Nyheder

Beskatning ved skilsmisse - altid skattefri?

Få overblikket over, hvordan beskatning ved bodeling virker, afhængigt af om man er gift eller ej.

Overflytning af formuefordele imellem personer, uanset om det er kontanter eller aktiver, så som fast ejendom, aktier m.v., er skattepligtige for modtageren. En sådan formueoverførsel betegnes også som en gave. Hovedreglen for beskatning af gaver er, at modtageren skal beskattes af den formuefordel, som vedkommende modtager.

På giversiden er der naturligvis ikke fradragsret for den fordel, der flyttes over. Hos giveren kan der rent faktisk i stedet indtræde beskatning. Hvis der overdrages en fast ejendom fra én person til en anden som en gave, bliver giveren af gaven stillet, som om han har solgt den faste ejendom til handelsværdien. Hvis den faste ejendoms avance skal beskattes, bliver giveren altså beskattet, selv om han ikke får noget vederlag ved transaktionen.

Visse formuefordele er dog undtaget fra beskatningen, men i stedet belagt med en gaveafgift. Dette gælder en nærmere afgrænset personkreds, så som forældre og børn og bl.a. personer, der er samlevende i en periode på mindst 2 år, inden for hvilken periode gaveoverførslen skal finde sted.

Bodelingen mellem ugifte samlevende

Såfremt ugifte samlevende skal ophæve deres samliv, og man i den forbindelse skal lave en opgørelse over det økonomiske mellemværende, er dette omfattet af førnævnte udgangspunkt. Hvis den ene person overfører et beløb til den anden person, vil modtageren af beløbet blive beskattet af beløbet som personlig indkomst. Hvis der er tale om overførsel af et aktiv, vil den, der overdrager det, blive stillet, som om aktivet er solgt til handelsværdi, og den, der modtager det, bliver beskattet af værdien.

De særlige regler om gaveafgift finder ikke anvendelse. Som udgangspunkt er samlivet nemlig afbrudt mellem ugifte samlevende på det tidspunkt, hvor det økonomiske opgør finder sted. Reglen om, at man kan give gaver med afgiftspligt til følge, hvis man har haft fælles bopæl i mindst 2 år, forudsætter at gaven ydes inden for 2 års perioden.

Formueoverførsler mellem ugifte samlevende i forbindelse med deres ophævelse af samlivet kan alene oppebæres skattefrit hos modtageren, hvis modtageren ifølge retspraksis har krav på et eller andet kompensationsbeløb, fordi de økonomiske forhold under samlivet har forvredet tingene. Sådanne kompensationsbeløb kan altså oppebæres skattefrit.

Bodeling ved separation eller skilsmisse

Er der imidlertid tale om en bodeling i forbindelse med separation eller skilsmisse, er der en anderledes regulering. Dels er der en skiftelov, der sikrer og regulerer, hvordan bodelingen som sådan skal finde sted. Med andre ord har de to ægtefæller et regelsæt, der regulerer, hvordan man praktiserer bodelingen.

Dels er der på det skatteretlige område en bestemmelse i statsskattelovens § 5 a om, at en formueoverflytning ved separation eller skilsmisse ikke har nogen skattemæssige konsekvenser.

Gives der således et beløb fra den ene ægtefælle til den anden, kan modtageren modtage beløbet skatte- og afgiftsfrit. Giveren af beløb har naturligvis ikke fradragsret for beløbet. Overdrages der i stedet et aktiv, f.eks. aktier eller en fast ejendom, udløser dette ikke en afståelsesbeskatning hos overdrager – giver. Af førnævnte lovbestemmelse udledes det nemlig, at der er såkaldt obligatorisk succession, hvilket betyder at der ikke sker nogen afståelsesbeskatning hos giver, mens modtager indtræder i givers skattemæssige stilling. Den manglende beskatning af giver modsvares altså af, at den, der modtager aktivet, får den samme skattemæssige position som giver.

Det forekommer, at delingen efter en separation eller skilsmisse trækker ud. Der er ikke i lovgivningen nogen rammer for, hvor lang tid en sådan deling må trække ud, heller ikke i forhold til, om delingen medfører de førnævnte skattemæssige konsekvenser. Det opleves i praksis, at en sådan deling foregår over flere år. Selv om dette er tilfældet, kan dette regelsæt om, at det ikke udløser skat, og at det indeholder tvungen succession altså anvendes.

Princippet om, at en bodeling kan strække sig over lang tid, gælder også fastsættelse af værdierne, der skal ydes. Skatterådet har for nylig haft mulighed for at tage stilling til en konkret situation. To ægtefæller blev skilt i 2011 og fik lavet en bodelingsaftale i 2012. De var imidlertid ikke enige om alle værdier. Den ene ægtefælle var ejer af nogle aktier, som man ikke kunne blive enige om værdiansættelsen af.

Man aftalte derfor i bodelingsoverenskomsten, at der fra ejerægtefællen af de pågældende aktier skulle overføres et beløb til den anden ægtefælle, når man på et tidspunkt fik konstateret, hvilken værdi de pågældende aktier har. Værdien kom frem ved en overdragelse, der foregik først i 2015, altså 3 år efter bodelingen. Spørgsmålet var nu, om det beløb, der nu blev opgjort og overført, kunne ske uden skattemæssige konsekvenser.

Skatterådet fandt, at man i den konkrete situation havde haft en reel anledning til, at der indtrådte en tidsmæssig forskydning fra bodelingsoverenskomstens indgåelse, indtil beløbet kunne opgøres. Det var derfor Skatterådets opfattelse, at det pågældende beløb kunne være en skattefri formueoverførsel.

Var Skatterådet kommet til et andet resultat, havde det egentlig været overraskende. Der foreligger ikke praksis, der statuerer skattepligt ved bodelinger. Skatterådets afgørelse bekræfter imidlertid, at der kan være rigtig lang tid imellem en skilsmisse og en overførsel af et formuegode mellem to tidligere ægtefæller, og at denne overførsel, uanset denne lange tid, kan ske uden skattemæssige konsekvenser.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev

 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af Dahl Advokatfirma.

Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab

Lundborgvej 18

8800 Viborg

CVR. nr.: 37 31 00 85

 

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

Dahl Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mail adresse – dette er alt vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring Dahl Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

 

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender servicen MailChimp til udsendelse af nyhedsbreve. Mailchimp udbydes af The Rocket Science Group, LLC og er hjemmehørende i Georgia, USA. MailChimp opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Da MailChimp er baseret i USA accepterer du udtrykkeligt med din tiltræden af disse vilkår, at dine personoplysninger afgivet for at kunne sende dig nyhedsbreve, samt oplysninger vi genererer omkring din brug af vores nyhedsbreve kan eksporteres til og opbevares i USA.

MailChimp er herudover tilknyttet til Kommissionens Privacy Shield ordning. Du kan se mere om tilknytningen her

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

 

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

 

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mail adresse) ved at enten afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

 

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev du modtager fra os.

 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mail adresse lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

 

Dine øvrige rettgiheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne