Nyheder

Den skattemæssige vinkel i et generationsskifte i landbrug

Hvilke forhold i generationsskiftet udløser skat? Hvad koster et generationsskifte i skat? Og har afståelsessummens fordeling skattemæssig betydning? I denne tredje artikel i vores artikelserie om generationsskifte stiller vi skarpt på de skatterelaterede implikationer. Læs mere her.

Hvad er det ved generationsskiftet, der udløser skat?

Overordnet er generationsskifte en betegnelse for en sælgers salg af en virksomhed. Salget medfører, at den hidtidige ejer mister ejendomsretten til virksomheden. Det får skattemæssigt den konsekvens, at der skal opgøres gevinst eller tab. Et tab kan skattemæssigt modregnes. En gevinst kan udløse krav om skattebetaling. Betaling af skat vil være likviditetskrævende for sælgeren i form af mistet provenu, og for køberen, der alt andet lige – i hvert fald indirekte - skal finansiere sælgerens skat. Opgaven ved generationsskifter går derfor ofte på at få etableret en ordning, hvor skattebetalingen udskydes, hvilket ofte vil være attraktivt for såvel sælgeren som køberen.

Hvad koster et generationsskifte i skat?

Det danske indkomstskattesystem er differentieret, afhængigt af om skatteyderen er en fysisk person eller et selskab.

Selskaber har alene én indkomsttype og én skatteprocent, nemlig en proportionalskat på 22 %.

Fysiske personer omfattes af én af to beskatningsmuligheder. Den ene mulighed er anvendelse af virksomhedsskatteordningen (VSO). I VSO beskattes gevinster med en virksomhedsskat på 22 %. Denne beskatningsprocent forudsætter, at den indkomst, der genereres, opspares og forbliver i virksomheden. Trækkes midler ud af VSO til privat regi, forøges skatteprocenten til den skatteprocent, der betales af personlig indkomst med tillæg af arbejdsmarkedsbidrag (ambi), ca. 56 %.

Den anden mulighed er beskatning efter personskatteloven. Den opererer med tre indkomstkategorier.

  1. Personlig indkomst med tillæg af arbejdsmarkedsbidrag og medfører en effektiv beskatningsprocent på ca. 56 %. Omfattet af dette regelsæt vil bl.a. være genvundne afskrivninger og avance på immaterielle aktiver.
  2. Positiv kapitalindkomst beskattes med 42 %. Det omfatter bl.a. gevinster på fordringer og gæld og ejendomsavance.
  3. Aktieindkomst beskattes med 27 %/42 % og omfatter gevinster på og udbytte fra aktier.

Sker der særskilt beskatning ved dødsfald?

Selskaber lever, indtil de bliver likvideret, mens fysiske personer på et tidspunkt afgår ved døden. Et dødsbo, der er skattepligtigt, betaler 50 % i skat. Der skelnes kun mellem indkomst, der ikke er aktieindkomst (50 %), og aktieindkomst (27 %/42 %).

En konsekvens af skattedifferentieringen er, at indkomster, der i levende live beskattes som kapitalindkomst, beskattes med 8 procentpoint mere i et dødsbo (50 % mod 42 %), mens indkomster, der i levende live beskattes som personlig indkomst, beskattes 6 procentpoint lempeligere i et dødsbo (50 % mod 56 %).

Har afståelsessummens fordeling skattemæssig betydning?

Et generationsskifte indbefatter normalt overdragelse af forskellige aktivtyper, der beskattes forskelligt. Sælger og køber har derfor ofte modsatrettede interesser i, hvordan overdragelsessummen fordeles.

Gevinster på enkelte aktiver er skattefrie. Det gælder bl.a. stuehusdelen på en blandet ejendom. Sælgeren vil derfor alt andet lige have interesse i, at stuehusdelen værdiansættes så højt som muligt.

Køberen vil normalt have fokus på at få fradrag for købesummen i størst muligt omfang. Køberen er derfor ikke interesseret i en høj værdiansættelse af stuehusdelen. En høj værdi for jord kan af køber bruges til at modregne i en senere salgssum ved efterfølgende salg af jorden. Købesummen for bygninger kan afskrives med 4 % om året. Immaterielle aktiver kan afskrives med 1/7 om året, og endelig kan driftsmidler ud over småanskaffelser afskrives med 25 % om året.

Når køber og sælger ikke er interesseforbundne parter, vil der sjældent blive gjort indsigelse mod købesummens fordeling, men denne er undergivet SKATs prøvelse.

Landbrugsorganisationerne har efterlyst bedre regler for overdragelse ved succession. Kan succession med fordel anvendes ved generationsskifte?

Reglerne om overdragelse med succession er indført for at skabe bedre vilkår for generationsskifte. Muligheden gælder for personligt ejede virksomheder og kapitalandelene i unoterede selskaber.

Succession betyder, at sælger ikke beskattes ved salg. Sælger er den, der primært ”høster fordelen”.

Prisen for successionen er, at køber indtræder i sælgers skattemæssige stilling for så vidt angår købesum, købstidspunkt og afskrivningsgrundlag. Udgør købesummen for et aktiv 0 kr., vil køber indtræde i denne købesum på 0 kr. Den dag, køber afstår det pågældende aktiv, vil køber realisere en gevinst. Køber får med andre ord ”ulempen” ved transaktionen.

Isoleret set vil køber derfor meget sjældent erhverve et aktiv med succession uden at blive kompenseret herfor (ved en samlet lavere salgspris).

Kan parterne frit aftale kompensation ved overdragelse med succession?

Der findes to muligheder for kompensation ved overdragelse med succession. Parterne er berettiget til at vælge det regelsæt, der giver den bedste kompensation af køber og dermed også giver sælger mindst muligt provenu.

De to metoder benævnes også hhv. brutto- og nettometoden.

Ved bruttometoden værdiansættes aktivet til den pris, det har på det frie marked. Sælger har mulighed for at give køber en gave som en del af berigtigelsen uden skattemæssige eller afgiftsmæssige konsekvenser. Gavens størrelse udgør 22 % af den avance, der beskattes som aktieindkomst og 30 % for al anden avance. Beskattes en overdragelse som aktieindkomst, ville det have udløst en skat på 42 % hos sælger. Sælger kan give en gave på 22 procentpoint til køber og opnå en besparelse på 20 procentpoint af avancen. For al anden indkomst skulle sælger have betalt enten 56 % eller 42 % i skat. Sælger kan kompensere køber med 30 % og sparer 26 % ved personlig indkomst og 12 % ved positiv kapitalindkomst.

Den alternative metode er nettometoden. Her nedsættes handelsværdien af aktivet på grund af succession. Man skal forestille sig et frit marked, hvor man mellem køber og sælger enten kan vælge at handle med succession eller uden succession. Handler man med succession, vil køber alt andet lige betale et mindre beløb for det pågældende aktiv. Hvor stort værdinedslaget vil være, beror som udgangspunkt på en forhandling. Mellem interesseforbundne parter kan nedslaget beregnes matematisk ud fra administrativ praksis (som dette er skitseret i SKM 2015.131LSR).

Højesteret har i en dom fra april måned 2018 fastslået, at de to kompensationsmetoder fungerer alternativt, og derfor ikke kan kombineres. Da der normalt i generationsskiftesituationen er fokus på købers forhold, vil der ofte blive valgt den metode, der giver den største fordel for køber.

Sammenfatning

Generationsskifte af virksomheder kan være udfordrende. En af udfordringerne er skatten. Alle skatteydere skal betale den skat, som de er forpligtet til at betale. På generationsskifteområdet er der muligheder for at udskyde beskatningen og derved fremme generationsskiftet.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til generationsskifte, er du altid velkommen til at kontakte DAHLs eksperter. Vi yder professionel rådgivning på området.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne