Nyheder

Udbetaling af værditabsbetaling iht. VE-loven

Hvem skal vindmølleopstiller udbetale værditabsbetaling til, når ejendommen har skiftet ejer?

Værditabsordningen i Lov om fremme af vedvarende energi indebærer, at en vindmølleopstiller skal betale for det fulde værditab, som forårsages på nærtliggende beboelsesejendomme ved opstilling af vindmøller. Ejerne af beboelsesejendommene skal allerede i planlægningsfasen anmelde deres krav om betaling for værditab, hvorefter Taksationsmyndigheden efter besigtigelse vurderer værditabets størrelse, medmindre parterne indgår aftale om det.

Værditabsbetalingen skal først udbetales, når opstillingen af første mølletårn igangsættes. Der er derfor ofte en længere periode mellem tidspunktet for Taksationsmyndighedens afgørelse om værditabet og tidspunktet for udbetalingen.

Som følge heraf er det ikke usandsynligt, at ejendommene har skiftet ejer i mellemtiden. Spørgsmålet er herefter, hvilken ejer, der er den berettigede til at modtage værditabsbetalingen. Svaret på dette spørgsmål afgør, til hvem vindmølleopstiller kan betale til med frigørende virkning.

Panthaver skal samtykke

Det bemærkes, at værditabsbetalingen er omfattet af eventuelle pantebreve tinglyst på ejendommen, hvorfor vindmølleopstiller skal tjekke ejendommens blad i tingbogen for panterettigheder, og sørge for at panthavernes samtykke til udbetaling foreligger, før udbetaling sker.

Hvornår indtræder værditabet?

Udgangspunktet er, at den der har lidt tabet skal modtage værditabsbetalingen. Afgørende for hvem der er berettiget, er således hvornår tabet indtræder, hvilket er en relativt uklar definition af den berettigede.

Det synes på den ene side, at være lovens forudsætning, at tabet realiseres, når møllerne rent faktisk opstilles. Det er ifølge loven også det tidspunkt, hvor betalingen forfalder. At der skal indgives anmeldelse om værditab på et tidligere tidspunkt må alene være et hensyn til forudsigelighed og et ønske om at få skabt klarhed over erstatningsforholdene på et tidligt tidspunkt i processen – både af hensyn til naboerne og vindmølleopstiller.

Det kunne på den anden side hævdes, at tabet allerede indtræder ved offentliggørelsen af vindmølleprojektet, da ejendommens handelsværdi allerede på dette tidspunkt kan tænkes at blive påvirket af vindmølleplanerne.

For så vidt angår panthaverne, er det mere entydigt. Alene den panthaver, som har pant i ejendommen på forfaldstidspunktet for værditabserstatningen, kan have ret til værditabserstatningen. Har en pantaver således opgivet sit pant, har panthaver heller ikke længere ret til værditabserstatningen, hvis den udbetales efter panterettens opgivelse.

Aftale mellem tidligere og nuværende ejer

Ofte vil den tidligere og den nuværende ejer selv have taget stilling til, hvem der skal oppebære værditabsbetalingen i forbindelse med salget af ejendommen. Men har de ikke dette – eller er de uenige herom - bør det ikke være vindmølleopstiller, der afgør, hvem der er berettiget. Dette spørgsmål henhører under domstolene. Vælger vindmølleopstiller at udbetale til den ene part uden sikkerhed for, hvem værditabserstatningen tilkommer, påtager vindmølleopstiller sig også risikoen for, at vurderingen er korrekt.

Hvem kan der udbetales til med frigørende virkning?

For så vidt angår udbetaling til panthaverne i ejendommen er det utvivlsomt, at erstatningen er omfattet af pantet i ejendommen, og panthaverne skal spørges forinden der sker udbetaling. Vindmølleopstiller kan henholde sig til tingbogen, og skal som udgangspunkt alene forholde sig til de panterettigheder, som er tinglyst på udbetalingstidspunktet.

For så vidt angår udbetaling til ejerne peger meget i retning af, at det er ejeren på tidspunktet for opstilling af møllerne, som er berettiget til at modtage udbetalingen, idet loven synes at hvile på den antagelse, at værditabet først realiseres på dette tidspunkt.

Det er i sidste ende domstolenes afgørelse, hvornår tabet anses for indtrådt, og således hvem der kan udbetales til med frigørende virkning for vindmølleopstiller.

I tilfælde af ejerskifte siden Taksationsmyndighedens afgørelse vil spørgsmålet i praksis ofte kunne løses pragmatisk ved, at der rettes henvendelse til såvel panthavere, den tidligere og den nuværende ejer, med anmodning om, at de oplyser hvem, der er berettiget til erstatningen.

Foreligger der uenighed eller tvivl om, hvem der er den berettigede, må vindmølleopstiller henvises til at deponere beløbet efter Deponeringsloven, således at vindmølleopstiller ikke risikerer at blive mødt med indsigelse om for sen betaling, samtidigt med at vindmølleopstiller omvendt ikke kan tvinges til at tage stilling i en eventuel tvist mellem tidligere og nuværende ejer.

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev

 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af Dahl Advokatfirma.

Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab

Lundborgvej 18

8800 Viborg

CVR. nr.: 37 31 00 85

 

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

Dahl Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mail adresse – dette er alt vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring Dahl Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

 

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender servicen MailChimp til udsendelse af nyhedsbreve. Mailchimp udbydes af The Rocket Science Group, LLC og er hjemmehørende i Georgia, USA. MailChimp opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Da MailChimp er baseret i USA accepterer du udtrykkeligt med din tiltræden af disse vilkår, at dine personoplysninger afgivet for at kunne sende dig nyhedsbreve, samt oplysninger vi genererer omkring din brug af vores nyhedsbreve kan eksporteres til og opbevares i USA.

MailChimp er herudover tilknyttet til Kommissionens Privacy Shield ordning. Du kan se mere om tilknytningen her

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

 

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

 

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mail adresse) ved at enten afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

 

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev du modtager fra os.

 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mail adresse lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

 

Dine øvrige rettgiheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne