Nyheder

Ændrer COVID-19 kravene til fuld skattepligt efter opholdsreglen?

Ifølge opholdsreglen bliver en fysisk person fuldt skattepligtig til Danmark ved ophold, der overstiger 6 måneder. COVID-19-situationen har imidlertid tvunget flere personer – der oprindeligt havde planlagt et kort ophold – til at opholde sig i Danmark i længere tid end 6 måneder. Men hvordan opgøres 6-måneders-perioden efter opholdsreglen? Og har COVID-19 påvirket reglen? Det kan du blive klogere på her.

Fuld skattepligt til Danmark

Reglerne for, hvornår fuld skattepligt til Danmark indtræder, fremgår af kildeskatteloven (KSL).

Fuld skattepligt kan indtræde på baggrund af etablering af bopæl (bopælsreglen) og/eller ophold her i landet (opholdsreglen).

Fuld skattepligt kan også indtræde ved tjeneste eller ophold om bord på danske skibe eller ved udsendelse af den danske stat og kommuner mv. til tjeneste uden for riget.

I vores gennemgang her stiller vi skarpt på opholdsreglen i KSL § 1, stk. 1, nr. 2. Ifølge denne regel vil et ophold, der er længere end 6 måneder, medføre fuld skattepligt til Danmark. Det er ikke et krav, at personen har etableret en bopæl her i landet – det er udelukkende opholdets varighed, der har betydning for indtræden af skattepligt efter opholdsreglen.

Fuld skattepligt til Danmark har den konsekvens, at al indkomst som udgangspunkt skal beskattes her i landet, uanset om indkomsten hidrører fra Danmark eller udlandet.

Hvis varigheden af et ophold i Danmark overstiger de 6 måneder, vil fuld skattepligt indtræde allerede fra begyndelsen af 6-måneders-opholdet. Man vil derfor skulle betale indkomstskat i Danmark af al indkomst, som er oppebåret, siden opholdet i Danmark begyndte.

Skattepligten til Danmark vil fortsætte, indtil opholdet her i landet ophører. 

Opgørelse af 6-måneders-perioden i opholdsreglen

Opholdets varighed skal som udgangspunkt være sammenhængende. Ved opgørelsen af opholdets varighed medregnes dog også kortvarige ophold i udlandet pga. ferie eller lignende. Et ophold vil altid afbrydes, hvis personen tager arbejde i udlandet. Også hyppige ophold i udlandet, som ikke er begrundet i arbejde, vil kunne afbryde et ophold.

Årsagen til opholdet i Danmark har ikke betydning for, om der indtræder fuld skattepligt. Selv ufrivillige ophold, der overstiger 6 måneder, kan dermed udløse skattepligt. Afgørelsen TfS1987,464 tog stilling til et sådant scenarie; her blev en person fuldt skattepligtig til Danmark som følge af ophold her i landet, på trods af at opholdet var ufrivilligt på grund af pasinddragelse.

Undtagelser til opholdsreglen – turister og studerende 

I visse tilfælde vil et ophold i Danmark på over 6 måneder ikke medføre fuld skattepligt her til landet – det fremgår af kildeskattelovens § 8, stk. 2. Skattepligt vil ikke indtræde for turister og personer, som tager ophold i landet i studieøjemed.

For at ophold på mere end 6 måneder ikke medfører skattepligt for turister og studerende, er det et krav, at personerne ikke driver selvstændig virksomhed her i landet. Det er også et krav, at personerne bevarer skattepligten til deres hjemland.

Fuld skattepligt vil dog under alle omstændigheder indtræde ved ophold på mere end 365 dage i et tidsrum to år.  

Ophold overstiger 6 måneder som følge af COVID-19

I forbindelse med COVID-19-situationen har Folketinget indført lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister. Det har medført, at personer med bopæl i Danmark kan vælge, at der ikke skal indtræde fuld skattepligt, selvom grænserne for ophold i bopælsreglen er overskredet, hvis overskridelsen skyldes ophold her i landet i perioden 9. marts 2020 til 30. juni 2020. Dette fremgår af kildeskattelovens § 7, stk. 1, 3. pkt.

Skatterådet har ved et bindende svar af 23. juni 2020 offentliggjort som SKM2020.267.SR taget stilling til, hvorvidt de nye lempelsesregler også giver mulighed for at overskride 6-måneders-grænsen for ophold i Danmark i opholdsreglen.

Skatterådet afviste, at personer kan blive undtaget fra 6-måneders-reglen, hvis overskridelsen skyldes ophold i Danmark som følge af COVID-19. Personer kan derfor ikke undgå skattepligt til Danmark ved ophold i mere end 6 måneder, selvom opholdet er ufrivilligt, og det ikke er muligt at forlade landet på grund af COVID-19.

Skatterådet nåede samme konklusion i et bindende svar af 25. august, offentliggjort som SKM2020.382SR. I det tilfælde, hvor en person er tvunget til at opholde sig i Danmark som følge af COVID-19 uden ønske om at blive i landet – vil et ophold på over 6 måneder altid medføre fuld skattepligt. Lempelsen i tidligere nævnte lov har derfor kun betydning, hvis fuld skattepligt til Danmark indtræder efter bopælsreglen i kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til indtræden af fuld skattepligt til Danmark er du velkommen til at kontakte vores eksperter i international skatteret. Vi kan hjælpe dig med at vurdere, om du opfylder betingelserne for fuld skattepligt og rådgive generelt om skattepligt her til landet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne