Nyheder

Minkbranchens følgeerhverv kan også se frem til erstatning

Siden lovforslaget om forbud mod hold af mink blev vedtaget tilbage i december sidste år, har ikke kun minkavlerne, men også minkbranchens følgeerhverv, befundet sig i uvished om, hvad fremtiden bringer. I går indgik et flertal af Folketingets partier en aftale om erstatning for hele branchen, herunder også for følgeerhvervene. Hvad aftaleteksten indeholder af erstatningsprincipper, kan du læse mere om her.

Den 21. december 2020 vedtog et flertal i Folketinget et forbud mod hold af mink indtil udgangen af 2021. Loven indeholder tillige bestemmelser om mulighed for erstatning og kompensation for såvel minkavlerne som visse følgeerhverv. Principperne for erstatning og kompensation har dog ikke været afklaret før i går, hvor et nyt flertal indgik en aftale om erstatning.

Overordnede principper for erstatning

For minkavlerne er der aftalt en erstatningsmodel, der tager højde for de udsving, der har været i priserne på minkskind de seneste år. For følgeerhvervene – f.eks. fodercentraler, pelserier mv. – lægges der op til, at erstatningen fastlægges ved en vurdering af virksomhedens værdi i såkaldt ”handel og vandel”. Vurderingen skal foretages af en taksator, der inspicerer den enkelte virksomhed, herunder regnskaber, produktionsapparat, salgspriser mv., idet der skal tages hensyn til særlige, branchespecifikke forhold.

Det fremgår også af aftaleteksten, at der kun ydes erstatning for den andel af virksomheden, der er relateret til dansk minkavl. Hvis en virksomhed har afsat produkter til udlandet, vil hele virksomhedens værdi således formentligt ikke kunne kræves erstattet, selvom virksomheden er nødsaget til at lukke. 

Erstatningsberettigede virksomheder

En virksomhed skal for at være erstatningsberettiget som et følgeerhverv ifølge aftaleteksten opfylde to kriterier:

  • Over halvdelen af virksomhedens omsætning i 2017-2019 skal hidrøre fra handel med danske minkproducenter, medmindre der er tale om erstatning for staldkapacitet udlejet til danske mink, eller erstatning for pelserier, der betjener danske minkavlere, hvor pelseriet indgår i en virksomhed, hvor der også drives minkavl i Danmark.
  • Virksomhedens produktion kan ikke umiddelbart omlægges til anden aktivitet, idet der tages højde for omkostningerne ved en omstilling, og om dette står i et rimeligt forhold til indtjeningspotentialet.

Sædvanlige tabsposter som bør indgå i erstatningsopgørelsen

Produktionsapparat/driftsmidler mv.

Den første gruppe af aktiver, som en erstatningsberettiget virksomhed kan kræve erstattet, er virksomhedens driftsmidler. Det fremgår af aftaleteksten, at værdien skal fastsættes med afsæt i ”handel og vandel”. Dette betyder, at driftsmidlerne skal erstattes med en værdi, der svarer til aktivernes værdi i en salgssituation.

Mange af virksomhedernes driftsmidler vil ofte være specialdesignet til formålet. Når et helt erhverv i Danmark lukkes ned, vil mange af driftsmidlerne derfor blive usælgelige og i princippet have en værdi på 0 kr. Værdien af driftsmidlerne må derfor fastsættes på grundlag af, hvad driftsmidlerne var værd, hvis minkbranchen ikke var lukket ned. Dette gælder tilsvarende for et eventuelt oppebåret varelager.

Bygninger mv.

En anden gruppe af aktiver er selve ejendommen, herunder de bygninger og lokaler, hvorfra virksomheden drives. Det fremgår ikke klart af aftaleteksten, om og i givet fald hvordan disse aktiver kan kræves erstattet. Der bør derfor skeles til de almindelige principper herfor.

Selv om forbuddet mod hold af mink hindrer virksomhederne i fortsat drift, bliver virksomhedens bygninger og arealer nødvendigvis ikke værdiløse. Udgangspunktet er derfor, hvis de almindelige principper følges, at bygningerne kun kan kræves erstattet, hvis de er usælgelige. Dette kan være tilfældet, hvis bygningerne ikke kan anvendes til et andet formål. Hvis bygningerne derimod kan sælges i fri handel, må virksomheden nøjes med dette. Hvis der er investeret i særlige indretninger i bygningerne, som gør bygningerne mindre anvendelige og mindre værd i en salgssituation, vil sådanne omkostningerne dog kunne kræves erstattet.

Afhængig af arealets beskaffenhed kan det komme på tale, at hele ejendommen inklusive bygninger kan blive omfattet af ekspropriationen, såfremt arealet ikke kan anvendes eller afsættes til et andet formål. Dette sker kun undtagelsesvis. Hvis arealerne er beliggende et attraktivt sted, kan det måske være en fordel at sælge arealerne i frihandel. Virksomhederne bør dog have de skattemæssige konsekvenser for øje, da salg af fast ejendom er skattepligtigt, hvis der ikke foreligger ekspropriationsvilje hos myndighederne.

Fremtidige driftstab

Når en virksomhed lukkes som følge af et ekspropriativt indgreb, har virksomheden som udgangspunkt krav på en erstatning svarende til virksomhedens værdi. Det fremgår af aftaleteksten, at virksomhedens værdi skal fastsættes i såkaldt ”handel og vandel”. Det vil sige med udgangspunkt i, hvad virksomheden kan sælges for.

For minkavlerne er der aftalt en alternativ ordning, hvor avlerne har krav på tabt fremtidig indtjening for årene 2022-2030. Denne ordning gælder derimod ikke for følgeerhvervet, hvis erstatning i stedet følger de almindelige principper. Begrundelsen i aftaleteksten er, at der ikke har været det samme store udsving i priserne på produktion i følgeerhverv, som der er for minkskind.

Virksomhedens værdi fastsættes herefter bl.a. på grundlag af virksomhedens såkaldte goodwill, som beregnes på grundlag af virksomhedens driftsresultater – typisk i de seneste 3 år. Erstatning for goodwill forudsætter således som udgangspunkt, at driften har været overskudsgivende.

Særligt om andelsselskaber (A.M.B.A.)

En ofte anvendt organiseringsform blandt minkbranchens følgeerhverv er de såkaldte A.M.B.A.’er, som er andelsforeninger, der ejes af virksomhedens medlemmer. Andelsforeninger er karakteriseret ved, at de ikke drives med et traditionelt erhvervsmæssigt formål om at opnå højest muligt profit. Andelsforeninger har derimod til formål at fremme deltagernes fælles interesse som f.eks. aftagere, leverandører eller lignende. Et eksempel er fodercentralerne, der har til formål at levere minkfoder af høj kvalitet til den lavest mulige pris.

Driftsresultatet hos et A.M.B.A. afspejler ikke nødvendigvis virksomhedens reelle værdi. Opgørelsen af et andelsselskabs driftsresultat er særegent ved, at andelshaverne er selskabets kunder/leverandører, som derfor i princippet selv kan fastsætte samhandelspriser. For et A.M.B.A. kan det derfor være vanskeligt at dokumentere et driftstab, hvis de almindelige principper herfor følges.

Som omtalt ovenfor vil et A.M.B.A ikke tilkendes driftstabserstatning frem til 2030. Der er derfor en risiko for, at de mister deres latente goodwill, hvis der ikke gøres en særlig indsats i forhold til at synliggøre den reelle værdi i virksomheden. Virksomheden bør bl.a. undersøge, hvad virksomheden kunne have tjent, hvis virksomheden var drevet traditionelt med profit for øje.  

Andelsforeningen – og i sidste ende virksomhedens medlemmer – lider naturligvis et tab ved virksomhedens ophør, når der fremadrettet ikke vil blive foretaget udbetaling af driftsoverskud som hidtil. Dette støtter, at driftstabserstatningen må beregnes på anden vis, end ved blot at anvende gennemsnittet af driftsresultatet en årrække tilbage.

Dokumentation er afgørende

Uanset om du har en virksomhed, der drives traditionelt med profit for øje, eller om der er tale om et andelsselskab (f.eks. et A.M.B.A.), er det afgørende, at virksomhedens tab kan dokumenteres. Det er derfor vigtigt, at virksomhederne allerede nu overvejer, hvordan der skaffes dokumentation for de tab, som følger af forbuddet mod hold af mink. Overvejelserne bør også gå på at dokumentere, at der ikke kan foretages driftsomlægninger, da dette kan føre til bortfald af erstatningen.

Derudover bør driftsmidler og inventar ikke afhændes, medmindre I som virksomhed er helt sikre på, at afhændelsen sker til eller over markedspris. Det samme gælder for varelageret. Hvis der er tale om fordærvelige varer, der f.eks. anvendes til produktion af minkfoder eller lignende, bør dokumentation for indkøb og afhændelse gemmes.  

Har du brug for kompetent sparring?

Hvis du er i tvivl om, hvordan du bør forholde dig, er du velkommen til at kontakte vores specialister. Hos DAHL har vi oprettet en digital ”Q&A-hotline”, hvor berørte minkavlere gratis har mulighed for at stille spørgsmål til vores eksperter om ekspropriation, erstatning, skattemæssige og insolvensretlige forhold. Driver du en virksomhed, som økonomisk rammes af forbuddet mod hold af mink, er du velkommen til at benytte vores Q&A-hotline.

Du kan tilgå vores digitale Q&A-hotline ved at klikke her.  

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne