Nyheder

Indskrænker ordregivers tekniske specifikationer konkurrencen?

En ny kendelse fra Klagenævnet for Udbud kaster lys over forholdet mellem tekniske specifikationer og eventuel indskrænket konkurrence. Klagenævnet for Udbud har i kendelse af 14. december 2020 taget stilling til en sag mellem MAN Truck & Bus Danmark A/S og Beredskabsstyrelsen. Klagenævnet fastslog, at Beredskabsstyrelsens tekniske specifikationer ikke var fastsat på en måde, der var konkurrencehindrende eller uproportionale. Tildelingsbeslutningen for én af de udbudte delaftaler blev imidlertid annulleret som følge af det vindende tilbuds ukonditionsmæssighed. Læs mere om sagen her.

Resumé af sagen

Baggrunden for klagen var Beredskabsstyrelsens udbud af en rammeaftale om indkøb af lastbilchassiser til brug for fremstillingen af en lang række forskellige specialkøretøjer, som skulle indgå i Beredskabsstyrelsen og i kommunale redningsberedskaber. Rammeaftalen var udbudt i form af en rammeaftale med tre delaftaler.

MAN Truck & Bus Danmark klagede over udbuddet med påstand om, at Beredskabsstyrelsen havde handlet i strid med udbudslovens § 40, stk. 4, samt de grundlæggende principper om ligebehandling og proportionalitet. Beredskabsstyrelsen havde fastsat en række tekniske specifikationer, som ifølge MAN Truck & Bus Danmark ikke var sagligt begrundede og proportionale i forhold til kontraktens værdi og mål og derfor indebar en kunstig indsnævring og hindring af konkurrencen.  

MAN Truck & Bus Danmark nedlagde også påstand om, at Beredskabsstyrelsen havde handlet i strid med de grundlæggende principper om ligebehandling og gennemsigtighed ved at tildele delaftale 1 til den vindende leverandør, selvom tilbuddet fra den vindende leverandører ikke opfyldte et af de tekniske mindstekrav i udbudsmaterialet. Endelig nedlagde MAN Truck & Bus Danmark påstand om, at Klagenævnet for Udbud skulle annullere tildelingsbeslutningen.

Kendelsen fra Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet fastslog, at ordregivere kan fastsætte tekniske specifikationer, som har en konkurrencebegrænsende virkning, såfremt ordregiver har en saglig grund til at stille kravet. I den forbindelse fandt Klagenævnet, at Beredskabsstyrelsen detaljeret havde redegjort for baggrunden og behovet for de fastsatte mindstekrav, og derfor fandt Klagenævnet ikke grundlag for antage, at de af Beredskabsstyrelsen fastsætte mindstekrav ikke var saglige. Tilsvarende fandt Klagenævnet ikke grundlag for, at Beredskabsstyrelsen med de anfægtede mindstekrav havde fastsat ubegrundede hindringer for konkurrencen eller kunstigt havde indsnævret denne.

Klagenævnet kom på den baggrund frem til, at ordregivere har et bredt skøn ved opgørelsen af deres indkøbsbehov og ved fastlæggelsen af kravene til, hvordan disse behov skal opfyldes. MAN Truck & Bus Danmark havde ikke godtgjort, at Beredskabsstyrelsens behov lige så godt kunne være opfyldt på anden måde, ligesom det ikke kunne lægges til grund, at det alene var de to eksisterende leverandører, der havde mulighed for at afgive tilbud i forbindelse med udbuddet.  

Beredskabsstyrelsen havde for delaftale 1 fastsat et mindstekrav om en såkaldt tilkøringsvinkel (”approach angle”) på mindst 13 grader. Klagenævnet fandt, at der i den vindende tilbudsgivers tilbud imidlertid var angivet en tilkøringsvinkel på 11 eller 12 grader. Herefter fandt Klagenævnet, at det vindende tilbud var ukonditionsmæssigt, hvorefter Beredskabsstyrelsens tildelingsbeslutning for delaftale 1 blev annulleret.

DAHLs bemærkninger til kendelsen

Kendelsen er i tråd med praksis om, at ordregiver har et vidt skøn til at fastsætte kravspecifikationen, herunder også krav, der kan indsnævre konkurrencen, forudsat at kravene er saglige. Det forhold, at kun få leverandører eller en enkelt leverandør kan opfylde kravsspecifikationen, indebærer ikke i sig selv, at udbudsreglerne er overtrådt, hvis sagligheden kan dokumenteres.

Kendelsen er i øvrigt også en påmindelse til ordregivere om at inddrage alt materiale ved vurderingen af, om et tilbud er konditionsmæssigt. Dette blev ikke gjort i denne sag, og som konsekvens heraf blev Beredskabsstyrelsens tildelingsbeslutning annulleret.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til den omtalte kendelse eller andre konkurrence- og udbudsrelaterede spørgsmål, er du velkommen til at kontakte DAHLs eksperter Claus Gulholm-Hansen Krüger og Kathrine Ahrenholt. Vi yder højt specialiseret professionel rådgivning på området.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne