Nyheder

Nyt lovforslag skal fremme grøn omstilling af danskernes varmeforbrug

Et nyt lovforslag – L90 – 2020-21 – varsler lempelser af afgiften på grøn energi. Lovforslaget har til formål at understøtte den grønne omstilling af danskernes varmeforbrug; det bliver dyrere at varme op med fossile kilder og billigere at varme op med grøn el. Læs mere om lovforslaget her.

Det første udspil til lovændringer på afgiftsområdet er landet – et lovforslag, der udspringer af ’Klimaaftale for energi og industri mv. 2020, som er indgået mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet.

Dette lovforslag er et af de første store skridt på vejen mod Danmarks klimamål om at reducere drivhusgasudledningerne i 2030 med 70 pct. i forhold til 1990 og om at opnå klimaneutralitet senest i 2050.

Nedenfor gennemgår vi de konkrete forslag til tiltag på området.

Lempelse af elvarmeafgiften

Det foreslås først og fremmes at nedsætte elvarmeafgiften fra 15,8 øre pr. kWh i 2021 til 0,8 øre pr. kWh for private husholdninger og 0,4 øre pr. kWh for erhverv. Satserne for elvarmeafgiften kommer således til at svare til energibeskatningsdirektivets minimumssatser. Det foreslås desuden at fjerne indekseringen af elvarmeafgiften.

Efter det foreslåede vil afgifterne på rumvarme mv. og procesforbrug blive ens, og der vil derfor ikke længere være behov for afgift på elbaseret overskudsvarme, hvorfor det foreslås at ophæve reglerne for overskudsvarmeafgift for elbaseret overskudsvarme.

Nedsættelsen af elvarmeafgiften skal forøge tilskyndelsen til at anvende eldrevne varmepumper mv. i fjernvarmeproduktion og øge tilskyndelsen til at anvende overskudsvarme i erhvervslivet.

Forhøjelse af rumvarmeafgiften for fossile brændsler

Det foreslås også at forhøje rumvarmeafgiften for fossile brændsler fra 56,7 kr. pr. GJ til 62,3 kr. pr. GJ i 2020-priser.

Det vil svare til, at den indekserede sats vil blive 62,8 kr. pr. GJ i 2021. Afgiften på de enkelte brændselstyper vil variere efter det enkelte brændsels energiindhold.

Det foreslås, at afgiftslempelsen i henhold til elpatron-ordningen tilsvarende reguleres, så afgiftslempelsen fortsat vil være afstemt efter rumvarmeafgiften for fossile brændsler, som jo foreslås forhøjet. Det foreslås desuden, at afgiftslempelsen i henhold til elpatron-ordningen i elafgiftsloven reguleres, så afgiftslempelsen vil blive afstemt i forhold til den foreslåede lempelse af elvarmeafgiften for ikke-erhverv.

Herudover foreslås det, at afgiftslempelsen for landbrug og lignende erhvervs procesforbrug nedsættes fra 1,8 pct. til 1,6 pct af den fulde afgift, så afgiftslempelsens niveau fastholdes som følge af forhøjelsen af rumvarmeafgiften for fossile brændsler. 

Forhøjelse af afgiftssatserne i CFC-afgiftsloven

Det foreslås, at afgiftssatserne på visse industrielle drivhusgasser i CFC-afgiftsloven forhøjes med ca. 30 kr. pr. ton CO2, så udledningen af disse kemiske stoffer afgiftsmæssigt ligestilles med udledningen af CO2.

Samtidig foreslås det, at afgiftsloftet for visse industrielle drivhusgasser på 600 kr. pr. kg ophæves, så afgiften for alle industrielle drivhusgasser svarer til deres reelle skadesomkostninger for klimaet. Det medfører blandt andet, at afgiften på stoffer som f.eks. svovlhexaflourid (SF6), der er 24.000 gange mere klimaskadelig end CO2, vil blive forhøjet fra 600 kr. pr. kg til 4.294 kr. pr. kg. Med den foreslåede ordning vil afgiftsniveauet for industrielle drivhusgasser blive forhøjet svarende til deres GWP-værdi – altså svarende til, hvor stor drivhuseffekten er for det enkelte stof.

Det foreslås også at ophæve afgiftsloftet for blandinger sammensat af flere forskellige stoffer, således at afgiftsniveauet for de blandede stoffer også svarer til den reelle GWP-værdi for det blandede stof.

Det foreslås desuden at hæve afgiftssatsen for de stoffer, der ikke har en afgiftssats fastsat direkte i loven. Forslaget går på, at afgiftssatsen skal forhøjes med 19 pct.

Der er også et ønske om at indeksere CFC-afgiftslovens afgiftssatser frem til 2025, så afgifternes realværdi ikke udhules i takt med den almindelige prisudvikling. Det foreslås derfor, at man i årene 2021-2025 indekserer afgiftssatserne med den forventede prisudvikling på 1,8 pct. årligt.

Endelig foreslås det at ophæve bagatelgrænsen på import og fremstilling af CFC (chlorflourcarbon), HFC (hydrochlorflourcarbon) og PFC (perflourcarbon), så der altid skal svares afgift ved import og fremstilling af de afgiftspligtige stoffer. Virksomheder kan derfor ikke længere i medfør af CFC-afgiftsloven undlade at lade sig registrere som varemodtager eller oplagshaver, selvom de årligt modtager eller udleverer afgiftspligtige varer, der svarer til en afgift, der ikke overstiger 10.000 kr. årligt.

Kompetent rådgivning inden for energi og forsyning

En stor del af den grønne omstilling styres af afgiftsrelateret lovgivning på energi- og miljøområdet, som skal medvirke til, at det danske erhvervsliv bliver mere klimavenligt. Hos DAHL har vi solid erfaring med at rådgive virksomheder om, hvordan de skal forholde sig til de komplekse afgiftsretlige regelsæt, og vi vil løbende følge op på de afgiftsretlige tiltag på området for grøn energi.

Vores specialister yder juridisk og forretningsorienteret rådgivning på afgiftsområdet - kontakt os, hvis du/I ønsker kompetent rådgivning.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne