Nyheder

Tiltrædelse af virksomhedspant - en ny Højesteretsdom

Afklaring på usikkerhed om, hvornår en virksomhedspanthaver er tiltrådt sit pant.

Reglerne om virksomhedspant blev indført med ikrafttræden 1. januar 2006.

Fra starten har der været usikkerhed om, hvornår en virksomhedspanthaver (typisk en bank) havde tiltrådt sit pant. Spørgsmålet er betydningsfuldt. Når panthaveren har tiltrådt sit pant, vil den ramme for pantesikkerhed, som virksomhedspantet er udtryk for, blive nedbragt i takt med, at panthaveren opnår fyldestgørelse via de pantsatte aktiver. Hvis panthaveren derimod ikke har tiltrådt pantet, består den fulde pantsætningsramme, selvom virksomhedspanthaveren af anden grund har fået sit tilgodehavende nedbragt.

Spørgsmålet om tiltrædelse har derfor stor betydning ved økonomisk sammenbrud og for fordelingen af værdien af de pantsatte aktiver mellem virksomhedspanthaveren og de øvrige kreditorer (boet).

En virksomhedspanthaver har selvfølgelig tiltrådt sit pant, hvis panthaveren tilkendegiver, at man gør det. Usikkerheden har bestået i at afgøre, hvornår en tiltrædelse kunne foregå ”stiltiende”. Altså ikke ved at panthaveren klart og udtrykkeligt tilkendegiver, at pantet tiltrædes, men ved at panthaveren på anden måde agerer i forhold til pantsætteren.

Højesteret har den 29. november 2016 haft lejlighed til at træffe afgørelse i en sag om netop det spørgsmål.

Sagen omhandler et flyselskabs konkurs. Nogle måneder inden konkursen havde banken meddelt, at man ønskede engagementet med flyselskabet afviklet, da banken ville indskrænke sin ”involvering” i luftfartssegmentet. Gennem nogle måneder drøftede man en plan for afvikling af engagementet uden rigtigt at nå til noget resultat, og nogle uger forinden konkursen opsagde banken engagementet.

Frem til konkursen var der yderligere drøftelser, hvor man bl.a. fra det senere konkursramte flyselskabs side accepterede, at man ikke uden bankens samtykke ville foretage væsentlige træk på sine konti, bortset fra som sædvanligt led i den daglige drift.

For god ordens skyld bemærkes, at ovenstående er en meget forenklet gengivelse af sagens meget komplicerede omstændigheder.

Spørgsmålet, som først Landsretten og senere Højesteret skulle tage stilling til, var, om banken ved sin adfærd med opsigelse mv. havde tiltrådt sit pant. Både Landsret og Højesteret nåede frem til, at det ikke var tilfældet.

Højesteret fremhæver i sine præmisser, som i øvrigt er bemærkelsesværdigt kortfattede, at banken ikke overfor flyselskabet havde givet udtryk for, at banken tiltrådte eller agtede at tiltræde sit pant. Banken havde heller ikke forhindret flyselskabet i at råde over de fysiske aktiver, der var omfattet af pantet. Banken havde heller ikke frataget flyselskabet rådigheden over de fordringer, der var omfattet af pantet, f.eks. ved at forhindre selskabet i som led i en daglig drift at hæve på sine konti.

Banken havde altså ikke tiltrådt sit pant, hvilket betød, at banken i konkursen kunne håndhæve sine panterettigheder med virksomhedspantets fulde pantsætningsramme.

Det er nærliggende at læse Højesterets dom således, at tiltrædelse af et virksomhedspant forudsætter, enten at virksomhedspanthaveren (banken) udtrykkeligt har tilkendegivet, at man tiltræder eller har til hensigt at tiltræde sit pant, eller at banken foretager sig noget, der fratager pantsætteren rådigheden over aktiverne omfattet af pantet. Der skal enten en klar tilkendegivelse eller en rådighedsberøvelse til, før en virksomhedspanthaver kan siges at have tiltrådt sit pant.

Så længe rådighedsberøvelse ikke er sket, er det herefter ikke udtryk for tiltrædelse, at banken eksempelvis har opsagt engagementet, eller at der på anden vis er en drøftelse eller dialog mellem virksomhedspanthaveren og pantsætteren om afvikling/indfrielse af engagementet. På den vis skaber Højesteret en vis klarhed over retsstillingen om spørgsmålet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af DAHL Advokatfirmas nyhedsbrev DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Virksomheds- og kontaktoplysninger: 

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr. 37 31 00 85

Vi kan kontaktes via e-mail: mail@dahllaw.dk eller telefon: 88 91 91 91 indenfor vores åbningstider, som er:

mandag – torsdag kl. 08:00 – 16:00
fredag kl. 08.00 – 15.00

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler som udgangspunkt alene dit oplyste navn og din oplyste e-mailadresse – dette er for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen/nyhedsbrevet er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies. Læs om cookies her 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve med artikler, kurser, ledige stillinger og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring vores forretning eller om vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Du skal dog være opmærksom på, at vi i anden sammenhæng kan have indsamlet din e-mail adresse, og at vi i sådanne tilfælde kan anvende den til de formål, som den er indsamlet til.

De oplysninger, vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet, bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger underleverandører (databehandlere) til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbydere er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender et system, som er udarbejdet af Konform A/S, til udsendelse af nyhedsbreve, Konform A/S hoster herudover vores hjemmeside. IT Relation A/S drifter i øvrigt vores IT.  

Konform A/S og IT Relation A/S opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve mv. fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke, og generelt kan du forvente at modtage materiale fra os ca. en gang om måneden.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og derefter tilmelde dig igen – f.eks. hvis du har ændret din e-mailadresse.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse og navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev, du modtager fra os. 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse og navn.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kan have dine oplysninger fra anden sammenhæng også. Hvis vi har det, kan vi fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden behandlingshjemmel, som vi har, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

Du har ret til indsigt og til at modsætte dig videre behandling af dine oplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi behandler oplysninger om dig, som er urigtige eller vildledende, har du også ret til at kræve oplysningerne berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for videre behandling.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du mener, at vi behandler dine oplysninger forkert eller i strid med lovgivningen, kan du klage over behandlingen til Datatilsynet.

Du kan læse mere om persondata og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, som du finder her

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne