Udgående kontrol

Erhvervsstyrelsen kan foretage udgående kontrol af, om et selskab kan kontaktes på sit registrerede hjemsted. Hjemsted er den adresse her i landet, som selskabet skal kunne kontaktes på til enhver tid.

Ved fysisk fremmøde kan det så konstateres, om ledelsen eller en repræsentant herfor kan kontaktes på adressen.

Selskabslovens § 23 f – Faktisk udøvelse af ledelsen

Som angivet ovenfor, fremgår det nu af selskabslovens § 112, at medlemmer af selskabets ledelse skal være personer, som faktisk fungerer som ledelsesmedlemmer. Medlemmer af selskabets ledelse omfatter samtlige personer, der registreres som medlemmer af direktion, bestyrelse og tilsynsråd.

Erhvervsstyrelsen kan efter nærværende bestemmelse afvise at registrere det pågældende ledelsesmedlem eller afregistrere den pågældende, hvis der er tvivl om, hvorvidt ledelsesmedlemmet faktisk udøver ledelsen.

Denne kontrol vil som udgangspunkt være risikobaseret og dermed tage sigte på selskaber, hvor der er indikationer på manglende efterlevelse.

Selskabslovens § 23 g – Registreringskontrol

Bestemmelsen fastslår, at anmeldelser kan afgøres ved enten digital straksafgørelse eller manuel sagsbehandling.

Finder Erhvervsstyrelsen, at en fejl eller mangel ved et anmeldt forhold kan afhjælpes ved generalforsamlingsbeslutning eller lignende, kan styrelsen fastsætte en frist for berigtigelsen. Sker berigtigelse ikke inden fristens udløb, kan registrering ikke finde sted.

Selskabslovens § 23 h – Efterfølgende kontrol

Erhvervsstyrelsen kan indtil 5 år fra registreringstidspunktet kræve, at der indsendes bevis for, at registreringen er lovligt foretaget.

Finder Erhvervsstyrelsen, at der er registreret åbenbart urigtige oplysninger, kan styrelsen foretage en administrativ korrektion heraf. Det vil f.eks. være tilfældet ved utilsigtet fejlskrift fra anmelders side via selvbetjeningsløsningen. Tilsvarende kan der ske korrektion, hvis fejlen beror på en sagsbehandlingsfejl i styrelsen. Endelig kan der ske korrektion, hvis det registrerede er en åbenbar nullitet, f.eks. hvis en person bliver registreret ind i ledelsen ved en fejl, eller ledelsen træffer en beslutning, som den ikke har bemyndigelse til at træffe.

Selskabslovens § 23 i – Offentliggørelse af kontrolsager

Erhvervsstyrelsen kan efter bestemmelsen vælge at offentliggøre iværksættelsen eller resultatet af en kontrol efter § 23 g eller § 23 h. Offentliggørelse sker på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Endvidere kan det offentliggøres, hvis styrelsen beslutter at overgive en sag til politimæssig efterforskning. Offentliggørelse kan dog ikke ske, hvis det vil udgøre en trussel mod den igangværende strafferetlige efterforskning eller forvolde uforholdsmæssig stor skade.

Tilsvarende kontrolregler efter erhvervsvirksomhedsloven

Den gældende § 15 e i erhvervsvirksomhedsloven om ugyldige beslutninger ændres til § 17. Den nye § 17 om ugyldige beslutninger bliver tilsvarende selskabslovens § 20.

Herudover vil erhvervsvirksomhedslovens §§ 17 a – 17 i komme til at indeholde tilsvarende kontrolbestemmelser som efter selskabslovens §§ 23 a – 23 i:

Erhvervsvirksomhedsloven

Selskabsloven

Vedrørende

§ 17

§ 20

Ugyldige beslutninger

§ 17 a

§ 23 a

 Erhvervsstyrelsens kontrol

§ 17 b

§ 23 b

 Forlange oplysninger

§ 17 c

§ 23 c

 Tvivl om lovligheden

17 d

23 d

 Mangelfulde personoplysninger

§ 17 e

§ 23 e

 Udgående kontrol

§ 17 f

§ 23 f

 Faktisk udøvelse af ledelsen

§ 17 g

§ 23 g

 Registreringskontrol

§ 17 h

§ 23 h

 Efterfølgende kontrol

§ 17 i

§ 23 i

 Offentliggørelse af kontrolsager

Der henvises i det hele til det ovenfor anførte vedrørende bestemmelserne i selskabsloven.

Erhvervsstyrelsens kontrolbeføjelser efter årsregnskabsloven

Erhvervsstyrelsens kontrolbeføjelser efter henholdsvis selskabs- og erhvervsvirksomhedsloven er suppleret af en række bestemmelser i årsregnskabsloven, der underbygger de ovenfor beskrevne kontrolbestemmelser. Læs mere om Erhvervsstyrelsens kontrolbeføjelser efter årsregnskabsloven her.

Ikrafttræden

Kontrolpakken, og dermed også Erhvervsstyrelsens kontrolbeføjelser, træder i kraft den 1. januar 2021. Bestemmelserne om opbevaring af selskabs- og virksomhedsdokumenter har virkning for dokumenter, der udarbejdes i regnskabsår, der begynder den 1. januar 2021 eller senere.

DAHL Digital Service – en løsning til opbevaring af virksomhedsdokumenter

DAHL Advokatpartnerselskab har udviklet en digital løsning, som sikrer korrekt opbevaring af selskabs- og virksomhedsdokumenter. Løsningen kan også bruges til kontraktstyring m.v. Hvis du har interesse i at høre nærmere om løsningen, så kontakt advokat og partner Torben Buur på tbu@dahllaw.dk eller mobil +45 30519245.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne