Nyheder

Hvad betyder afdødes frivillige skatteindbetalinger for et dødsbos skattepligt?

En skatteyder har mulighed for at foretage en frivillig indbetaling af skat. Hvis skatteyderen dør kort efter indbetalingen, har det dog rejst spørgsmål relateret til, hvordan indbetalinger som disse skal behandles og medregnes ved afgørelsen af dødsboets skattepligt. Højesteret har for nyligt taget stilling til netop denne problematik.

Når en person dør, kan det forekomme, at afdøde før sin død har foretaget frivillig indbetaling af skat, således som der er adgang til efter Kildeskattelovens § 59. Dette har givet anledning til tvivl om, hvordan sådanne indbetalinger skulle behandles og medregnes, når der skulle tages stilling til et dødsbos skattepligt. Den tvivl har Højesteret nu afklaret i en dom afsagt 26. januar 2021, hvor en tidligere dom fra Vestre Landsret blev stadfæstet. Og konklusionen er, at sådanne frivillige indbetalinger ikke skal medregnes.

Den konkrete sag

Højesteretssagen vedrørte en kvinde, der døde i slutningen af marts 2016. I måneden op til dødsfaldet ydede hun betydelige gaver til sin søn, som i øvrigt var eneste arving. Der var dels tale om kontante gaver, dels gaver i form af aktier og anparter. Gaverne udløste gaveafgift, som blev betalt. Derudover ville gaveoverdragelsen af aktier og anparter også udløse en beskatning af en betydelige avance. Den skat, der skulle betales, blev opgjort til ca. 6,3 mio. kr., og det beløb indbetalte hun som frivillig indbetaling af skat som forskud på den aktieavancebeskatning, overdragelsen ville udløse.

Da hun døde, var hendes resterende formue nu af en sådan størrelsesorden, at dødsboet, hvis alene den tilbageværende formue blev taget i betragtning, ville være skattefrit. Det er nemlig sådan, at spørgsmålet om et dødsbos skattepligt eller skattefrihed afhænger af størrelsen af de aktiver og den nettoformue, der er i behold på skæringsdagen i boopgørelsen i dødsboet. Det følger af dødsboskattelovens § 6.

Da Skattestyrelsen skulle tage stilling til, om dødsboet var skattefrit eller skattepligtigt, anlagde Skattestyrelsen det synspunkt, at beløbet på 6,3 mio. kr., som var betalt som en frivillig indbetaling af skat, skulle medregnes. Skattestyrelsen mente altså, at beløbet skulle lægges til ved opgørelsen af dødsboets aktiver og nettoformue. Hvis Skattestyrelsen havde ret i det, ville det betyde, at grænserne for skattefrihed var overskredet, og dødsboet ville i stedet blive skattepligtigt. For dødsboet ville konsekvensen blive, at den udskudte skat på de aktiver, der var tilbage i dødsboet, ville blive beskattet. Hvis dødsboet forblev skattefrit, ville disse udskudte skatter ikke komme til beskatning, og der ville i stedet være det mere at udlodde til arvingen.

Højesterets begrundelse

Højesteret fastslog enstemmigt, at den frivillige indbetaling af skat efter kildeskattelovens § 59 IKKE skulle indgå i boets aktiver eller nettoformue ved afgørelsen af boets skattemæssige status. Dermed forblev boets skattefrit.

I sin begrundelse fremhæver Højesteret for det første, at en sådan frivillig indbetaling af skat, der er foretaget af afdøde i perioden fra udløbet af det seneste indkomstår og dødsfaldet – den såkaldte mellemperiode - skulle behandles på samme måde som andre skatter, afdøde måtte have betalt i perioden, idet der ikke i dødsboskatteloven var hjemmel til at behandle den anderledes.

For det andet fremhæver Højesteret, at den frivillige indbetaling svarede til skatten af de avancer, der blev realiseret ved gavedispositionerne, og altså ikke udgjorde mere end det. Højesteret fastslår herefter, at den frivillige indbetaling ”i hvert fald under disse omstændigheder” ikke skal indgå ved afgørelsen af dødsboetsskattemæssige status.

Formuleringen ”i hvert fald under disse omstændigheder” må betyde, at bedømmelsen kan og vil være anderledes, i det omfang man har indbetalt et større beløb end den udløste skat. I den situation vil boet nemlig kunne have et krav på udbetaling af det overskydende beløb. Det overskydende beløb, der rent faktisk udbetales til dødsboet, skal medregnes ved afgørelsen af boets skattemæssige status.

I sin begrundelse fremhæver Højesteret som det tredje, at det ikke kan føre til et andet resultat, at indbetalingen skete kort før dødsfaldet med det formål at formindske boets aktiver, sådan at det blev fritaget for beskatning. Med den formulering afviser Højesteret helt klart Skattestyrelsens synspunkt om, at der forelå en omgåelsessituation.

Som det fjerde og sidste fremhæver Højesteret, at de dispositioner, der udløste aktieavancen - og dermed lå til grund for skattebetalingen - var bindende for nu afdøde og dødsboet. Deri ligger en understregning af, at der ikke har været tale om ”proforma”, men derimod har været tale om reelle, gyldige og dermed bindende civilretlige dispositioner. Sådanne dispositioner må derfor også respekteres i skattemæssig henseende.

Hvad betyder dommen?

Dommen understreger, at det er muligt og helt legitimt at yde gaver eller foretage andre dispositioner, der betyder, at det efterfølgende dødsbo bliver skattefrit, selvom netop det er formålet med dispositionerne. Blot skal der være tale om reelle og gyldige og bindende dispositioner.

Har du brug for sparring eller vil du vide mere?

Kontakt DAHLs Private Client-team, der er indgående viden og mange års erfaring i at rådgive om arveregler og dødsbobeskatning. Du får kompetent og værdiskabende rådgivning om bl.a. mulighederne for at skatteoptimere et dødsbo.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne