Nyheder

Hurtige afgørelser i bygge- og anlægssager: Hvor står vi i dag?

Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed kom d. 17. november med en status på brugen af ”hurtige afgørelser”, der var en af nyskabelserne i det nye AB-system. Det fremgår, at hurtige afgørelser bruges, men at en del af afgørelserne vedrører processuelle spørgsmål. Vi tager temperaturen på den nye mulighed og ser på, hvad vi kan forvente fremadrettet ift. hurtige afgørelser.

Hurtige afgørelser: Historie og indhold

Den 1. januar 2019 trådte det nye AB-system i kraft, hvilket indebar en stor ændring af det eksisterende konfliktløsningssystem. Ændringerne skete, da konflikter i byggerier i høj grad er præget af ressourcekrævende voldgiftssager. En af de største nyskabelser var introduktionen af ”hurtige afgørelser”, der er udarbejdet af AB-Udvalget med inspiration fra England. Formålet er sikre, at tvister i byggeriet afklares hurtigere og billigere end traditionel voldgift.

Der er indført ensartede regler om hurtige afgørelser i AB 18, ABT 18 og ABR 18. Hurtige afgørelser er begrænset til en nærmere afgrænset gruppe af tvister, der er valgt på baggrund af deres karakter med udgangspunkt i, at de ofte er likviditetsbelastende, kan afgøres efter begrænset bevisførelse, eller at der er risiko for, at en part vil standse arbejdet. Tvisterne omfatter blandt andet:

  • Parternes ret til tidsfristforlængelse
  • Bygherrens ret til at foretage ændringer og entreprenørens ret til at udføre sådanne ændringer, og
  • Bygherrens adgang til at holde betalinger tilbage eller til at foretage modregning i entreprenørens betalingskrav.

En forudsætning for at indlede processen er, at forligsforhandlingspligten mellem først projektledere og siden ledelsesrepræsentanter er opfyldt, ligesom at der ikke må versere en voldgiftssag eller en sag om beslutning om stillet sikkerhed om samme tvist mellem parterne.

Når anmodning om hurtig afgørelse er indgivet træder en komprimeret ”rammeplan” i kraft, der blandt andet indeholder en 10 dages frist for indlevering af svarskrift samt 5 dages frister for replik og duplik. Der skal også ved denne sagstype indbetales depot, der for nuværende er på ca. 20.000 kr.

Det er Voldgiftsnævnet, der som hovedregel udpeger én ”opmand”, der som udgangspunkt er fagligt funderet, men en juridisk opmand kan udpeges afhængig af tvistens karakter. Der kan ikke udmeldes syn & skøn, mens opmanden kan anmode om supplerende oplysninger og materiale og foretage besigtigelse.

Sagen bliver afgjort på skriftligt grundlag, og en hurtig afgørelse er bindende og kan fuldbyrdes, medmindre én af parterne inden 8 uger efter afgørelsen har anlagt en voldgiftssag om tvisten.

Hvad er status?

Den 17. november 2020 udgav Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed et notat, der indeholder statistik om brugen af hurtige afgørelser. Der har været anlagt 19 sager, som har haft følgende udfald:

  • 8 er afsluttet ved en hurtig afgørelse
  • 1 er forligt
  • 6 er afvist
  • 2 er overgået til anden procesform (f.eks. voldgift)
  • 2 er tilbagekaldt

For de afgørelser, som er endt med en afgørelse, har sagsbehandlingstiden været 30-35 arbejdsdage, dvs. 6-7 uger. Voldgiftsnævnet nævner også, at de oplever en stor interesse for hurtige afgørelser, og at de derfor arbejder på en generel vejledning om hurtige afgørelser.

Hvilke sager har været behandlet som hurtige afgørelser?

En stor del af sagerne har vedrørt processuelle forhold, herunder (i) om formelle krav for sagens behandling har været opfyldt, og (ii) om karakteren af tvisten kunne behandles under sagstypen hurtige afgørelser. Voldgiftsnævnet har derfor også givet udtryk for, at det er vigtigt, at parterne faktisk gennemfører den tvungne forhandlingsprocedure i AB-systemet, da det kan skabe klarhed over uenighederne, inden en sag indledes hos Voldgiftsnævnet.

I en afgørelse fra marts 2020 blev en sag afvist, da det ikke fandtes godtgjort, at AB 18 var aftalt. I en anden sag fra 2019 havde en totalentreprenør anlagt sag mod en bygherre om betalingskrav, og bygherren nedlagde påstand om afvisning, men nedlagde også selvstændig påstand om tilbagebetaling af for meget betalt entreprisesum. Bygherrens selvstændige påstand blev afvist, da den føromtalte forligsforhandlingspligt ikke var overholdt.

I en sag fra oktober 2019 afviste Voldgiftsnævnet en sag, hvor bygherren havde nedlagt påstand om anerkendelse af afhjælpnings-/erstatningspligt, da tvisten ikke hørte til nogen af de tvister, der kan prøves ved en hurtig afgørelse. I en sag fra oktober 2019 om anerkendelse af et af bygherren tilbageholdt beløb, afviste Voldgiftsnævnet, at opmanden skulle registrere mangler og arbejdets stade, da der ikke kan gennemføres syn & skøn i hurtige afgørelser.

Hvad kan vi forvente fremadrettet?

Vi forventer, at hurtige afgørelser i højere grad vil blive anvendt i fremtiden, når byggeriets aktører opnår erfaringer med procesformen. Procesformen har den klare fordel, at man kan få løst visse ”simplere” problemer med det samme, så parterne kan komme videre med byggeriet, ligesom at processen er ressourcebesparende i forhold til almindelig voldgift.

Indtil videre har en del af afgørelserne handlet om processuelle forhold, og om hvilke typer af tvister, der har kunne behandles ved en hurtig afgørelse. Dette er forventeligt, da der er tale om et nyt instrument, der af hensyn til effektivitet er afgrænset. Voldgiftsnævnet har også givet udtryk for, at de i fremtiden forventer færre sager i ”gråzonen”.

Har du tilstrækkeligt kendskab til de nye betingelser i AB-systemet?

Vores team af entreprisespecialister har stort kendskab til byggeriets nye vilkår. Vi har blandt andet udarbejdet en e-bog, hvori du får indblik i de væsentligste ændringer i de almindelige betingelser (AB, ABR og ABT). Download e-bogen her.

Har du konkrete spørgsmål til de nye standardvilkår, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne