Nyheder

DILEMMA: Whistleblowere – er det noget godt?

Endnu flere virksomheder skal inden længe have en whistleblowerordning. Dette stiller krav til ledelsen – og ikke mindst bestyrelsen. I vores artikelserie om bestyrelsens dilemmaer sætter vi fokus på whistleblowerordninger og bestyrelsens rolle i den forbindelse.

Sommetider læser man om whistleblowere, der nærmest har fået heltestatus, fordi de har afsløret noget helt forfærdeligt i deres organisation. Andre whistleblowere lider en lidt mere krank skæbne, fordi de, trods alle gode hensigter, har svært ved at få et nyt job, efter det er kommet frem, at det var dem, der slog alarm.

Men nu har EU besluttet, at whistleblowerordninger er noget positivt, og at whistleblowere skal beskyttes. Vi har tidligere berettet om, at et EU-direktiv herom var vedtaget, og en dansk følgelovgivning var på vej. Læs mere her.

Det står nu klart, at det senest i december måned 2021 bliver lovpligtigt for alle private virksomheder med mere end 250 medarbejdere at have en whistleblowerordning. Det vides endnu ikke, om lovpligten allerede fra 2021 også kommer til at omfatte alle private virksomheder med 50-249 ansatte, eller om regeringen vil udnytte direktivets mulighed for at udskyde lovpligten for disse virksomheder. Regeringen kan udskyde pligten helt til december 2023. Allerede nu skal alle statslige arbejdspladser have etableret en ordning, ligesom Erhvervsstyrelsen har oprettet en særlig whistleblowerordning vedrørende Covid-19-kompensationsordningerne. For finansielle virksomheder har der i flere år været krav om at have en whistleblowerordning, ligesom både revisorloven og hvidvaskloven stiller krav om whistleblowerordninger.

Det stiller krav til den enkelt virksomhed, og det involverer også bestyrelsen!

Det er ikke en bestyrelsesopgave at få etableret eller indkøbt en velfungerende whistleblowerordning, men det er bestyrelsens opgave at påse, at en sådan ordning er etableret og fungerer – inden loven træder i kraft.

En whistleblowerordning skal sikre, at ansatte – og eventuelt også eksterne personer som f.eks. leverandører, tidligere ansatte mv. – anonymt kan rapportere om alle givne forhold af ulovlig karakter til repræsentanter, der er udpeget af virksomheden. Det særlige ved disse ordninger er den betydelige grad af beskyttelse, som en whistleblower skal have, når vedkommende rapporterer om et givent forhold.

Hvis en medarbejder kan risikere at miste sit job og ødelægge en ellers lovende karriere, hvis han anmelder et eller andet, som berører hans chefer, siger det sig selv, at der ikke kommer mange anmeldelser fra ansatte. Og derfor vil mange ting måske ikke blive indberettet – eller endnu værre, noget vil ende i dagspressen eller på de sociale medier i stedet for at blive løst internt i organisationen.

Derfor skal en whistleblowerordning sikre, at indberetninger kan foretages via en selvstændig kanal og i anonym form. Og virksomheden skal sikre, at anmelderen ikke udsættes for en ufordelagtig behandling eller ufordelagtige følger af en foretagen anmeldelse.

Som virksomhed skal man sikre, at de ansatte kan anmelde en hændelse eller et forhold uden at møde repressalier i form af opsigelse, suspension, degradering, diskrimination, chikane eller udstødelse fra arbejdspladsen mv. Og her bliver anonymiteten helt afgørende. Whistleblowerordningen skal sikre, at der kan indgives mundtlige eller skriftlige anmeldelser eller begge dele. Ordningen skal administreres fast af en afdeling i virksomheden eller af eksterne ansvarlige. Der er fastsat en række procedurekrav for den interne håndtering af whistleblowerordningen.

Herudover gælder, at de persondataretlige krav til lovlig behandling af personoplysninger skal opfyldes. Da der som udgangspunkt er tale om behandling af oplysninger om strafbare forhold, stiller det særlige krav til håndteringen af oplysningerne.

Hvor kommer så bestyrelsen ind i billedet?

Som udgangspunkt vil den særlige afdeling (eller den eksterne leverandør), der behandler anmeldelser, naturligt rapportere til virksomhedens direktion. Men hvad nu, hvis det er direktøren, der begår ulovlighederne? Eller hvis direktøren er bekendt med ulovlighederne, men ser gennem fingrene med det?

Ja, så er der ikke andet at gøre end at inddrage bestyrelsen – typisk via bestyrelsesformanden eller have etableret de fornødne kompetencer for afdelingen, der behandler indberetningerne, til selvstændigt at agere – og med orienteringspligt til bestyrelsen. Bestyrelsen har pligt til at tage henvendelsen alvorligt. Det er ikke nok at spørge direktøren, om der er hold i anklagerne.

DAHL tilbyder etablering af whistleblowerordning

DAHL tilbyder virksomheder at etablere en whistleblowerordning og forestå driften heraf inden for en meget attraktiv prisramme.

DAHL har et whistleblowersystem, som er underlagt allerhøjeste sikkerhed. Indberetninger og sagsbehandling af indberetninger kan ske, så den opfylder kravene i persondatalovgivningen og er i overensstemmelse med Datatilsynets retningslinjer og praksis til teknisk indretning. Systemet opdateres løbende og vil overholde de krav, der følger af whistleblowerdirektivet og den danske implementering, der kommer heraf.

I implementeringsdelen rådgiver DAHL omkring den praktiske implementering og udarbejder de nødvendige politikker, privatlivsmeddelelser, kontrolsystemer mv.

I driften af en whistleblowerordning tilbyder DAHL at forestå en indledende visitering af indberetninger for at sikre, at en indberetning ikke frigives til behandling af den person, som indberetningen vedrører. DAHL tilbyder også at fungere som hotline for ansattes spørgsmål og mundtlige indberetninger, ligesom DAHL kan gennemføre møder med whistleblowere, som ikke ønsker at mødes med virksomheden og afsløre sin identitet.

Er du interesseret i at vide mere om kravene til etablering af whistleblowerordning eller om DAHLs Whistleblowerordning, er du velkommen til at kontakte advokat og partner Søren Wolder. Du kan også læse mere om DAHLs Whistleblowerordning her.

DAHL BoardExcellence® – nyttig viden om bestyrelsesarbejde

Denne artikel er en del af vores serie om nogle af de problemstillinger, der kan opstå i et ellers velfungerende samarbejde mellem bestyrelse og direktion. Ordet ”dilemma” stammer fra græsk og udtrykker den situation, at en person skal træffe et valg, typisk mellem to eller flere lige gode eller lige ringe muligheder. Dilemmaer løses som oftest gennem ledelse. Det juridiske regelsæt er ofte ude af stand til at anvise en vej i løsningen af de konflikter, der udspringer heraf.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne