Nyheder

Hvornår bliver tabsbegrænsningspligt aktuel i byggesager?

Det følger af dansk rets almindelige erstatningsregler, at den erstatningsberettigede har pligt til at begrænse sit tab. Denne pligt gælder også i byggesager og kan både tilfalde entreprenør og bygherre, afhængigt af det konkrete tilfælde. F.eks. har entreprenøren tabsbegrænsningspligt ved bygherrens uberettigede ophævelse, og bygherren har tabsbegrænsningspligt ved påberåbelse af mangler. Læs mere om de to scenarier her.

Entreprenørens tabsbegrænsningspligt: Når bygherren uberettiget ophæver entreprisekontrakten

Entreprenørens krav på erstatning ved bygherrens uberettigede ophævelse af entreprisekontrakten vil som udgangspunkt udgøre entreprenørens mistede fortjeneste/mistede dækningsbidrag, som entreprenøren pådrager sig ved ikke at færdiggøre entreprisen.

Entreprenørens tabsbegrænsningspligt kommer til udtryk i talrige eksempler, som praksis på området har vist. Her fremgår det, at der ofte foretages et fradrag i entreprenørens erstatningsopgørelse.

Fradraget udgør det (skønsmæssigt fastsatte) beløb, som entreprenøren kunne have indvundet i den ophævende periode. Entreprenøren bør være opmærksom på dette forhold, hvis bygherren uberettiget skulle ophæve entreprisekontrakten. Entreprenørens erstatning for mistet dækningsbidrag vil som oftest blive fastsat skønsmæssigt af voldgiftsretten.

I en nyere voldgiftskendelse, T:BB 2020.644 VBA, blev det fastslået, at bygherrens ophævelse af entreprisekontrakten var uberettiget. Entreprenørens erstatningskrav blev opgjort til dennes mistede dækningsbidrag. Skønsmandens oplysning om, at der i den pågældende branche normalt regnes med et dækningsbidrag på 25-30 %, indgik i vurderingen af entreprenørens erstatningsopgørelse. Imidlertid foretog voldgiftsretten et fradrag i entreprenørens erstatningsopgørelse med den begrundelse, at ”(…) arbejdet ifølge parternes aftale skulle udføres over en længere tidshorisont, hvilket har forøget mulighederne for at begrænse tabet ved at anvende ressourcerne til andet arbejde.”

Ligeledes i voldgiftskendelsen T:BB 2019.519 VBA havde underentreprenøren krav på erstatning svarende til det mistede dækningsbidrag, da hovedentreprenøren uberettiget ophævede kontrakten. Underentreprenøren kunne i den pågældende sag fremlægge kalkulationer, som var udarbejdet til brug for tilbudsgivningen. Af kalkulationerne fremgik det, at underentreprenøren havde beregnet et dækningsbidrag på 28,5 %. Voldgiftsretten tog udgangspunkt i underentreprenørens erstatningsopgørelse på kr. 1.442.980,00, herunder et dækningsbidrag på 28,5 %, men fastsatte herefter skønsmæssigt den mistede erstatning til kr. 500.000,00. Voldgiftsrettens begrundelse var, at der måtte ”(…) tages hensyn til de usikkerheder, som fulgte af, at der kun var blevet udført en lille del af entreprisen. Muligheden for at begrænse tabet var ligeledes større, når entrepriseforholdet blev afbrudt på et tidligere tidspunkt.”

De to kendelser her illustrerer, i hvilket omfang bygherren kan få medhold i et synspunkt om, at entreprenøren kan nyttiggøre sine ressourcer ved at skaffe sig indtægter ved udførelse af andre entrepriseopgaver. Som udgangspunkt vil formodningen være, at den erstatningsberettigede entreprenør ville have påtaget sig andet arbejde, såfremt han kunne have fået det. Imidlertid er der også en formodning for, at entreprenøren vil kunne afsætte sine ressourcer til anden side, særligt i de tilfælde hvor tidsperioden er længere.

Bygherrens tabsbegrænsningspligt: Når arbejdet er mangelfuldt

Et af hensynene bag tabsbegrænsningspligten er, at den erstatningsberettigede ikke skal have tilkendt erstatning for et tab, man burde have undgået. Tabsbegrænsningspligten kan også blive aktuel for bygherren ved påberåbelse af mangler.  

For så vidt angår spørgsmålet om mangler, skal bygherren foretage nødvendige foranstaltninger for at sikre, at skaderne ikke udvikler sig yderligere; det illustrerer en nyere voldgiftskendelse, T:BB 2020.533 VBA, hvor manglerne vedrørte revner i facadepuds. Voldgiftsretten fastslog, at den fornødne bevissikring havde fundet sted på tidspunktet for den første skønserklæring. Derfor burde bygherren som led i sin tabsbegrænsningspligt have iværksat tiltag, der skulle sikre, at skaderne ikke udviklede sig yderligere. Af samme årsag fandt voldgiftsretten, at kun det skadesomfang, som blev konstateret i den nævnte skønserklæring, var relevant. Med andre ord kunne det ikke bebrejdes entreprenøren (eller rådgiveren), at skaderne udviklede sig i et betydeligt omfang.

Kontakt DAHL

Hos DAHL har vi solid erfaring med at yde kompetent rådgivning om entrepriseretlige forhold. Du er altid velkommen til at kontakte en af vores specialister, hvis du har spørgsmål til den omtalte sag, hvis du sidder med lignende tvister, eller hvis du har andre spørgsmål af entrepriseretlig karakter.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne