Nyheder

Udbetaling af værditabsbetaling iht. VE-loven

Hvem skal vindmølleopstiller udbetale værditabsbetaling til, når ejendommen har skiftet ejer?

Værditabsordningen i Lov om fremme af vedvarende energi indebærer, at en vindmølleopstiller skal betale for det fulde værditab, som forårsages på nærtliggende beboelsesejendomme ved opstilling af vindmøller. Ejerne af beboelsesejendommene skal allerede i planlægningsfasen anmelde deres krav om betaling for værditab, hvorefter Taksationsmyndigheden efter besigtigelse vurderer værditabets størrelse, medmindre parterne indgår aftale om det.

Værditabsbetalingen skal først udbetales, når opstillingen af første mølletårn igangsættes. Der er derfor ofte en længere periode mellem tidspunktet for Taksationsmyndighedens afgørelse om værditabet og tidspunktet for udbetalingen.

Som følge heraf er det ikke usandsynligt, at ejendommene har skiftet ejer i mellemtiden. Spørgsmålet er herefter, hvilken ejer, der er den berettigede til at modtage værditabsbetalingen. Svaret på dette spørgsmål afgør, til hvem vindmølleopstiller kan betale til med frigørende virkning.

Panthaver skal samtykke

Det bemærkes, at værditabsbetalingen er omfattet af eventuelle pantebreve tinglyst på ejendommen, hvorfor vindmølleopstiller skal tjekke ejendommens blad i tingbogen for panterettigheder, og sørge for at panthavernes samtykke til udbetaling foreligger, før udbetaling sker.

Hvornår indtræder værditabet?

Udgangspunktet er, at den der har lidt tabet skal modtage værditabsbetalingen. Afgørende for hvem der er berettiget, er således hvornår tabet indtræder, hvilket er en relativt uklar definition af den berettigede.

Det synes på den ene side, at være lovens forudsætning, at tabet realiseres, når møllerne rent faktisk opstilles. Det er ifølge loven også det tidspunkt, hvor betalingen forfalder. At der skal indgives anmeldelse om værditab på et tidligere tidspunkt må alene være et hensyn til forudsigelighed og et ønske om at få skabt klarhed over erstatningsforholdene på et tidligt tidspunkt i processen – både af hensyn til naboerne og vindmølleopstiller.

Det kunne på den anden side hævdes, at tabet allerede indtræder ved offentliggørelsen af vindmølleprojektet, da ejendommens handelsværdi allerede på dette tidspunkt kan tænkes at blive påvirket af vindmølleplanerne.

For så vidt angår panthaverne, er det mere entydigt. Alene den panthaver, som har pant i ejendommen på forfaldstidspunktet for værditabserstatningen, kan have ret til værditabserstatningen. Har en pantaver således opgivet sit pant, har panthaver heller ikke længere ret til værditabserstatningen, hvis den udbetales efter panterettens opgivelse.

Aftale mellem tidligere og nuværende ejer

Ofte vil den tidligere og den nuværende ejer selv have taget stilling til, hvem der skal oppebære værditabsbetalingen i forbindelse med salget af ejendommen. Men har de ikke dette – eller er de uenige herom - bør det ikke være vindmølleopstiller, der afgør, hvem der er berettiget. Dette spørgsmål henhører under domstolene. Vælger vindmølleopstiller at udbetale til den ene part uden sikkerhed for, hvem værditabserstatningen tilkommer, påtager vindmølleopstiller sig også risikoen for, at vurderingen er korrekt.

Hvem kan der udbetales til med frigørende virkning?

For så vidt angår udbetaling til panthaverne i ejendommen er det utvivlsomt, at erstatningen er omfattet af pantet i ejendommen, og panthaverne skal spørges forinden der sker udbetaling. Vindmølleopstiller kan henholde sig til tingbogen, og skal som udgangspunkt alene forholde sig til de panterettigheder, som er tinglyst på udbetalingstidspunktet.

For så vidt angår udbetaling til ejerne peger meget i retning af, at det er ejeren på tidspunktet for opstilling af møllerne, som er berettiget til at modtage udbetalingen, idet loven synes at hvile på den antagelse, at værditabet først realiseres på dette tidspunkt.

Det er i sidste ende domstolenes afgørelse, hvornår tabet anses for indtrådt, og således hvem der kan udbetales til med frigørende virkning for vindmølleopstiller.

I tilfælde af ejerskifte siden Taksationsmyndighedens afgørelse vil spørgsmålet i praksis ofte kunne løses pragmatisk ved, at der rettes henvendelse til såvel panthavere, den tidligere og den nuværende ejer, med anmodning om, at de oplyser hvem, der er berettiget til erstatningen.

Foreligger der uenighed eller tvivl om, hvem der er den berettigede, må vindmølleopstiller henvises til at deponere beløbet efter Deponeringsloven, således at vindmølleopstiller ikke risikerer at blive mødt med indsigelse om for sen betaling, samtidigt med at vindmølleopstiller omvendt ikke kan tvinges til at tage stilling i en eventuel tvist mellem tidligere og nuværende ejer.

 

Tilmeld dig nyt fra DAHL

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information