Nyheder

Hvornår kan man få fornyet syn og skøn ved en anden skønsmand?

En skønserklæring vejer ofte tungt i retten, fordi den udformes af en uafhængig, fagkyndig skønsmand, der giver alle sagens parter mulighed for at stille spørgsmål. Men hvad nu, hvis man er utilfreds med skønsmanden og/eller skønserklæringen? Hvilke muligheder har man for at få udmeldt fornyet syn og skøn ved en anden skønsmand? Det kan du blive klogere på her.

Hvad er formålet med syn og skøn?

Syn og skøn er et bevis, der kan bruges i en retssag. Her får parterne en uvildig, fagkyndig besigtigelse og bedømmelse af genstanden for sagen.

Da skønserklæringen er tilvejebragt under forhold, hvor alle sagens parter har haft mulighed for at stille spørgsmål til en uafhængig, fagkyndig person, tillægges konklusionerne i skønserklæringen typisk stor bevismæssig værdi af retten. Derfor er det også relevant at være opmærksom på, hvilke muligheder man har, hvis man er utilfreds med skønsmanden og/eller skønserklæringen.

Læs mere om grænserne for de spørgsmål, en skønsmand kan blive stillet, her.

Hvilke muligheder har man for at få udpeget en ny skønsmand?

Når skønsmanden har afgivet sin skønserklæring, giver dette almindeligvis parterne anledning til at revurdere sagen i lyset af skønsmandens erklæring. Der vil herefter ofte være spørgsmål til det af skønsmanden udøvede skøn.

Der kan f.eks. være spørgsmål til, om de skønnede omkostninger til udbedring svarer til de reelle omkostninger, som en part mener, vil medgå til en udbedring. Det kan også være spørgsmål til, om der reelt foreligger en mangel – og i så fald, hvor stor manglen er.

Til tider er uenigheden om det af skønsmandens udøvede skøn så stor, at en af parterne gør indsigelser mod den første skønserklæring, og parten anmoder retten om at udmelde fornyet syn og skøn ved en ny skønsmand. Men alene det forhold, at en af parterne er utilfreds med skønsmandens konklusioner, giver ikke i sig selv grundlag for, at retten udmelder nyt syn og skøn.

Tilladelse til fornyet syn og skøn gives typisk i sager, hvor den første skønserklæring er behæftet med væsentlige eller grove fejl, eller hvis skønsmanden er blevet inhabil.

Der er dog også mulighed for at få en ny skønsmand, selvom der ikke foreligger fejl eller mangler, hvis man kan sandsynliggøre over for retten, at den første skønsmands konklusioner kan være udslag af en faglig tilgang til spørgsmålene, som ikke er den eneste inden for faget - det vil sige i tilfælde, hvor der er flere forskellige ”skoler” indenfor det konkrete fagområde. 

Rettens vurdering af grundlaget for at udmelde en ny skønsmand vil også tage højde for, om sagen har en karakter, der kan bære den fordyrelse og forlængelse, som et fornyet syn og skøn vil medføre.

Hvornår er der tale om væsentlige/grove fejl og mangler?

Retten kan give tilladelse til fornyet syn og skøn i tilfælde, hvor den første skønserklæring må formodes at være fejlbehæftet, ufuldstændig og/eller indholdsmæssigt uklar i en sådan grad og på så væsentlige punkter, at det er usikkert, om erklæringen opfylder de faglige krav, som er nødvendige for, at den kan opfylde sit formål.

Retten vil i den forbindelse altid overveje, om eventuelle fejl, mangler eller uklarheder kan afhjælpes ved, at parterne stiller supplerende spørgsmål til skønsmanden. Retten kan også pålægge skønsmanden at omgøre eller supplere erklæringen. Kan dette løse problemerne – hvilket det ofte kan - så er der ikke noget grundlag for at udmelde en ny skønsmand.

Nogle gange er fejlene dog af en sådan grad, at de ikke kan udbedres, hvilket var tilfældet i sagen U.2019.4087 VLK; her havde skønsmanden overladt en stor del af besvarelsen til en anden person (uden at orientere parterne herom), og man kunne derfor rejse alvorlig tvivl om skønsmandens kvalifikationer og skønserklæringens kvalitet og egnethed. Retten gav derfor tilladelse til fornyet syn og skøn. 

Hvornår er der tale om inhabilitet?

Inden en skønsmand kan udmeldes, skal han undersøge, hvorvidt han har en tilknytning til sagens parter og erklære, at han er habil til at deltage som skønsmand i sagen.

Skønsmænd er underlagt de samme habilitetsregler som dommere. Hvis det efterfølgende opdages, at skønsmanden fra start har været inhabil, har parterne mulighed for at komme med indsigelser indenfor en uge efter, at forholdet opdages.

Et centralt spørgsmål er, om skønsmanden under sagen kan agere på en sådan måde, at han ender med at blive inhabil i forhold til en af sagens parter? Det forhold, at en part under sagen selv forsøger at bringe sig i et modsætningsforhold til skønsmanden – f.eks. ved at starte en diskussion med skønsmanden – er ikke i sig selv nok til, at skønsmanden bliver inhabil.

Der er dog eksempler på, at skønsmandens egne handlinger skaber så stor tvivl om hans fuldstændige upartiskhed, at retten tillader fornyet syn og skøn. Det var bl.a. tilfældet i sagen U.2020.1644 VLK, hvor skønsmanden skulle vurdere anvendeligheden af et IT-system. Landsretten bemærkede, at skønsmanden i skønserklæringen bl.a. havde brugt værdiladede ord og sætninger som: ”Denne fejl fra leverandørens side indebærer, at der for evigt og til stadighed vil være problemer mellem T og H” og ”Salgs- og leveringsbetingelser (…) som fra leverandørens side er udformet på en meget ensidig måde, hvor kunden i praksis ingen rettigheder har.” Landsretten fandt, at disse formuleringer skabte tvivl om skønsmandens fuldstændige upartiskhed, og da skønsmanden tilmed ikke havde besvaret en række spørgsmål fyldestgørende, tillod retten fornyet syn og skøn.

Hvornår er der tale om forskellige faglige skoler?

Som tidligere nævnt kan man også få tilladelse til fornyet syn og skøn i tilfælde, hvor der eksisterer flere forskellige anerkendte ”skoler” indenfor det pågældende fagområde.

Den part, der ønsker fornyet syn og skøn, skal sandsynliggøre over for retten, at en anden skønsmand, der tilhører en anden faglig skole, vil kunne konkludere væsentligt anderledes i den konkrete sag.

Det skete eksempelvis i sagen U.2019.3020 HK. Den omhandlede værdiansættelsen af en udlejningsejendom, som lejerne skulle tilbydes, inden den kunne overdrages til anden side. Den første skønsmand i sagen havde benyttet en afkastbaseret model til at værdiansætte og var derved kommet frem til en pris, der lå langt under den aftalte pris. Skønsmanden havde også udtalt over for retten, at der kunne anvendes en anden metode Discounted Cash Flow-metoden til værdiansættelsen. Højesteret konkluderede, at der således eksisterede i hvert fald to anerkendte metoder til værdiansættelsen, og at der, under hensyn til en samlet vurdering af sagen, skulle tillades fornyet syn og skøn ved en anden skønsmand.

Hvad sker der, hvis skønsmanden selv udtræder af sagen?

Det hænder, at skønsmanden af egen drift meddeler, at han udtræder af sagen. Det kan f.eks. ske, fordi en af parterne er kommet med kraftige beskyldninger om fejl og mangler, manglende upartiskhed eller andet.

Når en skønsmand først er udmeldt, er det imidlertid alene op til retten at vurdere, hvorvidt skønsmanden skal udtræde af sagen. Der eksisterer således en pligt til at fungere som skønsmand, på samme måde som der eksisterer en pligt til at vidne.

Det, at skønsmanden selv ønsker at udtræde af sagen, kan således ikke uden videre tillægges afgørende betydning.

Kontakt DAHL

Hos DAHL har vi solid erfaring med at yde kompetent rådgivning om procesretlige forhold. Har du spørgsmål til mulighederne for at få udmeldt fornyet syn og skøn, er du velkommen til at kontakte en af vores specialister på området.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne