Nyheder

Udvidet beskyttelse af varemærker

Bør udlejere bekymre sig om deres lejeres salg af kopiprodukter? Ifølge den seneste afgørelse fra EU-domstolen bør de!

Udlejere og andre mellemmænd kan risikere at blive holdt ansvarlige for den forretning deres ydelser muliggør; herunder råvare- og komponentleverandører og transportører. Ved online handel kan blandt andet internetudbydere, søgemaskine ansvarlige, online reklamefirmaer, kreditkortvirksomheder og andre betalingsservice-ydere risikere at blive pålagt ansvar, hvis den ydelse de leverer, indirekte muliggør at en immateriel krænkelse finder sted.

Bedre beskyttelse for rettighedshavere?

Formålet med EU’s Retshåndhævelsesdirektiv er at stoppe immaterielle ulovligheder. Et af de midler, en rettighedshaver har, involverer de mellemmænd, der indirekte muliggør at en krænkelse finder sted. 

Rettighedshaverens mulighed for at stoppe en krænkelse har i langt de fleste tilfælde været begrænset til at rette et krav direkte mod krænkeren og stoppe hver krænkelse enkeltvis. Dette er ikke alene tidskrævende, men kan også være økonomiske byrdefuldt. 

Der er nu givet mulighed for, at rettighedshavere kan anmode domstolene om at udstede et påbud til den mellemmand, hvis tjenesteydelser anvendes af tredjemand til at krænke et varemærke, design eller anden intellektuel ejendomsrettighed. Også selv om mellemmanden ikke handler med intention eller viden om, at tredjemand krænker rettighedshaveren!

Større udfordringer for udlejere (og andre typer mellemmænd)?

Udlejere af salgslokaler, f.eks. salgsboder i indkøbscentre, torvehaller, udendørs markedspladser - selv offentligt benyttede pladser, må forvente, at de kan gøres ansvarlige, hvis de ikke opsætter effektive foranstaltninger imod, at deres forpagtere foretager krænkelser af en rettighedshavers intellektuelle ejendomsrettighed. Udlejere kan potentielt pålægges påbud omkring lejemålets videreførelse eller lignende foranstaltninger, selv hvis udlejeren ikke selv direkte er involveret i krænkelsen.  

Det er ikke kun udlejere, der kan risikere at få et påbud. Som sagt kan andre mellemmænd også risikere, at blive holdt ansvarlige for den forretning deres ydelser muliggør.  Beskyttelsen af de immaterielle rettigheder begrænser sig ikke til bestemte forretningsområder, men omfatter principielt alle led der medvirker til, at krænkelsen kan ske.

Et påbud udstedt af en domstol skal dog stå i et rimeligt forhold til krænkelsen og må ikke skabe hindringer for lovlig samhandel.

Sager i praksis

I Danmark har vi, for så vidt angår online mediet, i længere tid haft muligheden for at få nedlagt forbud (eller tildele påbud) til en videreformidler, hvis dennes service muliggør en krænkelse af eks. beskyttede musikværker (jf. TDC-sagen). 

Ved EF Domstolen blev det i ”L’Oréal-dommen” fra 2009 præciseret, at også operatører af online markedspladser som eBay kan anses som mellemmænd og pålægges at træffe foranstaltninger, hvis der sker salg af kopiprodukter. 

Den 7. juli 2016 afsagde EU-domstolen en vigtig præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen af Retshåndhævelsesdirektivets art. 11. Domstolen fastslår, at en rettighedshaver berettiget kan bede om, at der udstedes et påbud til lejeren af en torvehal, idet en af hans fremlejere sælger mærkevarekopier på sin stadeplads. Lejeren af torvehallen anses som et mellemled i forhandlingen af kopivarerne og kan som sådan påbydes at reagere i forhold til den ulovlige handel.

Sælger en markedssælger ulovlige kopivarer eller på anden måde krænker et varemærke, kan mellemmanden pålægges at bringe krænkelserne til ophør og forebygge fremtidige krænkelser af lignende art. Selv hvis ansvaret for selve krænkelsen ligger hos tredjemand, der reelt står for salget af produktet.

Hvordan beskytter man sig bedst som udlejer eller mellemmand? 

Afhængig af din branche og dine aktiviteter anbefaler vi, at du får gennemgået dine forretningskontrakter og vurderet hvilke mulige ændringer, det kunne være fordelagtigt for dig at få foretaget, så du står juridisk stærkt i ethvert samarbejde.

Derudover er det altid vigtigt nøje at overveje, om man i sine aftaler med andre erhvervsdrivende har taget højde for og er bekendt med de rettigheder og juridiske rammer, der eksisterer indenfor dit arbejdsområde. 

Såfremt du ønsker råd og vejledning om beskyttelse din forretning er DAHL altid behjælpelig med kompetent rådgivning.

Tilmeld dig nyt fra DAHL

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information