Nyheder

Højesteret stadfæster kendelse om ensidigt indhentede erklæringer

Den 16. december 2020 afgjorde Højesteret et spørgsmål om fremlæggelse af ensidigt indhentede erklæringer. I den konkrete sag blev erklæringerne tilladt fremlagt, og dommen viser, at skønserklæringer, der er indhentet i en anden sag med en anden modpart, betragtes som en ensidigt indhentet erklæring efter retsplejelovens § 341 a, stk. 1. Læs mere om kendelsen her.

Sagen omhandlede en entrepriseretlig tvist mellem A og TH Group ApS. TH Group ApS havde i sagen nedlagt en påstand om erstatning for mangler ved det arbejde, A havde udført som underentreprenør. Under sagen ønskede TH Group ApS at fremlægge en skønserklæring og en supplerende skønserklæring, som var indhentet under en tidligere sag mellem TH Group ApS og bygherren på projektet.

Efter retsplejelovens § 341 a, stk. 1 har en part mulighed for at fremlægge ensidigt indhentede erklæringer, medmindre erklæringens indhold eller omstændighederne ved tilblivelsen giver grundlag for at fravige udgangspunktet. Bestemmelsen blev indsat i retsplejeloven ved lov nr. 1725 af 27. december 2016 og er en kodificering af dagældende praksis.

Byrettens afgørelse

Byretten nåede frem til, at erklæringen kunne fremlægges med den begrundelse, at der var tale om en ensidigt indhentet erklæring efter retsplejelovens § 341 a, stk. 1, og at A ikke havde fremsat indsigelser mod skønsmandens habilitet eller kompetence eller mod formuleringen af de spørgsmål samt supplerende spørgsmål, som skønsmanden havde besvaret. Ligeledes lagde byretten vægt på, at A var af den opfattelse, at skønsmanden ikke havde begået fejl, og at A havde mulighed for at stille spørgsmål til skønsmanden under sagen. Der var således ikke grundlag for at fravige udgangspunktet.

Landsrettens afgørelse

I landsretten nåede flertallet frem til, at syn- og skønserklæringen ikke var omfattet af retsplejelovens § 341 a, stk. 1, men at der under de konkrete omstændigheder ikke var grundlag for at nægte at fremlægge erklæringerne. 

Højesterets afgørelse

Højesteret nåede frem til, at erklæringerne var omfattet af retsplejelovens § 341 a, stk. 1. Begrundelsen herfor var, at der var tale om sagkyndige erklæringer, der var udarbejdet efter en besigtigelse og som følge deraf indeholdt en beskrivelse og vurdering af de faktuelle forhold. Idet der var tale om erklæringer, som var indhentet inden sagens anlæg, var de omfattet af retsplejelovens § 341 a, stk. 1.

Videre fandt Højesteret, at der ikke var grundlag for at fravige udgangspunktet om, at ensidigt indhentede erklæringer kan fremlægges. Højesteret lagde ved vurderingen til grund, at A havde mulighed for at stille spørgsmål til den skønsmand, som havde udarbejdet erklæringerne under sagen.

Herved nåede Højesteret frem til, at skønserklæringer, der er indhentet i en anden sag med en anden modpart, betragtes som en ensidigt indhentet erklæring efter retsplejelovens § 341 a, stk. 1, og vurderingen af, om erklæringerne skal fremlægges, følger den almindelige vurdering efter bestemmelsen. 

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til den omtalte sag eller spørgsmål til ensidigt indhentede erklæringer i al almindelighed, er du velkommen til at kontakte DAHLs eksperter. Vi yder professionel rådgivning på området.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne