Nyheder

Lovforslag om ændring af reglerne om rekonstruktion

Corona-pandemien påfører fortsat flere virksomheder økonomiske udfordringer. Konkursrådet har tidligere foreslået flere væsentlige ændringer af reglerne om rekonstruktion for at gøre reglerne mere smidige og mindre omkostningskrævende. Konkursrådets forslag har resulteret i et lovforslag, som forventes vedtaget primo 2021.

Formålet med lovforslaget er at redde de virksomheder, som er levedygtige, men som grundet Corona-pandemien, eller andre omstændigheder, er insolvente. Samtidigt reddes samfundsværdier og arbejdspladser. De foreslåede ændringer er imidlertid ikke, hverken emne- eller tidsmæssigt, begrænset til kun Corona-pandemien. Reglerne vil derfor også omfatte virksomheder, som af andre årsager har økonomiske udfordringer, ligesom ændringerne vil gælde, når vi engang har lagt Corona-pandemien bag os.

Mulighed for kontrolleret ”time out” på 4-8 uger

Resultatet af en fejlslagen rekonstruktion betyder – i henhold til de gældende regler - at virksomheden automatisk bliver erklæret konkurs. Når rekonstruktionen først er indledt, kan virksomheden således ikke komme ud af en rekonstruktion, uden at virksomheden går konkurs, medmindre der etableres en akkord, eller virksomheden bliver solvent. Dette har afholdt flere virksomheder fra at indlede en rekonstruktion.

Lovforslaget indebærer imidlertid, at en rekonstruktion kan bringes til ophør, før der er vedtaget en rekonstruktionsplan. Dvs. uden at virksomheden automatisk tages under konkursbehandling. Det er uden betydning, hvad årsagen er til, at rekonstruktionen ophører. Rekonstruktøren skal informere kreditorerne om, at rekonstruktionen er ophørt, hvorved en kreditor har mulighed for at indlevere en konkursbegæring, sådan at fristdagen, som blev etableret ved skifterettens modtagelse af begæringen om rekonstruktion, kan bevares.  

Det foreslås endvidere, at rekonstruktøren på mødet til afstemning om rekonstruktionsplanen, der skal afholdes 4 uger efter indledning, kan anmode om 4 ugers udsættelse uden begrundelse. De nuværende regler kræver, at særlige grunde taler for en sådan udsættelse.

Ved ovennævnte ændringsforslag har en virksomhed mulighed for at få en ”time out” på op til 8 uger.

Valg af regnskabskyndig tillidsmand

De gældende regler om rekonstruktion bestemmer, at der skal udpeges en rekonstruktør og en regnskabskyndig tillidsmand ved indledning af en rekonstruktion, hvilket forøger omkostningerne ved en rekonstruktion. Konkursrådet foreslår derfor, at det ved indledning af en rekonstruktion gøres valgfrit for virksomheden, om der skal udpeges en regnskabskyndig tillidsmand eller ej. Efter vedtagelsen af en rekonstruktionsplan kan rekonstruktøren eller kreditorer, der udgør mindst 25 pct. af de stemmeberettigede kreditorer, dog anmode om, at der beskikkes en regnskabskyndig tillidsmand.

Derudover kan rekonstruktøren, som hidtil, på ethvert stadie i rekonstruktionsbehandlingen antage nødvendig regnskabskyndig bistand.

Ingen krav om sikkerhedsstillelse for konkurs

Hvis man i dag ønsker at indlede en rekonstruktion, er det et krav, at der stilles sikkerhed for en eventuel efterfølgende konkursbehandling, typisk i størrelsesordenen kr. 30-40.000 alt afhængig af den enkelte skifteret. 

Dette krav foreslås ophævet for herved at mindske den likviditetsmæssige belastning af den virksomhed, som forsøges rekonstruereret.

”Fast track” af virksomhedsoverdragelse

En virksomhedsoverdragelse kan i dag alene gennemføres under en rekonstruktion, hvis virksomhedsoverdragelsen vedtages i et rekonstruktionsforslag. Det kan imidlertid i nogle tilfælde være nødvendigt, at en overdragelse gennemføres hurtigt, hvorfor der ikke er tid til processen forbundet med vedtagelse af en rekonstruktionsplan og -forslag.

For at øge incitamentet til at foretage virksomhedsoverdragelse under en rekonstruktion foreslås det, at der indføres en ”fast track model”, hvor en virksomhedsoverdragelse kan gennemføres alene med rekonstruktørens samtykke, inden der er vedtaget en rekonstruktionsplan, forudsat det er hensigtsmæssigt for at sikre værdierne. Kreditorerne skal orienteres, forinden overdragelsen gennemføres. Er der ikke kommet indsigelse fra et flertal af kreditorerne inden 5 hverdage, kan overdragelsen gennemføres.

Udvidet dækning af Lønmodtagernes Garantifond

Indledning af rekonstruktionsbehandling er ikke i dag udbetalingsgrund for Lønmodtagerne Garantifond. Lønmodtagere må dermed afvente, om virksomheden opnår en rekonstruktion, eller om virksomheden tages under konkursbehandling, før lønrestancerne kan betales.

Det foreslås, at indledning af rekonstruktionsbehandling gøres til udbetalingsgrund. Lønmodtagernes Garantifond skal dermed allerede ved indledning af rekonstruktion udbetale lønmodtageres krav på løn, der forfaldt inden rekonstruktionsbehandlingen for så vidt angår medarbejdere, som før eller under rekonstruktionen opsiges og fritstilles. Løn til lønmodtagere, som fortsat beskæftiges, skal afholdes af arbejdsgiver, der dog kan få lån fra Lønmodtagernes Garantifond til udbetaling af op til 3 måneders løn, der forfalder under rekonstruktionen, og 1 måneders løn, der forfaldt før rekonstruktionen blev indledt.

Det foreslås endvidere at ændre Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, hvorefter en køber af en virksomhed alene hæfter for lønmodtagerforpligtelser, der vedrører tiden efter rekonstruktionens indledning. Herved sidestilles dette med situationen ved erhvervelse af en virksomhed fra et konkursbo.

Kompetent juridisk bistand

Det er vores vurdering, at de foreslåede ændringer er tiltrængte, da vi i mange situationer har måtte fravælge rekonstruktionsreglerne og søge andre veje til at rekonstruere den nødlidende virksomhed. Vi vurderer endvidere, at hovedparten af forslagene er velegnede til at smidiggøre reglerne ved rekonstruktionsbehandlingen virksomheder, hvorved antallet af indenretlige rekonstruktioner bør blive forøget ved vedtagelse af lovforslaget.

Hos DAHL har vi solid erfaring med at behandle repræsentere såvel myndigheder som private virksomheder, når deres kunder eller samarbejdspartnere kommer under insolvensbehandling. Vi bistår med rekonstruktioner, konkursbehandling og anden insolvensretlig rådgivning.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål til anbefalingerne eller i øvrigt har brug for juridisk rådgivning.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne