Nyheder

Generationsskifte i landbrug: Løn- og ansættelsesforhold

Hvad forstår man ved lønmodtagers retsstilling ved virksomhedsoverdragelse? Hvem har ledelsesretten og ledelsespligten over for medarbejdere ved overdragelsen? Og hvilke udfordringer kan opstå, når sælger er insolvent? I denne sjette artikel i vores artikelserie om generationsskifte stiller vi skarpt på håndtering af lønmodtagerforhold ved ejerskifte.

Lønmodtagerregulering ved ejerskifte

Siden 1. april 1979 har vi i dansk ret på baggrund af et EU-direktiv haft en lovgivning, hvor udgangspunktet er, at lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse ikke ændres, idet de på overtagelsestidspunktets gældende ansættelsesvilkår, såvel baseret på lov, kollektiv overenskomst som på ansættelsesaftale, uden videre overtages af virksomhedens (bedriftens) nye ejer.

Dette udgangspunkt er der tilnærmelsesvis ikke undtagelser til. En køber af en landbrugsbedrift kan derfor ikke som vilkår for købet betinge f.eks. sig, at en eller flere medarbejdere, der er ansat på overtagelsestidspunktet, ikke medfølger, eller at lønnen til samtlige medarbejdere fra og med overtagelsestidspunktet reduceres med 10 %. Køberen af bedriften er bundet af de ansættelsesvilkår, som sælgeren har aftalt med de ansatte. Det hindrer selvfølgelig ikke, at køberen efterfølgende kan ændre ansættelsesvilkårene efter de til enhver tid gældende regler. I de to eksempler ved dels opsigelse, dels varsling af lønnedgang.

Ved opsigelse er det køberens (den nye ejers) risiko, at opsigelsen er saglig. Er opsigelsen ikke saglig, er der risiko for at skulle betale godtgørelse afhængig af lønmodtagerens status som funktionær/ikke-funktionær, og afhængig af om der er tale om et landbrug, der er overenskomstdækket eller ej. Ved varsling af lønreduktion følges reglerne om væsentlige vilkårsændringer, idet selv en mindre lønreduktion ansættelsesretligt betragtes som en væsentlig vilkårsændring i ansættelsesforholdet. Lønreduktioner kan derfor kun ske med et varsel svarende til det opsigelsesvarsel, som den enkelte lønmodtager har krav på, enten iht. lov, overenskomst eller ansættelsesaftale.

Indtil overtagelsestidspunktet er det sælgeren, der har ledelsesretten og ledelsespligten over bedriftens medarbejdere. Derfor er det kun sælgeren, der indtil overtagelsestidspunktet kan træffe beslutninger i forhold til medarbejderstaben, herunder give påtaler og advarsler og foretage opsigelser. Køberen af bedriften vil dog med virkning fra overtagelsestidspunktet indtræde i sådanne arbejdsretlige tiltag, besluttet og udført af sælgeren.

Tvangsauktion – indsættelse via fogedretten

Selvom undtagelserne til købers indtræden i samtlige løn- og ansættelsesvilkår på overtagelsestidspunktet er få, findes der dog enkelte. Ejerskifter, der ikke er baseret på aftale (eksempelvis købsaftale), men er baseret på tvangsindgreb via domstolene, er ikke omfattet af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse. Købere af landbrugsbedrifter på tvangsauktion indtræder ikke automatisk i ansættelsesforholdet til de på auktionstidspunktet ansatte lønmodtagere. Til gengæld vil en auktionskøber ofte være interesseret i på forhånd at have aftalt med de ansatte, eller i hvert fald en del af disse, at de fortsætter ansættelsesforholdet efter auktionen.

Bortforpagtere af landbrugsbedrifter hæfter heller ikke over for bedriftens medarbejderstab, når landbrugsejendommen tilbagetages af bortforpagteren fra forpagteren via en fogedforretning som følge af, at forpagteren ikke har betalt sine forpligtelser. Også i denne situation vil bortforpagteren ofte kunne have en interesse i, inden tilbagetagelsen, at indgå aftale med medarbejderne om disses efterfølgende ansættelse.

Når sælger er insolvent

Det forekommer, at selvstændige erhvervsdrivende, herunder landbrugere, ikke fuldt ud er i stand til at overholde deres forpligtelser. I forhold til lønmodtagere giver det sig oftest tilkende ved, at

  • der evt. i en periode ikke er indbetalt feriepenge til FerieKonto,
  • der ikke er indbetalt til en evt. (arbejdsmarkeds)pensions­ordning og/eller
  • forskellige individuelt aftalte eller kollektivt aftalte tillæg ikke er betalt.

I og med bedriften skifter ejer fra sælger til køber, sker der også et debitorskifte, således at den nye ejer af bedriften indtræder som debitor i forhold til de lønmodtagere, der har krav – og vel at mærke krav stiftet under deres ansættelse hos sælgeren før overtagelsesdagen.

Det er derfor væsentligt, at købere og disses rådgivere er opmærksomme på at få afdækket, om sælgeren har overholdt sine løbende forpligtelser over for lønmodtagerne. Det gælder selvfølgelig også i situationer, hvor sælgeren ikke er insolvent, men der er i særlig grad tale om en udfordring, hvor sælgeren er insolvent, idet det refusionskrav, som køberen får ved at betale for sælgerens forsømmelser, normalt ikke kan betales af den insolvente sælger. Det er derfor nødvendigt i sådanne situationer at kræve dokumentation for, at sælgeren har betalt alle lønmodtagerforpligtelser frem til overtagelsestidspunktet.

Hvilken form for insolvens?

Det er i princippet uden betydning, om insolvensen blot er de facto, eller om den er markeret udadtil enten i form af rekonstruktionsbehandling eller konkursbehandling. Det afgørende er, at sælgeren er i en situation, hvor han ikke kan betale sine forpligtelser. Det er i hvert fald udgangspunktet. I tilfælde af sælgers konkurs er købers retsstilling dog en anelse bedre, end hvis sælgeren enten var under rekonstruktionsbehandling eller under frivillig akkord-forhandling. Det hænger sammen med, at LG (Lønmodtagerens Garantifond) i en længere årrække har haft en praksis i tilfælde af virksomhedsoverdragelse under konkurs, hvorefter LG dækker lønprivilegerede krav indtil dekrettidspunktet, mod at erhververen/køberen dækker samtlige lønmodtagerkrav fra og med dekrettidspunktet i forhold til de lønmodtagere, der overtages af køberen.

Kollektive overenskomster

En del landmænd har (fortsat og med forskellig begrundelse) modvilje mod at blive overenskomstdækkede. Er en bedrift overenskomstdækket, vil køberen af bedriften – uanset om sælgeren er solvent eller insolvent – indtræde i overenskomsten, medmindre erhververen snarest og ultimativt senest tre uger efter overtagelsestidspunktet meddeler den eller de lønmodtagerorganisationer, der har tegnet overenskomst med landmanden (normalt 3F), at de fremover ikke vil være omfattet af overenskomsten. Denne opsigelsesadgang er efter formuleringen af virksomhedsoverdragelseslovens § 4a i princippet betingelses­løs. Risikoen er dog, at den eller de køber(e) af landbrugsbedrifter, der frasiger sig bedriftens hidtidige overenskomst (mellem GLS-A og 3F), risikerer at udsætte sig for konflikt.

Efterskrift

Der er bestemt god grund til, at løn- og ansættelsesvilkår – såvel kollektive som individuelle – også i landbrugserhvervet bliver omhyggeligt gennemgået før effektuering af en handel, hvad enten sælgeren er solvent eller insolvent -  og i princippet uafhængigt af, om handlen sker i forbindelse med et generationsskifte.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til generationsskifte, er du altid velkommen til at kontakte DAHLs eksperter. Vi yder professionel rådgivning på området.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne