Nyheder

Ny aftale om erstatning til minkavlerne

De fleste mink i Danmark blev aflivet tilbage i november sidste år. Siden har minkavlerne befundet sig i uvished om det økonomiske efterspil, herunder hvordan avlerne bliver kompenseret og erstattet for det indgreb, der de facto nedlagde et helt erhverv. Første skridt mod en afklaring er nu taget. I går aftes indgik et flertal i folketinget en aftale om erstatning til minkavlerne. Vi har opsummeret det mest centrale fra aftaleteksten her.

Aftalen vedrører overordnet set tre erstatningsmodeller; en model for de avlere, der har haft mink frem til, at udbruddet af COVID-19 ramte minkerhvervet (”driftstabsmodellen”), én model for bl.a. de avlere, der ikke har udnyttet deres produktionskapacitet (”den alternative opgørelsesmetode”), og én model for de avlere, der ønsker at fortsætte driften efter 2021 (”dvalemodellen”).

Driftstabsmodellen

Driftstabsmodellen gælder for avlere, der har haft mink frem til, at udbruddet af COVID-19 ramte minkerhvervet. Modellen opererer med tre typer af erstatning:

 • Erstatning for aflivede dyr i 2020 (tabt indtjening i 2021)
 • Erstatning for tabt indtjening i 2022-2030
 • Erstatning for kapitalapparatet (bygninger og driftsmidler mv.)

Erstatning for aflivede dyr i 2020

Det fremgår af aftaleteksten, at erstatningen for aflivede mink i 2020 tager udgangspunkt i det antal mink, som den pågældende minkavler har slået ned, men ikke pelset, i 2020. Erstatningen fastsættes per mink, idet erstatningssummen korrigeres i henhold til avlerens individuelle kvalitetsindeks for 2019-2020. Avleren bestemmer selv, om erstatningen skal beregnes ud fra gennemsnittet af skindpriserne i 2019/2020, eller ud fra den realiserede skindpris ved Kopenhagen Furs auktioner i 2021. 

Erstatningssummen udgør mindst 160 kr. og maksimalt 250 kr. per skind. Den beregnede erstatning fraregnes alle sparede udgifter. Driftstabserstatningen reduceres ikke for de farme, der var smittet af COVID-19, hvilket er en fravigelse af den hidtil gældende ordning, og dermed positivt for de farme, der var ramt af smitten.

Erstatning for tabt indtjening i 2022-2030

For årene 2022-2030 vil minkavlerne have krav på en driftstabserstatning baseret på en forventet pris på minkskind. Prisen udregnes som et gennemsnit af de seneste 10 års priser, dog fraregnet højeste og laveste pris. 

Prisen for de enkelte ejere vil blive korrigeret for kvaliteten af avlerens skind målt ved et gennemsnit af de opnåede priser i årene 2017-2019 sammenlignet med gennemsnitspriserne for alle avlere i de samme år. Kvalitetsindekset kan dog højest udgøre 105. Samtidigt fastsættes der en nedre grænse for, hvor lave produktionsomkostninger der kan indgå i erstatningen (minimum 75 pct. af gennemsnittet).

Når prisen på et minkskind er vurderet, fraregnes driftsomkostningerne på den pågældende bedrift inkl. ejerløn. Erstatningen udbetales med udgangspunkt i antal avlstæver ultimo 2019.

Erstatning for restværdi af kapitalapparatet

Foruden driftstabserstatningen har avlerne krav på erstatning for restværdien af kapitalapparatet. Denne værdi afskrives frem mod 2030 og erstattes med nutidsværdien. Bygninger, driftsmidler mv. erstattes således ikke med den værdi, som aktiverne har i dag, men med den værdi, som de har i 2030 tilbagediskonteret til 2021. Hvis restlevetiden af aktiverne er under 10 år, vil der i beregningen af tab for fremtidig indtjening indregnes påkrævede omkostninger til reinvesteringer i ejendommen, så minkavleren er i stand til at fastholde sin produktion frem til og med 2029. 

Den alternativ opgørelsesmetode

Minkavlerne kan efter anmodning som alternativ til værdiansættelsen efter driftstabsmodellen i konkrete tilfælde få foretaget en erstatningsberegning af taksator efter ”handel og vandel”. Det vil sige en vurdering baseret på markedsværdien af avlerens produktionsapparat. Den alternative opgørelsesmetode vil f.eks. kunne anvendes af de avlere, der ikke har udnyttet deres produktionskapacitet fuldt ud i 2020, samt af avlere, der ikke har haft produktion i 2020, men som har haft produktion i 2019 og/eller 2018.

For avlere, der har haft mink frem til, at udbruddet af COVID-19 ramte minkerhvervet, vil den samlede erstatning, hvis den alternative opgørelsesmetode anvendes, bestå af vurderingen i ”handel og vandel” samt erstatning for aflivede dyr i 2020, der er omtalt ovenfor.

Dvalemodellen

Minkavlere, der har haft mink frem til, at udbruddet af COVID-19 ramte minkerhvervet, har også mulighed for at lægge deres produktion i dvale til og med 31. december 2021. Disse avlere vil have mulighed for at modtage kompensation for deres faste omkostninger inkl. driftsomkostninger til vedligeholde og service af produktionsfaciliteter i dvaleperioden samt driftstabserstatning i perioden.

Andre tab

Alle minkavlere, der vælger at lukke deres bedrift, kan modtage et engangsbeløb på 80.000 kr. Derudover vil staten have ansvaret for at dække udgifter forbundet med nedrivning af produktionsanlæg mv. Hvorvidt minkavlerne kan få udbetalt et beløb for selv at nedtage og destruere minkhaller mv. fremgår ikke af aftaleteksten.

Den fremadrettede proces

Det fremgår af aftaleteksten, at erstatningen for tabt indtjening i 2022-2030 samt erstatningen for kapitalapparat som led i driftstabserstatningen skal vurderes individuelt af en taksator. Der vil blive taget udgangspunkt i en opgørelse over farmens aktiver udarbejdet af minkavleren selv, hvilken bl.a. skal inddrage følgende forhold:

 • Kvaliteten af avlerens skind i 2017-2019 (opnåede salgspriser i forhold til gennemsnittet)
 • Produktionsomkostninger på den enkelte farm
 • Lønomkostninger
 • Antal avlstæver i ultimo 2019
 • Værdien af produktionsapparatet i 2021 samt den forventede restlevetid.
 • Påkrævede investeringer for at fortsætte produktionen frem til 2029
 • Værdien af de enkelte driftsmidler og bygninger mv. tilknyttet minkdriften

Erstatning efter den alternative opgørelsesmetode fastsættes ligeledes ved taksationsforretninger.

Har du brug for kompetent sparring?

Hvis du er i tvivl om, hvordan du bør forholde dig, er du velkommen til at kontakte vores specialister. Hos DAHL har vi oprettet en digital ”Q&A-hotline", hvor berørte minkavlere gratis har mulighed for at stille spørgsmål til vores eksperter om ekspropriation, erstatning, skattemæssige og insolvensretlige forhold. 

Du kan tilgå vores digitale Q&A-hotline ved at klikke her.  

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

 • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne