Nyheder

Forslag til en ny retsafgiftslov forenkler regler for betaling af retsafgifter

Nyt lovforslag indeholder væsentlige forenklinger til det eksisterende retsafgiftssystem. Formålet er at gøre reglerne om retsafgifter lettere at forstå og anvende. Som en del af forslaget vil man bl.a. afskaffe de retsafgifter, som beregnes som en procent af sagens værdi. Læs mere om lovforslaget og de væsentligste ændringer.

Når en retssag bliver anlagt ved domstolene, skal der betales en retsafgift. Dette sker på baggrund af den gældende retsafgiftslov fra 1969. Justitsministeren har den 21. oktober 2020 fremsat et lovforslag – L66 – 2020-21 – om en ny retsafgiftslov, der skal forenkle reglerne om retsafgifter. Lovforslaget fastsætter, på samme måde som sin forgænger, forskellige afgifter for en række anmodninger til domstolene. Der er lagt op til en række væsentlige ændringer, som vi gennemgår nedenfor. Du får et samlet overblik i skemaet til sidst i artiklen.  

Forenkling af beregning af retsafgift ved anlæg af civile retssager

Ifølge lovforslaget skal alle retsafgifter, der beregnes som en procent af sagens værdi, afskaffes. I stedet skal der anvendes særskilte afgiftssatser for en række sagsværdiintervaller. Retsafgiftsloven fastslår i dag, at der i sager, hvor den økonomiske værdi overstiger 50.000 kr., skal betales to afgifter, dels for sagens anlæg, dels for hovedforhandlingen (berammelsesafgift). I begge tilfælde skal der betales 750 kr. med tillæg af 1,2 % af den del af værdien, der overstiger 50.000 kr. Retsafgiften kan for hver af de to retsafgifter maksimalt udgøre 75.000 kr., dvs. i alt 150.000 kr.

Beregningen af retsafgiften ved procentafgifter forudsætter en fastlæggelse af sagens værdi, hvilket navnlig i komplicerede sager kan være vanskeligt. Denne komplikation mindskes i vidt omfang, hvis der i stedet, som det nu er foreslået, anvendes særskilte afgiftssatser for en række sagsværdiintervaller. Dette er i tråd med lovforslagets formål om bl.a. at gøre reglerne om retsafgifter lettere at anvende.

Afskaffelse af visse retsafgifter, hvor formålet med afgiften alene er fiskalt

Formålet med retsafgifter er todelt: Dels at give staten et provenu, dvs. et fiskalt formål, men også at modvirke grundløse sagsanlæg, appeller m.v., dvs. et processuelt præventivt formål.

Som følge af lovforslaget skal visse retsafgifter, der alene har et fiskalt formål, afskaffes. Konkret betyder det bl.a., at skyldnerens egen begæring om konkurs eller rekonstruktionsbehandling, modsat i dag, skal være fritaget betaling af retsafgift. Afgiftsfrihed foreslås desuden for boudlæg uden skiftebehandling, udlæg til den længstlevende ægtefælle og udlevering til uskiftet bo, hvor retsafgiften i dag er 500 kr.

Forhøjelse af visse typer retsafgifter

Det foreslås endvidere, at den laveste afgift for anlæg af en civil retssag forhøjes til 750 kr. Forhøjelsen skal ses i sammenhæng med det processuelle formål om at modvirke grundløse sagsanlæg mv.

Derudover foreslås der en fast afgift på 750 kr. i fogedsager. Dette uafhængigt af sagens værdi og behandlingsmåde. Den faste afgift på 750 kr. skal træde i stedet for den gældende ordning med en grundafgift på 300 kr. og en tillægsafgift på 400 kr., hvis forretningen helt eller delvis foretages uden for rettens kontor, eller skyldneren fremstilles af politiet.

Ændring af retsafgifterne for civile retssager i 1. instans

Endelig lægger lovforslaget op til, at retsafgiften for sagsanlæg som udgangspunkt fastsættes til 1.500 kr. for sager, der har en økonomisk værdi på mere end 100.000 kr. og 750 kr. for sager, der ikke har en økonomisk værdi, eller som har en økonomisk værdi på højst 100.000 kr.

Det foreslås, at der skal betales retsafgift for hovedforhandlingen eller skriftlig behandling, der træder i stedet herfor, hvor sagen har en økonomisk værdi på mere end 100.000 kr. Retsafgiften bestemmes ud fra faste afgiftssatser, der varierer i forhold til sagens værdi. Jo højere sagsværdi, desto højere retsafgift. Hvis sagens værdi er på over 6.000.000 kr., vil retsafgiften for hovedforhandlingen (berammelsesafgiften) være 160.000 kr., hvortil der ved sagens anlæg er betalt retsafgift med 1.500 kr. – i alt 161.500 kr.  

Nedenfor er indsat en tabel, der viser de foreslåede faste afgiftssatser, som varierer i forhold til sagens værdi:

Sagens værdi Afgift

100.001 -  250.000 kr. 3.000 kr.

250.001 - 500.00 kr.  8.000 kr. 

500.001 - 1.000.000 kr. 

14.000 kr.


1.000.001 - 2.000.000 kr. 35.000 kr.

2.000.001 - 3.000.000 kr. 60.000 kr.

3.000.001 - 4.000.000 kr. 85.000 kr.

4.000.001 - 5.000.000 kr.  110.000 kr.

5.000.001 - 6.000.000 kr.  135.000 kr.

Over 6.000.000 kr.  160.000 kr.

Eksempelvis vil retsafgiften for sagsanlæg i en civil retssag, der har en økonomisk værdi på 5.150.000 kr., være 1.500 kr., mens retsafgiften for hovedforhandlingen vil være 135.000 kr.

Ovenstående om forholdet mellem retsafgiften for sagsanlæg og retsafgiften for hovedforhandlingen er udtryk for en væsentlig ændring. Ændringen er bl.a. nødvendiggjort af det foreslåede vedrørende anvendelsen af faste afgiftssatser i stedet for procentbaserede retsafgifter.

Samtidig er det nyt, at retsafgiften bortfalder, hvis retten, senest to uger før hovedforhandlingens begyndelse, modtager meddelelse om, at sagen er bortfaldet. Retsafgiften skal således stadig betales ved indlevering af sagen, men berammelsesafgiften bortfalder. I dag skal retten have meddelelse om sagens bortfald allerede 6 uger før hovedforhandlingen.

Ændring af retsafgifterne for appel af civile retssager

Appelsager behandles efter retsplejelovens regler om anke og kære. Udgangspunktet er, at en dom ankes, mens kendelser og beslutninger kæres.

Med hensyn til anke foreslås det, at der ved anke til landsretten betales 2.000 kr., mens der ved anke til Højesteret betales 4.000 kr. Betalingen skal ske ved indleveringen af ankestævningen.

I de sager, som ikke har en økonomisk værdi eller har en økonomisk værdi på højst 100.000 kr., skal retsafgiften ved anke til landsret alene være 1.000 kr. Derudover fastlægges retsafgiften for hovedforhandlingen eller skriftlig behandling, der træder i stedet herfor, efter ovenstående tabel, når ankesagen har en økonomisk værdi på mere end 100.000 kr. Dog forhøjes retsafgiften med 50 % i ankesager ved Højesteret. Den højeste retsafgift for en hovedforhandling i Højesteret er således 240.000 kr. (160.000 kr. + (0,5 x 160.000 kr.).

Med hensyn til kære foreslås det, at der ved kære til landsret betales 750 kr. og for kære til Højesteret 1.500 kr.

Sammenfattende om lovforslagets forenkling

I indledningen til de almindelige bemærkninger til lovforslaget er forenklingerne sammenfattet i nedenstående skema. Skemaet opsummerer desuden størstedelen af det ovenfor beskrevne med tilføjelse af enkelte yderligere forhold.

Beskrivelse Gældende ordning Foreslået ordning

Sagsanlæg med værdi på højst 50.000 kr. 500 kr., i visse tilfælde dog 400 kr. 750 kr.

Sagsanlæg med værdi mellem 50.001 kr. og 100.000 kr. 760 kr. - 1.350 kr. 750 kr.

Betalingspåkrav 400 kr. - 2.140 kr. 750 kr.

Udlæg og arrest 300 kr. med tillæg af ½ pct. af den del af kravet, der overstiger 3.000 kr. + 400 kr. i nogle tilfælde 750 kr.

Andre fogedforretninger 300 kr. + 400 kr. i nogle tilfælde 750 kr.

Skyldnerens begæring om konkurs eller rekonstruktionsbehandling 750 kr. Afgiftsfri

Boudlæg, udlæg til længstlevende ægtefælle og udlevering til uskiftet bo 500 kr. Afgiftsfri

Lovforslaget er sat på dagsorden til 2. behandling i Folketinget den 2. marts 2021. Det forventes, at de nye regler træder i kraft den 1. oktober 2021.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til lovforslaget, retsafgifter eller et andet procesretligt spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte DAHLs eksperter.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne