Nyheder

”Blackstone”: Boligudlejer skal orientere lejere om tabte sager

Vidste du, at boligudlejere, der taber en sag om lejeforhold helt eller delvist, har pligt til at orientere beboerrepræsentationen eller samtlige lejere i ejendommen om afgørelsen? Det er indført med den såkaldte ”Blackstone”-lov. Bliv klogere på, hvornår og hvordan meddelelsen skal fremsættes, her.

Den 1. juli 2020 trådte den såkaldte ”Blackstone”-lov i kraft, og den har indført en række nye bestemmelser i lejeloven, som styrker lejernes retsstilling. Nu har boligudlejere, der taber en sag om lejeforhold helt eller delvist, pligt til at orientere beboerrepræsentationen eller samtlige lejere i ejendommen om afgørelsen.

Hvad indebærer udlejers meddelelsespligt?

Når der træffes afgørelser om boliglejeforhold, som giver en lejer helt eller delvist medhold og ikke angår husordenssager, skal udlejer orientere beboerrepræsentationen eller – hvis der ikke findes en beboerrepræsentation i ejendommen – alle lejerne i ejendommen inden for 2 uger fra endelig afgørelse.

Alle lejere i ejendommen skal således orienteres, hvis udlejer f.eks. taber en sag mod en lejer i ejendommen om huslejens størrelse.

Hvornår indtræder meddelelsespligten?

Meddelelsespligten for udlejer indtræder først, når der foreligger en endelig afgørelse i sagen. Det vil typisk være afgørelser fra huslejenævnet, hvor klagefristen er udløbet, eller domme fra boligretten, hvor ankefristen er udløbet.

Klage over afgørelser fra huslejenævnet sker ved sagsanlæg for boligretten. 2-ugersfristen for meddelelsespligten regnes først fra udløbet af henholdsvis klagefristen og ankefristen.

Udlejer har ikke pligt til at give meddelelse om afgørelsen, hvis udlejer fik fuldt medhold i sagen, eller hvis sagen blev forligt. Det er værd at have for øje som udlejer.

Hvordan skal udlejer fremsende meddelelse til lejer?

Det er ikke tilstrækkeligt blot at fremsende en kopi eller beskrivelse af den konkrete afgørelse.

Meddelelsen skal indeholde oplysning om tvistens emne og afgørelsens resultat, sammen med en kopi af den trufne afgørelse, og skal i øvrigt altid fremsættes skriftligt. Hvis meddelelsen ikke opfylder disse krav, er den ugyldig. Overtrædelse vil typisk blive straffet med bøde, men bestemmelsen indeholder også hjemmel til fængsel i op til 4 måneder.

Meddelelsen kan gives digitalt eller på en digital platform, f.eks. udlejers hjemmeside eller lignende, hvis udlejer orienterer lejerne om, at oplysningerne gøres tilgængelige på den pågældende digitale platform. 

Udlejer skal være opmærksom på at overholde gældende regler om behandling af personoplysninger, når der gives meddelelse til lejerne. Indeholder afgørelsen f.eks. personoplysninger, er det et krav, at den digitale platform, hvor afgørelsen gøres tilgængelig, alene er tilgængelig for de personer, som i henhold til bestemmelsen skal orienteres om afgørelsen.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til ”Blackstone”-loven og/eller udlejers meddelelsespligt, er du meget velkommen til at kontakte DAHL. Vi har et team af specialister inden for det lejeretlige område med mange års erfaring; de yder professional rådgivning og bistand, hvis du har brug for hjælp til at opfylde de nye bestemmelser i lejeloven.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne