Nyheder

Hvordan foregår en ekspropriationsproces?

Den 16. november 2020 indgik Regeringen sammen med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet aftale om et forbud mod hold af mink indtil den 31. december 2021. Det er endnu ikke afklaret, hvordan de danske minkavlere vil blive ydet erstatning eller kompensation som følge forbuddet, idet der fortsat foregår en politisk forhandling herom.

Med et generelt forbehold for statsstøttegodkendelse er de omtalte aftalepartier i henhold til aftaleteksten dog blevet enige om, at minkavlerne og de meget minkavlsafhængige følgeerhverv skal behandles, som om der er tale om ekspropriation. I forlængelse heraf er aftalepartierne også blevet enige om, at minkavlerne skal have fuldstændig erstatning.

Dette afleder naturligvis spørgsmålet om, hvordan en ekspropriationsproces kommer til at foregå. Det forventes, at ekspropriationsprocessen vil blive fastlagt i den lovgivning, der indeholder hjemmel til ekspropriationen. Allerede nu kan vi dog give et bud på, hvordan processen kommer til at foregå, da ekspropriationsprocessen forventeligt vil følge en af de fremgangsmåder, der allerede findes i dansk ret.

Vores bud på en ekspropriationsproces

I bemærkningerne til det fremsatte lovforslag om forbud mod hold af mink foreslås det, at der kan nedsættes særlige kommissioner til at behandle og fastsætte størrelsen på de kompensations-/erstatningskrav, som minkavlerne har som følge af forbuddet.

På ekspropriationsområdet findes der allerede to ordninger, som ekspropriationssager følger. Ved kommunale ekspropriationer anvendes typisk procesreglerne i vejloven, mens ekspropriationsproceslovens regler finder anvendelse ved statslige ekspropriationer. Det er vores forventning, at det vil være proceduren ved statslige ekspropriationer, der vil blive anvendt.

Fælles for begge ordninger er dog, at erstatningsspørgsmålet kan indbringes for taksationsmyndighederne, der er en uafhængig offentlig myndighed. Taksationskommissionen vil herefter foretage en individuel vurdering af den enkelte minkavlers erstatningskrav. Dette er naturligvis kun aktuelt, hvis den enkelte minkavler har afslået det erstatningsforslag, som vi forventer, at myndighederne skal fremsætte overfor vedkommende.

Hvis sagen indbringes for taksationsmyndighederne, vil sagens parter blive indkaldt til en såkaldt taksationsforretning. Under taksationsforretning vil sagens parter sammen med Taksationskommissionen foretage  en besigtigelse af bedriften, herunder driftsmidler, bygninger mm. Herefter vil hver part kunne fremkomme med deres bemærkninger til erstatningens størrelse. Dette foregår typisk i et mødelokale på et neutralt sted.

Under bestigelsen og på det efterfølgende møde kan det være en god idé at lade sig repræsentere af en rådgiver, der kan redegøre for og dokumentere hver enkelt tabspost. Det er i øvrigt afgørende, at det samlede erstatningskrav fordeles korrekt mellem de enkelte tabsposter såsom f.eks. driftsmidler, bygninger og grund, da dette ikke er uvæsentligt for den skattemæssige behandling af ekspropriationserstatningen. Der er derfor vigtigt, at der inden taksationsforretningens gennemførelse foretages en grundig forberedelse og undersøgelse, således hver enkelt avler sikres den erstatning, vedkommende har krav på.

Taksationsmyndigheden vil herefter på baggrund af parternes indlæg træffe afgørelse om erstatningens størrelse. Uanset hvilken ordning, der gælder, kan taksationsmyndighedens afgørelse indbringes for domstolene. Det er vigtigt at notere sig, at begge ordninger indeholder en række frister, som skal overholdes – både før og efter taksationsforretningen. Det er derfor vigtigt, at man sætter sig godt ind i de papirer, som de måtte modtage fra myndighederne.

En taksationssag er naturligvis ikke omkostningsfri, hvis man vil benytte sig af rådgivere f.eks. en advokat og en revisor. Vi forventer dog, at minkavlerne vil have mulighed for at få kompenseret en del af deres udgifter hertil i overensstemmelse med den praksis, der gælder i andre ekspropriationssager.

DAHLs Task Force svarer på minkavlernes spørgsmål om bl.a. ekspropriation og erstatning

Mens politikerne lokalt og nationalt har travlt med at diskutere, om de danske minkavlere skal ydes erstatning eller kompensation som følge af de indgreb, som erhvervet gennemgår i disse dage, og ikke mindst om der overhovedet er lovhjemmel hertil, befinder hundredvis af minkavlere sig i en situation, hvor bunken af ubesvarede spørgsmål kun bliver større og større. Hos DAHL følger vi udviklingen tæt. Vi har i den forbindelse oprettet en digital ”Q&A-hotline”, hvor de berørte minkavlere har mulighed for at stille spørgsmål til vores eksperter om ekspropriation, erstatning og de skattemæssige konsekvenser heraf, eller - om nødvendigt - insolvensretlige forhold. Eksperterne vil inden for 24 timer bestræbe sig på at besvare de stillede spørgsmål.

Det er gratis at stille spørgsmål relateret til ekspropriation, erstatning, skattemæssige og insolvensretlige forhold via vores Q&A, og du kan som avler eller familiemedlem stille præcis dé spørgsmål, som netop du har brug for at få besvaret.

Du kan tilgå vores digitale Q&A-hotline for minkavlere ved at klikke her. På platformen kan du – udover at stille spørgsmål om erstatning og kompensation - også finde information om ekspropriationsprocessen, ny lovgivning, der vedtages, relevante artikler mv. Siden vil løbende blive opdateret. Har du iøvrigt spørgsmål relateret til emnet, er du også velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne